Watermarks: set

Przesyła obraz ze znakiem wodnym do YouTube i ustawia go jako kanał.

Ta metoda obsługuje przesyłanie multimediów. Przesyłane pliki muszą być zgodne z tymi ograniczeniami:

  • Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
  • Akceptowane typy MIME multimediów: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

Wpływ limitu: wywołanie tej metody ma limit kosztów wynoszący 50 jednostek.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/watermarks/set

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z co najmniej jednym z poniższych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametry

W poniższej tabeli podano parametry obsługiwane przez to zapytanie. Wszystkie wymienione parametry są parametrami zapytania.

Parametry
Parametry wymagane
channelId string
Parametr channelId określa identyfikator kanału YouTube, dla którego przesyłany jest znak wodny.
Parametry opcjonalne
onBehalfOfContentOwner string
Uwaga: ten parametr jest przeznaczony wyłącznie dla partnerów w zakresie treści w YouTube.

Parametr onBehalfOfContentOwner wskazuje, że dane uwierzytelniające żądania wskazują użytkownika YouTube CMS, który działa w imieniu właściciela treści określonego w wartości parametru. Ten parametr jest przeznaczony dla partnerów w sieci reklamowej YouTube, którzy mają wiele kanałów YouTube i zarządzają nimi. Umożliwia właścicielom treści uwierzytelnianie tylko raz oraz dostęp do wszystkich filmów i kanałów bez konieczności podawania danych uwierzytelniających dla każdego kanału z osobna. Konto CMS, za pomocą którego użytkownik się uwierzytelni, musi być połączone z określonym właścicielem treści w YouTube.

Treść żądania

Podaj zasób znaku wodnego w treści żądania.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci kod odpowiedzi HTTP 204 (No Content).

Błędy

W tabeli poniżej znajdziesz komunikaty o błędach, które interfejs API może zwrócić w odpowiedzi na wywołanie tej metody. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji komunikatów o błędach.

Typ błędu Szczegóły błędu Opis
badRequest (400) imageFormatUnsupported Format podanego obrazu jest nieobsługiwany.
badRequest (400) imageTooTall Przesłany obraz jest za wysoki.
badRequest (400) imageTooWide Przesłany obraz jest za szeroki.
badRequest (400) mediaBodyRequired Prośba nie zawiera treści graficznych.
forbidden (403) forbidden Nie można ustawić znaku wodnego dla konkretnego kanału. Żądanie może nie zostać prawidłowo autoryzowane lub parametr channelId ma nieprawidłową wartość.

Wypróbuj

Użyj APIs Explorer, aby wywołać ten interfejs API i wyświetlić żądanie oraz odpowiedź interfejsu API.