Subscriptions: delete

Usunięcie subskrypcji.

Wpływ limitu: wywołanie tej metody ma limit kosztów wynoszący 50 jednostek.

Typowe przypadki użycia

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/youtube/v3/subscriptions

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z co najmniej jednym z poniższych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametry

W poniższej tabeli podano parametry obsługiwane przez to zapytanie. Wszystkie wymienione parametry są parametrami zapytania.

Parametry
Parametry wymagane
id string
Parametr id określa identyfikator subskrypcji YouTube dla usuwanego zasobu. W zasobie subscription właściwość id określa identyfikator subskrypcji YouTube.

Treść żądania

Podczas wywoływania tej metody nie podawaj treści żądania.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci kod odpowiedzi HTTP 204 (No Content).

Błędy

W tabeli poniżej znajdziesz komunikaty o błędach, które interfejs API może zwrócić w odpowiedzi na wywołanie tej metody. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji komunikatów o błędach.

Typ błędu Szczegóły błędu Opis
forbidden (403) subscriptionForbidden Żądanie nie zostało prawidłowo uwierzytelnione lub nie jest obsługiwane w przypadku tego kanału.
notFound (404) subscriptionNotFound Nie udało się znaleźć subskrypcji, którą próbujesz usunąć. Sprawdź, czy wartość parametru id żądania jest prawidłowa.

Wypróbuj

Użyj APIs Explorer, aby wywołać ten interfejs API i wyświetlić żądanie oraz odpowiedź interfejsu API.