ChannelBanners: insert

Prześlij obraz banera kanału do YouTube. Ta metoda pozwala wykonać 2 pierwsze kroki, które pozwolą zaktualizować obraz banera kanału:

  1. Wywołaj metodę channelBanners.insert, aby przesłać dane obrazu binarnego do YouTube. Obraz musi mieć współczynnik proporcji 16:9 i wymiary co najmniej 2048 x 1152 piksele. Zalecamy przesyłanie obrazu o wymiarach 2560 na 1440 pikseli.
  2. Wyodrębnij wartość właściwości url z odpowiedzi zwróconej przez interfejs API w kroku 1.
  3. Wywołaj metodę channels.update, aby zaktualizować ustawienia marki kanału. Ustaw wartość właściwości brandingSettings.image.bannerExternalUrl na adres URL uzyskany w kroku 2.

Ta metoda obsługuje przesyłanie multimediów. Przesyłane pliki muszą być zgodne z tymi ograniczeniami:

  • Maksymalny rozmiar pliku: 6 MB
  • Akceptowane typy MIME multimediów: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

Wpływ limitu: wywołanie tej metody ma limit kosztów wynoszący 50 jednostek.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/channelBanners/insert

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z co najmniej jednym z poniższych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametry

W poniższej tabeli podano parametry obsługiwane przez to zapytanie. Wszystkie wymienione parametry są parametrami zapytania.

Parametry
Parametry opcjonalne
onBehalfOfContentOwner string
Ten parametr może być używany tylko w poprawnie autoryzowanym żądaniu. Uwaga: ten parametr jest przeznaczony wyłącznie dla partnerów w sieci reklamowej YouTube.

Parametr onBehalfOfContentOwner wskazuje, że dane logowania żądania autoryzacji to użytkownik YouTube, który działa w imieniu właściciela treści określonego w wartości parametru. Ten parametr jest przeznaczony dla partnerów w sieci reklamowej YouTube, którzy mają wiele kanałów YouTube i zarządzają nimi. Umożliwia właścicielom treści uwierzytelnianie tylko raz oraz dostęp do wszystkich filmów i kanałów bez konieczności podawania danych uwierzytelniających dla każdego kanału z osobna. Konto CMS, za pomocą którego użytkownik się uwierzytelni, musi być połączone z określonym właścicielem treści w YouTube.

Treść żądania

Podczas wywoływania tej metody nie podawaj treści żądania.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób kanału banera w treści odpowiedzi.

Błędy

W tabeli poniżej znajdziesz komunikaty o błędach, które interfejs API może zwrócić w odpowiedzi na wywołanie tej metody. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji komunikatów o błędach.

Typ błędu Szczegóły błędu Opis
badRequest (400) bannerAlbumFull Twój album z grafikami kanału w YouTube zawiera zbyt wiele obrazów. Otwórz stronę http://photos.google.com, przejdź na stronę albumów i usuń część zdjęć z tego albumu.
badRequest (400) mediaBodyRequired Prośba nie zawiera treści graficznych.

Wypróbuj

Użyj APIs Explorer, aby wywołać ten interfejs API i wyświetlić żądanie oraz odpowiedź interfejsu API.