Wykorzystanie i rozliczenia interfejsu Geolocation API

Interfejs Geolocation API korzysta z modelu płatności według wykorzystania. Żądania do interfejsu API geolokalizacji generują wywołania jednego kodu SKU w przypadku wszystkich aplikacji natywnych oprócz aplikacji mobilnych. Oprócz ogólnych Warunków korzystania z usług Google obowiązują limity wykorzystania dotyczące interfejsu Geolocation API. Zarządzaj kosztami i użytkowaniem za pomocą narzędzi dostępnych w konsoli Google Cloud.

Jak naliczane są opłaty za interfejs Geolocation API

Interfejs Geolocation API korzysta z modelu cenowego płatności według wykorzystania. Interfejsy API i pakiety SDK Google Maps Platform są rozliczane według kodu SKU. Wykorzystanie jest śledzone dla każdego kodu SKU, a każdy interfejs API lub pakiet SDK może mieć więcej niż 1 kod SKU produktu. Sposób obliczania kosztu

Wykorzystanie kodów SKU × cena za każde użycie

Skorzystaj z naszego kalkulatora cen i wykorzystania, aby oszacować koszt wykorzystania interfejsu API lub pakietu SDK. W przypadku kwalifikujących się kodów SKU Google Maps Platform każde konto rozliczeniowe otrzymuje co miesiąc środki w Google Maps Platform w wysokości 200 USD. Te środki są automatycznie przypisywane1 do kwalifikujących się kodów SKU.

Ceny interfejsu Geolocation API

Żądania do interfejsu Geolocation API są rozliczane za pomocą kodu SKU geolokalizacji.

SKU: Geolokalizacja

Kod SKU geolokalizacji jest obciążany za żądania wysyłane do interfejsu API geolokalizacji.

MIESIĘCZNY ZAKRES
(cena za ŻĄDANIE)
0–100 000 100 001–500 000 Ponad 500 tys.
0,005 USD za każde
(5.00 USD za 1000)
0,004 USD za każde
(4,00 USD za 1000)
Aby dowiedzieć się więcej o cenach hurtowych, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Inne limity wykorzystania

Nie ma maksymalnej liczby żądań dziennie, ale dla interfejsu Geolocation API obowiązuje następujący limit wykorzystania:

  • 100 żądań na sekundę na użytkownika.

Ograniczenia w Warunkach korzystania z usługi

Informacje o warunkach korzystania z usługi znajdziesz w zasadach dotyczących interfejsu Geolocation API oraz w sekcji Ograniczenia licencji w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.

Zarządzaj kosztami korzystania

Aby zarządzać kosztami korzystania z Geolocation API lub zaspokajać zapotrzebowanie na ruch produkcyjny, ustaw dzienny limit wszystkich żądań wysyłanych do dowolnego interfejsu API. Limity dzienne są resetowane o północy czasu pacyficznego.

Aby wyświetlić lub zmienić limity dla interfejsu Geolocation API:

  1. W konsoli Cloud otwórz stronę Limity Google Maps Platform.
  2. Kliknij menu interfejsów API i wybierz Geolocation API.
  3. Aby wyświetlić limity, przewiń w dół do karty Żądania.
    Tabela zawiera nazwy i limity.
  4. Aby zmienić limit, kliknij obok niego ikonę Edytuj.
    W wyświetlonym oknie w polu Limit limitu wpisz preferowany dzienny limit podlegający rozliczeniu (do osiągnięcia limitu określonego przez Google, jeśli został określony) i kliknij Zapisz.

Jeśli wykorzystanie interfejsu API osiągnie w danym dniu limit podlegający rozliczeniu, aplikacja nie będzie mieć dostępu do interfejsu API do końca tego dnia.


  1. Przed utworzeniem konta rozliczeniowego Google Maps Platform, aby otrzymać środki na Maps Platform, użytkownicy w Indiach muszą utworzyć konto rozliczeniowe Google Cloud Platform.