Konfigurowanie sesji ARCore w Androidzie NDK

Skonfiguruj sesję ARCore, aby tworzyć doświadczenia AR w swojej aplikacji.

Co to jest sesja?

Wszystkie procesy AR, takie jak śledzenie ruchu, zrozumienie środowiska czy oszacowanie oświetlenia, odbywają się w ramach sesji ARCore. ArSession to główny punkt wejścia do interfejsu ARCore API. Zarządza stanem systemu AR i obsługuje cykl życia sesji, umożliwiając aplikacji tworzenie, konfigurowanie, uruchamianie i zatrzymywanie sesji. Co najważniejsze, umożliwia ona otrzymywanie przez aplikację ramek umożliwiających dostęp do zdjęcia z aparatu i pozycji urządzenia.

Sesja może służyć do konfigurowania tych funkcji:

Sprawdź, czy aplikacja ARCore jest zainstalowana i aktualna

Zanim utworzysz ArSession, sprawdź, czy aplikacja ARCore jest zainstalowana i aktualna. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji ARCore, tworzenie sesji się nie uda, a każda instalacja lub uaktualnienie ARCore wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.

/*
 * Check if ARCore is currently usable, i.e. whether ARCore is supported and
 * up to date.
 */
int32_t is_arcore_supported_and_up_to_date(void* env, void* context) {
 ArAvailability availability;
 ArCoreApk_checkAvailability(env, context, &availability);
 switch (availability) {
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_INSTALLED:
   return true;
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_APK_TOO_OLD:
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_NOT_INSTALLED: {
   ArInstallStatus install_status;
   // ArCoreApk_requestInstall is processed asynchronously.
   CHECK(ArCoreApk_requestInstall(env, context, true, &install_status) ==
      AR_SUCCESS);
   return false;
  }
  case AR_AVAILABILITY_UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE:
   // This device is not supported for AR.
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_CHECKING:
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms
   // to determine the query result.
   handle_check_later();
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_ERROR:
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_TIMED_OUT:
   // There was an error checking for AR availability.
   // This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
   handle_unknown_error();
   return false;

  default: // All enum cases have been handled.
   return false;
 }
}

Utwórz sesję

Utwórz i skonfiguruj sesję w ARCore.

// Create a new ARCore session.
ArSession* ar_session = NULL;
CHECK(ArSession_create(env, context, &ar_session) == AR_SUCCESS);

// Create a session config.
ArConfig* ar_config = NULL;
ArConfig_create(ar_session, &ar_config);

// Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
// support for Augmented Faces.

// Configure the session.
CHECK(ArSession_configure(ar_session, ar_config) == AR_SUCCESS);

Zamykanie sesji

ArSession posiada znaczną ilość pamięci natywnej sterty. Jeśli niezamkniesz sesji bezpośrednio, może to spowodować wyczerpanie pamięci natywnej i awarię aplikacji. Gdy sesja AR nie jest już potrzebna, wywołaj ArSession_destroy(), aby zwolnić zasoby.

// Release memory used by the AR session.
ArSession_destroy(session);

Dalsze kroki