Search

Wynik wyszukiwania zawiera informacje o filmie, kanale lub playliście w YouTube pasujące do parametrów wyszukiwania określonych w żądaniu do interfejsu API. Wynik wyszukiwania wskazuje unikalny zasób, taki jak film, ale nie ma własnych, trwałych danych.

Metody

Interfejs API obsługuje następujące metody wyszukiwania:

list
Zwraca zbiór wyników wyszukiwania pasujących do parametrów zapytania określonych w żądaniu do interfejsu API. Domyślnie zestaw wyników wyszukiwania identyfikuje pasujące zasoby video, channel i playlist, ale możesz skonfigurować zapytania pod kątem pobierania tylko określonego typu zasobów. Wypróbuj teraz

Reprezentacja zasobu

Poniższa struktura JSON pokazuje format wyniku wyszukiwania:

{
 "kind": "youtube#searchResult",
 "etag": etag,
 "id": {
  "kind": string,
  "videoId": string,
  "channelId": string,
  "playlistId": string
 },
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "liveBroadcastContent": string
 }
}

Właściwości

Poniższa tabela przedstawia właściwości, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania:

Właściwości
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartością będzie youtube#searchResult.
etag etag
ETag tego zasobu.
id object
Obiekt id zawiera informacje, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować zasób pasujący do żądania wyszukiwania.
id.kind string
Typ zasobu API.
id.videoId string
Jeśli wartość właściwości id.type to youtube#video, ta właściwość będzie obecna, a jej wartość będzie zawierać identyfikator używany w YouTube do jednoznacznej identyfikacji filmu pasującego do wyszukiwanego hasła.
id.channelId string
Jeśli wartość właściwości id.type to youtube#channel, ta właściwość będzie dostępna, a jej wartość będzie zawierać identyfikator używany przez YouTube do jednoznacznej identyfikacji kanału pasującego do wyszukiwanego hasła.
id.playlistId string
Jeśli wartość właściwości id.type to youtube#playlist, ta właściwość będzie obecna, a jej wartość będzie zawierać identyfikator używany przez YouTube do jednoznacznego zidentyfikowania playlisty pasującej do zapytania.
snippet object
Obiekt snippet zawiera podstawowe informacje o wyniku wyszukiwania, takie jak jego tytuł lub opis. Jeśli na przykład wynik wyszukiwania to film, tytułem filmu będzie jego tytuł, a opis – opis.
snippet.publishedAt datetime
Data i godzina utworzenia zasobu zidentyfikowanego w wyniku wyszukiwania. Wartość należy podać w formacie ISO 8601.
snippet.channelId string
Wartość, na podstawie której YouTube jednoznacznie identyfikuje kanał, który opublikował zasób wymieniony w wynikach wyszukiwania.
snippet.title string
Tytuł wyniku wyszukiwania.
snippet.description string
Opis wyniku wyszukiwania.
snippet.thumbnails object
Mapa miniaturek obrazów powiązanych z wynikami wyszukiwania. W przypadku każdego obiektu na mapie kluczem jest nazwa obrazu miniatury, a wartością jest obiekt zawierający inne informacje na temat miniatury.
snippet.thumbnails.(key) object
Prawidłowe pary klucz-wartość to:
 • default – domyślny obraz miniatury. Domyślna miniatura filmu lub zasobu nawiązującego do filmu, np. elementu playlisty czy wyniku wyszukiwania – ma 120 pikseli szerokości i 90 pikseli wysokości. Domyślna miniatura kanału ma 88 pikseli szerokości i 88 pikseli wysokości.
 • medium – wersja obrazu miniatury w wyższej rozdzielczości. W przypadku filmu (lub zasobu, który odnosi się do filmu) obraz ten ma 320 pikseli szerokości i 180 pikseli wysokości. W przypadku kanału obraz ma 240 pikseli szerokości i 240 pikseli wysokości.
 • high – wersja obrazu miniatury w wysokiej rozdzielczości. W przypadku filmu (lub zasobu, który odnosi się do filmu) obraz ten ma 480 pikseli szerokości i 360 pikseli wysokości. W przypadku kanału obraz ma 800 pikseli szerokości i 800 pikseli wysokości.
 • standard – wersja obrazu miniatury w jeszcze wyższej rozdzielczości niż obraz w rozdzielczości high. Ten obraz jest dostępny w przypadku niektórych filmów i innych zasobów odnoszących się do filmów, takich jak elementy playlist czy wyniki wyszukiwania. Ten obraz ma 640 pikseli szerokości i 480 pikseli wysokości.
 • maxres – wersja obrazu miniatury w najwyższej rozdzielczości. Ten rozmiar obrazu jest dostępny w przypadku niektórych filmów i innych zasobów dotyczących filmów, takich jak elementy playlist czy wyniki wyszukiwania. Ten obraz ma 1280 pikseli szerokości i 720 pikseli wysokości.
snippet.thumbnails.(key).url string
Adres URL obrazu.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Szerokość obrazu.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Wysokość obrazu.
snippet.channelTitle string
Tytuł kanału, który opublikował zasób identyfikowany w wynikach wyszukiwania.
snippet.liveBroadcastContent string
Wskazuje, czy zasób video lub channel zawiera treści na żywo. Prawidłowe wartości właściwości to upcoming, live i none.

W przypadku zasobu video wartość upcoming oznacza, że materiał wideo to transmisja na żywo, która jeszcze się nie rozpoczęła, a wartość live oznacza, że film jest aktywną transmisją na żywo. W przypadku zasobu channel wartość upcoming oznacza, że na kanale jest zaplanowana transmisja, która jeszcze się nie rozpoczęła, a wartość live oznacza, że na kanale jest aktywna transmisja na żywo.