จัดการ Sitemap ด้วยไฟล์ดัชนี Sitemap

หาก Sitemap เกินขีดจํากัดขนาด คุณจะต้องแยก Sitemap ขนาดใหญ่ออกเป็นหลายๆ ไฟล์เพื่อให้ Sitemap ใหม่แต่ละรายการมีขนาดต่ำกว่าขีดจำกัด เมื่อแยก Sitemap แล้ว คุณสามารถใช้ไฟล์ดัชนี Sitemap เพื่อส่ง Sitemap หลายรายการได้ในครั้งเดียว

แนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับดัชนี Sitemap

รูปแบบ XML ของไฟล์ดัชนี Sitemap จะคล้ายกับรูปแบบ XML ของไฟล์ Sitemap มาก และจะกำหนดโดยโปรโตคอล Sitemap ซึ่งหมายความว่าข้อกําหนดทั้งหมดสำหรับ Sitemap จะมีผลกับไฟล์ดัชนี Sitemap ด้วย

Sitemap ที่อ้างอิงต้องโฮสต์ในเว็บไซต์เดียวกันกับไฟล์ดัชนี Sitemap ระบบจะยกเว้นข้อกำหนดนี้หากคุณตั้งค่าการส่งข้ามเว็บไซต์

Sitemap ที่อ้างอิงในไฟล์ดัชนี Sitemap ต้องอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับไฟล์ดัชนี Sitemap หรืออยู่ต่ำลงไปในลำดับชั้นของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ดัชนี Sitemap อยู่ที่ https://example.com/public/sitemap_index.xml ก็จะมีได้เฉพาะ Sitemap ที่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันหรือลึกกว่า เช่น https://example.com/public/shared/...

คุณส่งไฟล์ดัชนี Sitemap ได้สูงสุด 500 ไฟล์สําหรับแต่ละเว็บไซต์ในบัญชี Search Console

ตัวอย่างดัชนี Sitemap

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงดัชนี Sitemap ในรูปแบบ XML ที่มี Sitemap 2 รายการ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
</sitemapindex>

การอ้างอิงดัชนี Sitemap

แท็กดัชนี Sitemap จะกําหนดโดยเนมสเปซเดียวกันกับ Sitemap แบบที่ใช้ทั่วไปดังนี้ http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

เพื่อให้แน่ใจว่า Google จะใช้ดัชนี Sitemap ได้ คุณต้องใช้แท็กที่จำเป็นต่อไปนี้

แท็กที่จำเป็น
sitemapindex แท็กระดับบนของแผนผัง XML ซึ่งประกอบด้วยแท็กอื่นๆ ทั้งหมด
sitemap แท็กระดับบนสําหรับ Sitemap แต่ละรายการที่แสดงอยู่ในไฟล์ ซึ่งเป็นแท็กย่อยแรกและเป็นแท็กโดยตรงเพียงแท็กเดียวของแท็ก sitemapindex
loc ตําแหน่ง (URL) ของ Sitemap ซึ่งเป็นแท็กย่อยแรกและเป็นแท็กโดยตรงเพียงแท็กเดียวของแท็ก sitemap ไฟล์ดัชนี Sitemap อาจมีแท็ก loc ได้สูงสุด 50,000 รายการ

นอกจากนี้ แท็กที่ไม่บังคับต่อไปนี้อาจช่วยให้ Google กําหนดเวลาทำการ Crawl Sitemap ได้

แท็กที่ไม่บังคับ
lastmod ระบุเวลาที่มีการแก้ไขไฟล์ Sitemap ที่เกี่ยวข้อง ค่าของแท็ก lastmod ต้องอยู่ในรูปแบบ W3C Datetime

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ลองไปที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้