Sử dụng mã thông báo phiên với API Thẻ thông tin bản đồ

Mã thông báo phiên là một phần dữ liệu (UUID) dùng trong các lệnh gọi REST để xác định một phiên — một loạt các trao đổi tin nhắn có liên quan. Bạn phải đưa mã thông báo phiên vào tất cả các yêu cầu đối với Thẻ thông tin 2D và hình ảnh ở Chế độ xem đường phố. Bạn đưa biến đó vào dưới dạng giá trị của tham số session được thêm vào tất cả các URL yêu cầu.

Trong API Thẻ thông tin của bản đồ, mã thông báo phiên đại diện cho một tập hợp các tuỳ chọn hiển thị đã xác định. Điều này có nghĩa là bạn không phải truyền một tập hợp các tuỳ chọn hiển thị cho từng yêu cầu thẻ thông tin. Bạn có thể sử dụng cùng một mã thông báo phiên trên nhiều ứng dụng. Mã thông báo phiên hiện có hiệu lực trong hai tuần kể từ thời điểm phát hành, nhưng thời gian này có thể thay đổi. Bạn luôn có thể kiểm tra thời gian hết hạn của mã thông báo phiên bằng cách xem trường expiry trong thông báo phản hồi.

Yêu cầu mã thông báo phiên

Để yêu cầu mã thông báo phiên, hãy gửi yêu cầu POST qua HTTPS đến điểm cuối createSession, như trong ví dụ sau. Bạn phải gửi yêu cầu có tiêu đề Content-Type: application/json.

curl -X POST -d '{
 "mapType": "streetview",
 "language": "en-US",
 "region": "US"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/createSession?key=YOUR_API_KEY"

Các trường bắt buộc

mapType

Loại bản đồ cơ sở. Giá trị này có thể là một trong những giá trị sau:

roadmap
Các ô bản đồ có màu sắc tiêu chuẩn của Google Maps.
satellite
Hình ảnh vệ tinh.
terrain
Hình ảnh địa hình. Khi chọn terrain làm loại bản đồ, bạn cũng phải đưa loại lớp layerRoadmap (được mô tả trong phần Trường không bắt buộc).
streetview
Ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thẻ thông tin trong Chế độ xem đường phố.
language

Thẻ ngôn ngữ IETF chỉ định ngôn ngữ dùng để hiển thị thông tin trên thẻ thông tin. Ví dụ: en-US chỉ định ngôn ngữ tiếng Anh như được nói ở Hoa Kỳ.

region

Giá trị nhận dạng khu vực Common Locale Data Repository (Kho lưu trữ dữ liệu ngôn ngữ phổ biến) (hai chữ cái viết hoa) thể hiện vị trí thực tế của người dùng. Ví dụ: US.

Trường không bắt buộc

imageFormat
Chỉ định định dạng tệp cần trả về. Các giá trị hợp lệ là jpeg hoặc png. Tệp JPEG không hỗ trợ độ trong suốt, vì vậy, bạn không nên dùng loại tệp này cho các thẻ thông tin lớp phủ. Nếu bạn không chỉ định imageFormat, thì định dạng tốt nhất cho thẻ thông tin sẽ tự động được chọn.
scale

Tăng kích thước của các thành phần bản đồ (chẳng hạn như nhãn đường) trong khi vẫn giữ lại kích thước ô và vùng phủ sóng của ô mặc định. Việc tăng tỷ lệ cũng sẽ làm giảm số lượng nhãn trên bản đồ, giúp giảm sự lộn xộn. Các giá trị sau đây là giá trị scale hợp lệ:

 • scaleFactor1x: Giá trị mặc định.
 • scaleFactor2x: Tăng gấp đôi kích thước nhãn và xoá các nhãn của tính năng phụ.
 • scaleFactor4x: Tăng gấp đôi kích thước nhãn và xoá các nhãn tính năng nhỏ.

Các ví dụ sau đây minh hoạ tác động của việc chia tỷ lệ các phần tử bản đồ.

Hệ số tỷ lệ 1x Hệ số tỷ lệ 2x
Bản đồ hiển thị hệ số tỷ lệ 1x Bản đồ hiển thị hệ số tỷ lệ 2x
highDpi
Chỉ định xem có trả về thẻ thông tin có độ phân giải cao hay không. Nếu tăng hệ số tỷ lệ, highDpi sẽ được dùng để tăng kích thước của thẻ thông tin. Thông thường, việc tăng hệ số tỷ lệ sẽ mở rộng thẻ thông tin thu được thành một hình ảnh có cùng kích thước, làm giảm chất lượng. Với highDpi, kích thước thu được cũng sẽ tăng lên để duy trì chất lượng. DPI là viết tắt của Dots per Inch (Số chấm trên mỗi inch), và High DPI có nghĩa là thẻ thông tin hiển thị với nhiều điểm trên mỗi inch hơn bình thường. Nếu là true, thì số pixel trong mỗi kích thước x và y sẽ được nhân với hệ số tỷ lệ (tức là 2x hoặc 4x). Phạm vi bao phủ của thẻ thông tin vẫn không thay đổi. Tham số này chỉ hoạt động với các giá trị scale là 2x hoặc 4x. Thao tác này không ảnh hưởng đến các thẻ thông tin có tỷ lệ 1x.
Hệ số tỷ lệ 1x Hệ số tỷ lệ 2x DPI cao
Bản đồ được hiển thị ở độ phân giải bình thường Bản đồ hiển thị ở độ phân giải DPI cao gấp 2 lần
layerTypes

Một mảng giá trị chỉ định loại lớp được thêm vào bản đồ. Các giá trị hợp lệ là:

layerRoadmap
Bắt buộc nếu bạn chỉ định terrain làm loại bản đồ. Bạn cũng có thể tuỳ ý phủ lên loại bản đồ satellite. Không ảnh hưởng đến các ô lộ trình.
layerStreetview
Hiển thị các vị trí và đường phố được bật Chế độ xem đường phố bằng cách sử dụng đường viền màu xanh dương trên bản đồ.
layerTraffic
Hiển thị tình trạng giao thông hiện tại.
styles

Một mảng các đối tượng kiểu JSON chỉ định diện mạo và cấp độ chi tiết của các đối tượng trên bản đồ như đường, công viên và các khu vực đã xây dựng. Kiểu được dùng để tuỳ chỉnh bản đồ cơ sở tiêu chuẩn của Google. Tham số styles chỉ hợp lệ nếu loại bản đồ là roadmap. Để biết cú pháp kiểu đầy đủ, hãy xem Tài liệu tham khảo về kiểu.

overlay

Giá trị boolean cho biết nên hiển thị layerTypes dưới dạng một lớp phủ riêng biệt hay kết hợp với hình ảnh cơ sở. Khi true, bản đồ cơ sở sẽ không được hiển thị. Nếu bạn chưa xác định bất kỳ layerTypes nào, thì giá trị này sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: việc yêu cầu loại bản đồ satellite có một lớp layerRoadmapoverlay được đặt thành false sẽ dẫn đến các ô tương đương với loại bản đồ hybrid dùng trong API JavaScript của Maps (hình ảnh bên trái). Các loại bản đồ và lớp tương tự với overlay được đặt thành true dẫn đến một thẻ thông tin trong suốt có lớp phủ bản đồ, được tạo kiểu phù hợp để phủ lên hình ảnh vệ tinh (hình ảnh bên phải).

overlay: sai overlay: đúng
Đã đặt lớp phủ thành false Đặt lớp phủ thành true

JSON sau đây là ví dụ về nội dung yêu cầu thông thường chứa cả trường bắt buộc và trường không bắt buộc.

{
 "mapType": "satellite",
 "language": "en-US",
 "region": "us",
 "layerTypes": [ "layerRoadmap", "layerStreetview" ],
 "overlay": true,
 "scale": "scaleFactor1x",
 "styles": [
  {
   "stylers": [
    { "hue": "#00ffe6" },
    { "saturation": -20 }
   ]
  },{
   "featureType": "road",
   "elementType": "geometry",
   "stylers": [
    { "lightness": 100 },
    { "visibility": "simplified" }
   ]
  }
 ]
}

Ví dụ này cung cấp một lớp phủ phù hợp để kết hợp với hình ảnh vệ tinh. Ví dụ này chứa cả lộ trình và lớp phủ Chế độ xem đường phố. Bản đồ thu được hiển thị với tên và dữ liệu bằng tiếng Anh, như được dùng ở Hoa Kỳ.

apiOptions: Một mảng giá trị chỉ định các tuỳ chọn bổ sung cần áp dụng. Các tuỳ chọn được hỗ trợ là:

 • MCYJ5E517XR2JC – Chọn sử dụng kiểu bản đồ mới. Trong thời gian chọn sử dụng, các yêu cầu của bạn sẽ nhận được kiểu hiện có trừ phi bạn chỉ định giá trị này.

Phản hồi mã thông báo phiên

JSON sau đây là một nội dung phản hồi mẫu.

{
 "session": "IgAAAHGU9jnAU4KOAfwY3Bcd6eH_WxQsyocSBAdUnAr9pnvTTNXtF9c_27RBo94ytEXTDg",
 "expiry": "1361828036",
 "tileWidth": 256,
 "tileHeight": 256,
 "imageFormat": "png"
}

Danh sách sau đây chứa định nghĩa của các trường trong nội dung phản hồi.

session
Một giá trị mã thông báo phiên mà bạn phải đưa vào tất cả các yêu cầu của API Thẻ thông tin bản đồ.
expiry
Một chuỗi chứa thời gian (tính bằng giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống) mà mã thông báo hết hạn. Mã thông báo phiên có hiệu lực trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm tạo mã, nhưng chính sách này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
tileWidth
Chiều rộng của ô được đo bằng pixel.
tileHeight
Chiều cao của thẻ thông tin được đo bằng pixel.
imageFormat
Định dạng hình ảnh, có thể là png hoặc jpeg.