Di chuyển sang ứng dụng SDK Địa điểm mới

Hướng dẫn này giải thích những thay đổi giữa thư viện khả năng tương thích với địa điểm và phiên bản độc lập mới của SDK Địa điểm dành cho Android. Nếu bạn đang sử dụng thư viện tương thích với Địa điểm thay vì chuyển sang phiên bản độc lập mới của SDK Địa điểm dành cho Android, hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách cập nhật dự án của mình để sử dụng phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android.

Cách duy nhất để truy cập vào các tính năng và bản sửa lỗi trong SDK Địa điểm dành cho Android trên Phiên bản 2.6.0 là sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android. Bạn nên cập nhật từ thư viện tương thích lên phiên bản SDK Địa điểm dành cho Android mới sớm nhất có thể.

Điều gì đã thay đổi?

Sau đây là các khía cạnh thay đổi chính:

 • Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android được phân phối dưới dạng một thư viện ứng dụng tĩnh. Trước tháng 1 năm 2019, SDK Địa điểm dành cho Android đã được cung cấp thông qua Dịch vụ Google Play. Kể từ đó, thư viện khả năng tương thích với Địa điểm đã được cung cấp để dễ dàng chuyển đổi sang SDK Địa điểm mới dành cho Android.
 • các phương pháp hoàn toàn mới.
 • Hiện hỗ trợ Mặt nạ trường cho các phương thức trả về thông tin chi tiết về địa điểm. Bạn có thể sử dụng mặt nạ trường (field mask) để chỉ định loại dữ liệu địa điểm cần trả về.
 • Mã trạng thái dùng để báo cáo lỗi đã được cải thiện.
 • Tính năng tự động hoàn thành hiện hỗ trợ mã thông báo của phiên.
 • Bộ chọn địa điểm không còn hoạt động.

Giới thiệu về thư viện tương thích với Địa điểm

Vào tháng 1 năm 2019, khi phát hành Phiên bản 1.0 của SDK Địa điểm độc lập dành cho Android, Google đã cung cấp thư viện tương thích để giúp di chuyển từ phiên bản Dịch vụ Google Play đã ngừng hoạt động của SDK Địa điểm dành cho Android (com.google.android.gms:play-services-places).

Thư viện tương thích này được cung cấp tạm thời để chuyển hướng và dịch các lệnh gọi API nhắm đến phiên bản Dịch vụ Google Play sang phiên bản độc lập mới cho đến khi nhà phát triển có thể di chuyển mã của họ để sử dụng các tên mới trong SDK độc lập. Đối với mỗi phiên bản SDK Địa điểm dành cho Android được phát hành từ Phiên bản 1.0 đến Phiên bản 2.6.0, một phiên bản tương ứng của thư viện tương thích với Địa điểm đã được phát hành để cung cấp chức năng tương đương.

Đóng băng và ngừng sử dụng thư viện tương thích với Places

Tất cả phiên bản của thư viện tương thích cho SDK Địa điểm dành cho Android sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022. Phiên bản 2.6.0 là phiên bản cuối cùng của thư viện tương thích với Địa điểm. Cách duy nhất để truy cập vào các tính năng và bản sửa lỗi trong SDK Địa điểm dành cho Android trên Phiên bản 2.6.0 trở lên là sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android.

Bạn nên di chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android để truy cập vào các tính năng mới và bản sửa lỗi quan trọng cho các bản phát hành trên Phiên bản 2.6.0. Nếu bạn đang sử dụng thư viện tương thích, hãy làm theo các bước dưới đây trong phần Cài đặt SDK Địa điểm dành cho Android để di chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android.

Cài đặt thư viện ứng dụng

Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android được phân phối dưới dạng một thư viện ứng dụng tĩnh.

Sử dụng Maven để thêm SDK Địa điểm dành cho Android vào dự án Android Studio:

 1. Nếu bạn đang sử dụng thư viện tương thích của Địa điểm:

  1. Thay thế dòng sau trong phần dependencies:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places-compat:X.Y.Z'

   Với dòng này để chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places:3.3.0'

 2. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Dịch vụ Play của SDK địa điểm dành cho Android:

  1. Thay thế dòng sau trong phần dependencies:

     implementation 'com.google.android.gms:play-services-places:X.Y.Z'

   Với dòng này để chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places:3.3.0'

 3. Đồng bộ hoá dự án Gradle.

 4. Đặt minSdkVersion cho dự án ứng dụng của bạn thành 16 trở lên.

 5. Cập nhật các thành phần "Do Google cung cấp":

  @drawable/powered_by_google_light // OLD
  @drawable/places_powered_by_google_light // NEW
  @drawable/powered_by_google_dark // OLD
  @drawable/places_powered_by_google_dark // NEW
  
 6. Tạo ứng dụng. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi bản dựng nào do việc chuyển đổi sang SDK Địa điểm dành cho Android, hãy xem các phần dưới đây để biết thông tin về cách giải quyết các lỗi này.

Khởi chạy ứng dụng SDK Địa điểm mới

Khởi chạy ứng dụng SDK Địa điểm mới như trong ví dụ sau:

// Add an import statement for the client library.
import com.google.android.libraries.places.api.Places;

...

// Initialize Places.
Places.initialize(getApplicationContext(), apiKey);

// Create a new Places client instance.
PlacesClient placesClient = Places.createClient(this);

Mã trạng thái

Mã trạng thái cho lỗi giới hạn QPS đã thay đổi. Lỗi giới hạn QPS hiện được trả về qua PlaceStatusCodes.OVER_QUERY_LIMIT. Không còn giới hạn QPD nữa.

Các mã trạng thái sau đây đã được thêm:

 • REQUEST_DENIED — Yêu cầu đã bị từ chối. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể là:

  • Không có khoá API nào được cung cấp.
  • Đã cung cấp khoá API không hợp lệ.
  • Places API chưa được bật trong bảng điều khiển Cloud.
  • Bạn đã cung cấp một khoá API có các quy tắc hạn chế đối với khoá không chính xác.
 • INVALID_REQUEST – Yêu cầu không hợp lệ do thiếu đối số hoặc không hợp lệ.

 • NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả nào cho yêu cầu đã cho.

Phương thức mới

Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android giới thiệu các phương thức hoàn toàn mới, được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán. Tất cả phương thức mới đều tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Điểm cuối không còn sử dụng động từ get nữa.
 • Đối tượng yêu cầu và phản hồi có cùng tên với phương thức ứng dụng tương ứng.
 • Đối tượng yêu cầu hiện có trình tạo; các tham số bắt buộc được truyền dưới dạng tham số của trình tạo yêu cầu.
 • Vùng đệm không còn được sử dụng.

Phần này giới thiệu các phương thức mới cũng như cách hoạt động của các phương thức đó.

Tìm nạp địa điểm theo mã

Sử dụng fetchPlace() để xem thông tin chi tiết về một địa điểm cụ thể. fetchPlace() có chức năng tương tự như getPlaceById().

Làm theo các bước sau để tìm nạp một địa điểm:

 1. Gọi fetchPlace(), truyền một đối tượng FetchPlaceRequest chỉ định một Mã địa điểm và danh sách các trường chỉ định dữ liệu Địa điểm cần trả về.

  // Define a Place ID.
  String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";
  
  // Specify the fields to return.
  List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);
  
  // Construct a request object, passing the place ID and fields array.
  FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.builder(placeId, placeFields)
      .build();
  
  
 2. Gọi addOnSuccessListener() để xử lý FetchPlaceResponse. Trả về một kết quả Place.

  // Add a listener to handle the response.
  placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
   Place place = response.getPlace();
   Log.i(TAG, "Place found: " + place.getName());
  }).addOnFailureListener((exception) -> {
    if (exception instanceof ApiException) {
      ApiException apiException = (ApiException) exception;
      int statusCode = apiException.getStatusCode();
      // Handle error with given status code.
      Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
    }
  });
  

Tìm nạp ảnh địa điểm

Sử dụng fetchPhoto() để xem ảnh địa điểm. fetchPhoto() trả lại ảnh cho một địa điểm. Mẫu yêu cầu ảnh đã được đơn giản hoá. Bây giờ, bạn có thể yêu cầu PhotoMetadata trực tiếp từ đối tượng Place; bạn không cần một yêu cầu riêng nữa. Ảnh có thể có chiều rộng hoặc chiều cao tối đa là 1600px. Hàm fetchPhoto() có chức năng tương tự như getPhoto().

Làm theo các bước sau để tìm nạp hình ảnh địa điểm:

 1. Thiết lập cuộc gọi đến fetchPlace(). Hãy nhớ đưa trường PHOTO_METADATAS vào yêu cầu của bạn:

  List<Place.Field> fields = Arrays.asList(Place.Field.PHOTO_METADATAS);
  
 2. Lấy đối tượng Địa điểm (ví dụ này sử dụng fetchPlace(), nhưng bạn cũng có thể sử dụng findCurrentPlace()):

  FetchPlaceRequest placeRequest = FetchPlaceRequest.builder(placeId, fields).build();
  
 3. Thêm OnSuccessListener để lấy siêu dữ liệu ảnh từ Place thu được trong FetchPlaceResponse, sau đó sử dụng siêu dữ liệu ảnh thu được để lấy bitmap và văn bản ghi công:

  placesClient.fetchPlace(placeRequest).addOnSuccessListener((response) -> {
    Place place = response.getPlace();
  
    // Get the photo metadata.
    PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);
  
    // Get the attribution text.
    String attributions = photoMetadata.getAttributions();
  
    // Create a FetchPhotoRequest.
    FetchPhotoRequest photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
        .setMaxWidth(500) // Optional.
        .setMaxHeight(300) // Optional.
        .build();
    placesClient.fetchPhoto(photoRequest).addOnSuccessListener((fetchPhotoResponse) -> {
      Bitmap bitmap = fetchPhotoResponse.getBitmap();
      imageView.setImageBitmap(bitmap);
    }).addOnFailureListener((exception) -> {
      if (exception instanceof ApiException) {
        ApiException apiException = (ApiException) exception;
        int statusCode = apiException.getStatusCode();
        // Handle error with given status code.
        Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
      }
    });
  });
  

Tìm một địa điểm từ vị trí của người dùng

Sử dụng findCurrentPlace() để tìm vị trí hiện tại trên thiết bị của người dùng. findCurrentPlace() trả về danh sách các PlaceLikelihood cho biết những địa điểm có nhiều khả năng ở đó thiết bị của người dùng nhất. findCurrentPlace() có chức năng tương tự như getCurrentPlace().

Hãy làm theo các bước sau để biết vị trí hiện tại trên thiết bị của người dùng:

 1. Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn yêu cầu quyền ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_WIFI_STATE. Người dùng phải cấp quyền truy cập vào thông tin vị trí hiện tại của thiết bị. Xem bài viết Yêu cầu quyền cho ứng dụng để biết thông tin chi tiết.

 2. Tạo một FindCurrentPlaceRequest, bao gồm danh sách các loại dữ liệu địa điểm cần trả về.

   // Use fields to define the data types to return.
   List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME);
  
   // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
   FindCurrentPlaceRequest request =
       FindCurrentPlaceRequest.builder(placeFields).build();
  
 3. Hãy gọi findCurrentPlace và xử lý phản hồi, trước tiên, kiểm tra để xác minh rằng người dùng đã cấp quyền sử dụng thông tin vị trí của thiết bị.

   // Call findCurrentPlace and handle the response (first check that the user has granted permission).
   if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
     placesClient.findCurrentPlace(request).addOnSuccessListener(((response) -> {
       for (PlaceLikelihood placeLikelihood : response.getPlaceLikelihoods()) {
         Log.i(TAG, String.format("Place '%s' has likelihood: %f",
             placeLikelihood.getPlace().getName(),
             placeLikelihood.getLikelihood()));
         textView.append(String.format("Place '%s' has likelihood: %f\n",
             placeLikelihood.getPlace().getName(),
             placeLikelihood.getLikelihood()));
       }
     })).addOnFailureListener((exception) -> {
       if (exception instanceof ApiException) {
         ApiException apiException = (ApiException) exception;
         Log.e(TAG, "Place not found: " + apiException.getStatusCode());
       }
     });
   } else {
     // A local method to request required permissions;
     // See https://developer.android.com/training/permissions/requesting
     getLocationPermission();
   }
  

Tìm cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành

Sử dụng findAutocompletePredictions() để trả về các cụm từ gợi ý địa điểm cho các cụm từ tìm kiếm của người dùng. findAutocompletePredictions() có chức năng tương tự như getAutocompletePredictions().

Ví dụ sau đây cho thấy cách gọi findAutocompletePredictions():

// Create a new token for the autocomplete session. Pass this to FindAutocompletePredictionsRequest,
// and once again when the user makes a selection (for example when calling fetchPlace()).
AutocompleteSessionToken token = AutocompleteSessionToken.newInstance();
// Create a RectangularBounds object.
RectangularBounds bounds = RectangularBounds.newInstance(
 new LatLng(-33.880490, 151.184363),
 new LatLng(-33.858754, 151.229596));
// Use the builder to create a FindAutocompletePredictionsRequest.
FindAutocompletePredictionsRequest request = FindAutocompletePredictionsRequest.builder()
// Call either setLocationBias() OR setLocationRestriction().
  .setLocationBias(bounds)
  //.setLocationRestriction(bounds)
  .setCountry("au")
  .setTypesFilter(Arrays.asList(PlaceTypes.ADDRESS))
  .setSessionToken(token)
  .setQuery(query)
  .build();

placesClient.findAutocompletePredictions(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  for (AutocompletePrediction prediction : response.getAutocompletePredictions()) {
    Log.i(TAG, prediction.getPlaceId());
    Log.i(TAG, prediction.getPrimaryText(null).toString());
  }
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    ApiException apiException = (ApiException) exception;
    Log.e(TAG, "Place not found: " + apiException.getStatusCode());
  }
});

Mã thông báo phiên

Mã thông báo phiên sẽ nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn trong hoạt động tìm kiếm của người dùng thành một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán. Bạn nên sử dụng mã phiên cho tất cả các phiên tự động hoàn thành. Phiên hoạt động bắt đầu khi người dùng bắt đầu nhập truy vấn và kết thúc khi họ chọn một địa điểm. Mỗi phiên có thể có nhiều truy vấn, theo sau là một lựa chọn địa điểm. Sau khi một phiên kết thúc, mã thông báo này không còn hợp lệ nữa; ứng dụng của bạn phải tạo một mã thông báo mới cho mỗi phiên.

Mặt nạ cho trường (field mask)

Trong các phương thức trả về thông tin chi tiết về địa điểm, bạn phải chỉ định loại dữ liệu địa điểm cần trả về cùng với mỗi yêu cầu. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn chỉ yêu cầu (và thanh toán cho) dữ liệu mà bạn sẽ thực sự sử dụng.

Để chỉ định loại dữ liệu cần trả về, hãy truyền một mảng Place.Field vào FetchPlaceRequest, như trong ví dụ sau:

// Include address, ID, and phone number.
List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ADDRESS,
                       Place.Field.ID,
                       Place.Field.PHONE_NUMBER);

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều trường sau:

 • Place.Field.ADDRESS
 • Place.Field.ID
 • Place.Field.LAT_LNG
 • Place.Field.NAME
 • Place.Field.OPENING_HOURS
 • Place.Field.PHONE_NUMBER
 • Place.Field.PHOTO_METADATAS
 • Place.Field.PLUS_CODE
 • Place.Field.PRICE_LEVEL
 • Place.Field.RATING
 • Place.Field.TYPES
 • Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL
 • Place.Field.VIEWPORT
 • Place.Field.WEBSITE_URI

Đọc thêm về SKU Dữ liệu địa điểm.

Nội dung cập nhật về Bộ chọn địa điểm và tính năng Tự động hoàn thành

Phần này giải thích các thay đổi đối với các tiện ích Địa điểm (Bộ chọn địa điểm và Tự động hoàn thành).

Tự động hoàn thành có lập trình

Những thay đổi sau đã được thực hiện để tự động hoàn tất:

 • PlaceAutocomplete đổi tên thành Autocomplete.
  • PlaceAutocomplete.getPlace đổi tên thành Autocomplete.getPlaceFromIntent.
  • PlaceAutocomplete.getStatus đổi tên thành Autocomplete.getStatusFromIntent.
 • PlaceAutocomplete.RESULT_ERROR được đổi tên thành AutocompleteActivity.RESULT_ERROR (hoạt động xử lý lỗi cho mảnh tự động hoàn thành không có gì thay đổi).

Bộ chọn địa điểm

Bộ chọn địa điểm đã ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2019. Tính năng này đã bị tắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 và không còn hoạt động nữa. Nếu tiếp tục sử dụng, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi. SDK mới không hỗ trợ Bộ chọn địa điểm.

Tiện ích tự động hoàn thành

Đã cập nhật tiện ích tự động hoàn thành:

 • Tiền tố Place đã bị xoá khỏi tất cả các lớp.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã thông báo phiên. Tiện ích này tự động quản lý các mã thông báo cho bạn ở chế độ nền.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mặt nạ cho trường (field mask), cho phép bạn chọn loại dữ liệu địa điểm cần trả về sau khi người dùng lựa chọn.

Các phần sau đây hướng dẫn cách thêm tiện ích tự động hoàn thành vào dự án của bạn.

Nhúng AutocompleteFragment

Để thêm mảnh tự động hoàn thành, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm một mảnh vào bố cục XML của hoạt động, như trong ví dụ sau.

  <fragment
   android:id="@+id/autocomplete_fragment"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:name=
  "com.google.android.libraries.places.widget.AutocompleteSupportFragment"
   />
  
 2. Để thêm tiện ích tự động hoàn thành vào hoạt động, hãy làm theo các bước sau:

  • Khởi động Places, truyền ngữ cảnh ứng dụng và khoá API.
  • Khởi động AutocompleteSupportFragment.
  • Gọi setPlaceFields() để cho biết các loại dữ liệu địa điểm mà bạn muốn nhận.
  • Thêm PlaceSelectionListener để thực hiện thao tác nào đó với kết quả, cũng như xử lý mọi lỗi có thể xảy ra.

  Ví dụ sau đây cho thấy cách thêm tiện ích tự động hoàn thành vào một hoạt động:

  /**
   * Initialize Places. For simplicity, the API key is hard-coded. In a production
   * environment we recommend using a secure mechanism to manage API keys.
   */
  if (!Places.isInitialized()) {
    Places.initialize(getApplicationContext(), "YOUR_API_KEY");
  }
  
  // Initialize the AutocompleteSupportFragment.
  AutocompleteSupportFragment autocompleteFragment = (AutocompleteSupportFragment)
      getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.autocomplete_fragment);
  
  autocompleteFragment.setPlaceFields(Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME));
  
  autocompleteFragment.setOnPlaceSelectedListener(new PlaceSelectionListener() {
    @Override
    public void onPlaceSelected(Place place) {
      // TODO: Get info about the selected place.
      Log.i(TAG, "Place: " + place.getName() + ", " + place.getId());
    }
  
    @Override
    public void onError(Status status) {
      // TODO: Handle the error.
      Log.i(TAG, "An error occurred: " + status);
    }
  });
  

Sử dụng ý định để chạy hoạt động tự động hoàn thành

 1. Khởi động Places, truyền ngữ cảnh ứng dụng và khoá API
 2. Sử dụng Autocomplete.IntentBuilder để tạo một ý định, chuyển chế độ PlaceAutocomplete mong muốn (toàn màn hình hoặc lớp phủ). Ý định phải gọi startActivityForResult, truyền vào một mã yêu cầu giúp xác định ý định của bạn.
 3. Ghi đè lệnh gọi lại onActivityResult để nhận vị trí đã chọn.

Ví dụ sau đây cho bạn biết cách sử dụng một ý định để chạy tính năng tự động hoàn thành, rồi xử lý kết quả:

  /**
   * Initialize Places. For simplicity, the API key is hard-coded. In a production
   * environment we recommend using a secure mechanism to manage API keys.
   */
  if (!Places.isInitialized()) {
    Places.initialize(getApplicationContext(), "YOUR_API_KEY");
  }

  ...

  // Set the fields to specify which types of place data to return.
  List<Place.Field> fields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);

  // Start the autocomplete intent.
  Intent intent = new Autocomplete.IntentBuilder(
      AutocompleteActivityMode.FULLSCREEN, fields)
      .build(this);
  startActivityForResult(intent, AUTOCOMPLETE_REQUEST_CODE);

  ...

  /**
   * Override the activity's onActivityResult(), check the request code, and
   * do something with the returned place data (in this example its place name and place ID).
   */
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == AUTOCOMPLETE_REQUEST_CODE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Place place = Autocomplete.getPlaceFromIntent(data);
        Log.i(TAG, "Place: " + place.getName() + ", " + place.getId());
      } else if (resultCode == AutocompleteActivity.RESULT_ERROR) {
        // TODO: Handle the error.
        Status status = Autocomplete.getStatusFromIntent(data);
        Log.i(TAG, status.getStatusMessage());
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        // The user canceled the operation.
      }
    }
  }

Bộ chọn địa điểm không còn hoạt động nữa

Bộ chọn địa điểm đã ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2019. Tính năng này đã bị tắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 và không còn hoạt động nữa. Nếu tiếp tục sử dụng, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi. SDK mới không hỗ trợ Bộ chọn địa điểm.