Korzystanie z identyfikatorów map

Identyfikator mapy to identyfikator powiązany z określonym stylem lub funkcją mapy. Skonfiguruj styl mapy i powiąż go z identyfikatorem mapy w konsoli Google Cloud. Jeśli odwołasz się do identyfikatora mapy w kodzie, powiązany z nim styl mapy będzie wyświetlany w aplikacji. Wszelkie późniejsze aktualizacje stylów pojawią się w aplikacji automatycznie, bez konieczności aktualizowania przez klientów.

Podczas tworzenia identyfikatory map są powiązane z projektem, a także ograniczone do jednej platformy (Android, iOS, JavaScript) lub do statycznego interfejsu API Map Google.

Aby tworzyć identyfikatory map i nimi zarządzać w Cloud Console, musisz mieć rolę uprawnień Właściciel projektu lub Edytujący projekt.

Wymagane uprawnienia

Aby utworzyć w danym projekcie Google Cloud identyfikatory map lub style mapy albo nimi zarządzać, musisz mieć w projekcie przypisaną w nim rolę uprawnień Właściciel lub Edytujący.

Utwórz identyfikator mapy

Identyfikator mapy to unikalny identyfikator, który reprezentuje pojedynczą instancję mapy Google. W Cloud Console możesz w każdej chwili utworzyć identyfikatory map i zaktualizować styl powiązany z identyfikatorem mapy.

Aby utworzyć identyfikator mapy:

 1. W konsoli Cloud otwórz stronę zarządzania Mapami.
 2. Wybierz Utwórz nowy identyfikator mapy, aby wyświetlić formularz Utwórz nowy identyfikator mapy.
  Utwórz nowy identyfikator mapy

  W formularzu wykonaj te czynności:

  • Podaj nazwę mapy.
  • Określ typ mapy lub platformę.
  • W przypadku map JavaScript wybierz typ mapy rastrowej lub wektorowej.
  • Wpisz opis mapy.
  • Wybierz Dalej, aby wyświetlić nowy identyfikator mapy.

Powiązanie identyfikatora mapy ze stylem mapy

W tych instrukcjach przyjęto, że w Twoim projekcie istnieje co najmniej 1 styl mapy.

 1. W konsoli Cloud otwórz stronę zarządzania Mapami.
 2. Na tej stronie wybierz istniejący identyfikator mapy w kolumnie Nazwa mapy.
 3. U dołu tego formularza wybierz styl mapy z menu Style mapy powiązane z tym identyfikatorem mapy.
 4. Kliknij Zapisz.
  Zrzut ekranu przedstawiający stronę z informacjami o pojedynczym identyfikatorze mapy, w tym menu pozwalające użytkownikom powiązać styl mapy z tym identyfikatorem mapy.

Dodawanie identyfikatora mapy do aplikacji

Android

Dodaj identyfikator mapy za pomocą elementu <fragment> w pliku układu aktywności, przy użyciu klasy MapView lub automatycznie przy użyciu klasy GoogleMapOptions.

Załóżmy na przykład, że masz utworzony identyfikator mapy, który jest przechowywany jako wartość ciągu o nazwie map_id w res/values/strings.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="map_id">YOUR_MAP_ID</string>
</resources>

W przypadku map dodanych za pomocą elementu <fragment> w pliku układu aktywności wszystkie fragmenty mapy, które powinny mieć styl niestandardowy, muszą mieć identyfikator mapy w atrybucie map:mapId:

<fragment xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  …
  map:mapId="@string/map_id" />

Identyfikator mapy możesz też określić za pomocą atrybutu map:mapId klasy MapView:

<com.google.android.gms.maps.MapView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  ....
  map:mapId="@string/map_id" />

Aby automatycznie określić identyfikator mapy, przekaż go do instancji MapFragment za pomocą klasy GoogleMapOptions:

Java

 MapFragment mapFragment = MapFragment.newInstance(
   new GoogleMapOptions()
     .mapId(getResources().getString(R.string.map_id)));

Kotlin

 val mapFragment = MapFragment.newInstance(
   GoogleMapOptions()
     .mapId(resources.getString(R.string.map_id))
 )

W Android Studio skompiluj i uruchom aplikację tak jak zwykle. Style niestandardowe skonfigurowane w pierwszym kroku zostaną zastosowane do wszystkich map z identyfikatorem.

iOS

Aby utworzyć instancję mapy przy użyciu identyfikatora mapy, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz w Cloud Console obiekt GMSMapID z ciągiem znaków identyfikatora mapy.
 2. Utwórz GMSMapView, podając identyfikator właśnie utworzonej mapy.

Swift

let camera = GMSCameraPosition(latitude: 47.0169, longitude: -122.336471, zoom: 12)
let mapID = GMSMapID(identifier: "<YOUR MAP ID>")
let mapView = GMSMapView(frame: .zero, mapID: mapID, camera: camera)
self.view = mapView

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.0169
                            longitude:-122.336471
                               zoom:12];
GMSMapID *mapID = [GMSMapID mapIDWithIdentifier:@"<YOUR MAP ID>"];
GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero mapID:mapID camera:camera];
self.view = mapView;

Jeśli używasz własnego identyfikatora mapy, możesz ustawić nowy styl w Cloud Console w dowolnym momencie, który zostanie automatycznie uwzględniony w widoku mapy u Ciebie i użytkowników w ciągu około 6 godzin.

Jeśli chcesz od razu zobaczyć zmiany, możesz zamknąć aplikację i uruchomić ją ponownie. W tym celu wyjdź z niej, wymuś jej zamknięcie z listy ostatnio używanych aplikacji i otwórz ją ponownie. Zaktualizowana mapa będzie wtedy widoczna.

JavaScript

Aby utworzyć mapę z identyfikatorem mapy w kodzie aplikacji:

 1. Jeśli obecnie dostosowujesz mapę za pomocą umieszczonego kodu JSON, usuń właściwość styles z obiektu MapOptions. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

 2. Dodaj do mapy identyfikator za pomocą właściwości mapId. Na przykład:

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
zoom: 8,
mapId: 'MAP_ID'
});

Mapy statyczne

Aby dodać identyfikator mapy do nowej lub istniejącej mapy, która korzysta z jednego z naszych interfejsów API usługi internetowej, dołącz parametr URL map_id i ustaw go na identyfikator mapy. Ten przykład pokazuje, jak dodać do mapy identyfikator przy użyciu statycznego interfejsu API Map Google.

<img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />

Mapa wyśrodkowana na moście Brooklińskim w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) z elementami sterującymi mapy w prawym dolnym rogu. Na mapie wyświetlają się niestandardowe style na drogach, wodach i na lądzie.

Jeśli masz podpis cyfrowy w statycznym adresie URL Map Google przed dodaniem identyfikatora mapy, po dodaniu tego identyfikatora musisz utworzyć i dodać nowy podpis cyfrowy. Podczas generowania nowego tajnego klucza podpisywania URL-a pamiętaj o usunięciu poprzedniego podpisu cyfrowego z adresu URL.

Funkcje dostępne, gdy używasz identyfikatorów map

[cloud-based maps style” (style map w chmurze): style i dostosowywanie map oraz zarządzanie nimi za pomocą konsoli Google Cloud;
Dostępne na wszystkich platformach (Android, JavaScript, iOS i Mapy statyczne)

Mapy wektorowe: mapa złożona z fragmentów wektorowych, które są rysowane w czasie wczytywania po stronie klienta przy użyciu WebGL.
Dostępna w JavaScript