Wykorzystanie i płatności interfejsu Elevation API

Interfejs Elevation API korzysta z modelu płatności według wykorzystania. Żądania do interfejsu Elevation API generują wywołania jednego kodu SKU w przypadku wszystkich aplikacji natywnych oprócz mobilnych. Oprócz ogólnych Warunków korzystania z usług Google obowiązują limity wykorzystania dotyczące interfejsu Elevation API. Zarządzaj kosztami i użytkowaniem za pomocą narzędzi dostępnych w konsoli Google Cloud.

Jak rozliczany jest interfejs Elevation API

Interfejs Elevation API korzysta z modelu płatności według wykorzystania. Interfejsy API i pakiety SDK Google Maps Platform są rozliczane według kodu SKU. Wykorzystanie jest śledzone dla każdego kodu SKU, a każdy interfejs API lub pakiet SDK może mieć więcej niż 1 kod SKU produktu. Sposób obliczania kosztu

Wykorzystanie kodów SKU × cena za każde użycie

Skorzystaj z naszego kalkulatora cen i wykorzystania, aby oszacować koszt wykorzystania interfejsu API lub pakietu SDK. W przypadku kwalifikujących się kodów SKU Google Maps Platform każde konto rozliczeniowe otrzymuje co miesiąc środki w Google Maps Platform w wysokości 200 USD. Te środki są automatycznie przypisywane1 do kwalifikujących się kodów SKU.

Ceny interfejsu Elevation API

SKU: wysokość

Kod SKU Elevation jest obciążany za żądania wysyłane do usługi Elevation interfejsu Map JavaScript API lub do interfejsu Elevation API.

MIESIĘCZNY ZAKRES
(cena za ŻĄDANIE)
0–100 000 100 001–500 000 Ponad 500 tys.
0,005 USD za każde
(5.00 USD za 1000)
0,004 USD za każde
(4,00 USD za 1000)
Aby dowiedzieć się więcej o cenach hurtowych, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Inne limity wykorzystania

Chociaż nie ma maksymalnej liczby żądań dziennie, dla interfejsu Elevation API obowiązują te limity wykorzystania:

 • 512 lokalizacji na jedno żądanie.
 • 6000 QPM (żądań na minutę) obliczone jako suma zapytań po kliencie i po stronie serwera.

Ograniczenia w Warunkach korzystania z usługi

Informacje o warunkach korzystania z usługi znajdziesz w zasadach dotyczących interfejsu Elevation API oraz w sekcji Ograniczenia licencji w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.

Zarządzaj kosztami korzystania

Aby zarządzać kosztami korzystania z interfejsu Elevation API lub zaspokajać zapotrzebowanie na ruch produkcyjny, ustaw dzienny limit wszystkich żądań wysyłanych do dowolnego interfejsu API. Limity dzienne są resetowane o północy czasu pacyficznego.

Aby wyświetlić lub zmienić limity dla interfejsu Elevation API:

 1. W konsoli Cloud otwórz stronę Limity Google Maps Platform.
 2. Kliknij menu interfejsów API i wybierz Elevation API.
 3. Aby wyświetlić limity, przewiń w dół do karty Żądania.
  Tabela zawiera nazwy i limity.
 4. Aby zmienić limit, kliknij obok niego ikonę Edytuj.
  W wyświetlonym oknie w polu Limit limitu wpisz preferowany dzienny limit podlegający rozliczeniu (do osiągnięcia limitu określonego przez Google, jeśli został określony) i kliknij Zapisz.

Jeśli wykorzystanie interfejsu API osiągnie w danym dniu limit podlegający rozliczeniu, aplikacja nie będzie mieć dostępu do interfejsu API do końca tego dnia.


 1. Przed utworzeniem konta rozliczeniowego Google Maps Platform, aby otrzymać środki na Maps Platform, użytkownicy w Indiach muszą utworzyć konto rozliczeniowe Google Cloud Platform.