کلاهک گرد

کلاس نهایی عمومی RoundCap کلاه را گسترش می دهد

کلاهکی است که نیم دایره ای با شعاع برابر با نصف عرض حرکت است که در مرکز شروع یا انتهای راس یک Polyline با الگوی ضربه ای جامد قرار دارد.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه سازنده عمومی

کلاهک گرد ()
یک RoundCap می سازد.

خلاصه روش عمومی

رشته

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

RoundCap عمومی ()

یک RoundCap می سازد.

روش های عمومی

رشته عمومی toString ()