کلاه لبه دار

کلاس عمومی Cap را گسترش می دهد
Parcelable را پیاده سازی می کند
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده

کلاه غیر قابل تغییر که می تواند در راس شروع یا انتهای یک Polyline اعمال شود.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه روش عمومی

بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
رشته

خلاصه روش ارثی

روش های عمومی

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

رشته عمومی toString ()