Dữ liệu có cấu trúc Video học tập (LearningResource, VideoObject, Clip)

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng có chứa video học tập

Google Tìm kiếm là nơi học viên và giáo viên truy cập để khám phá và xem các video giáo dục. Khi bạn cung cấp thông tin học tập cụ thể bằng dữ liệu có cấu trúc (chẳng hạn như trình độ học vấn, khái niệm và kỹ năng có trong video), Google có thể hiểu rõ hơn về nội dung trong video của bạn và cải thiện trải nghiệm để giúp người học tìm thấy nội dung phù hợp.

Dữ liệu có cấu trúc Video học tập cũng có thể hỗ trợ các khối thông tin về video học tập, chẳng hạn như cấp độ học tập và loại video (ví dụ: video tổng quan hoặc video lời giải).

Cách xuất hiện của khối thông tin bên dưới một video học tập trước khi người dùng nhấn vào video Cách xuất hiện của khối thông tin bên dưới một video học tập trước khi người dùng nhấn vào video

Phạm vi cung cấp tính năng

Kết quả nhiều định dạng có chứa video học tập hiện có bằng tiếng Anh tại mọi khu vực có hỗ trợ Google Tìm kiếm. Tính năng này chỉ hoạt động khi tìm kiếm nội dung học tập trên máy tính và thiết bị di động.

Ví dụ

Video học tập duy nhất

Sau đây là ví dụ về một video học tập.


<html>
 <head>
  <title>Learning video markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to Genetics",
   "description": "Explanation of the basics of Genetics for beginners.",
   "learningResourceType": "Concept Overview",
   "educationalLevel": "High school (US)",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Video học tập có nhiều đoạn video

Sau đây là ví dụ về một video học tập có ba đoạn video: hai đoạn video hướng dẫn từng bước cách giải bài tập và một đoạn video giới thiệu tổng quan về khái niệm.


<html>
 <head>
  <title>Learning video and clips markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "educationalLevel": "High school (US)",
   "educationalAlignment": {
    "@type": "AlignmentObject",
    "educationalFramework": "Common Core",
    "targetName": "HSA-SSE.B.3",
    "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/HSA/SSE/#CCSS.Math.Content.HSA.SSE.B.3"
   },
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Concept Overview",
    "name": "Understanding exponents",
    "startOffset": 40,
    "endOffset": 120,
    "url": "https://www.example.com/example?t=501"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "https://www.example.com/example?t=30"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "https://www.example.com/example?t=201"
   }],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Video hướng dẫn từng bước giải bài

Trong ví dụ này, chúng tôi trình bày tất cả các thuộc tính cần thêm vào mã đánh dấu video học tập để video đó trở thành video hướng dẫn từng bước giải bài hợp lệ.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough Learning Video example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "Mechanics problem for Grade 10",
   "description": "Video walks through solution for problems in mechanics.",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nhiều đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài

Sau đây là ví dụ về trang web có nhiều đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài. Trong ví dụ này, chúng tôi trình bày tất cả thuộc tính cần thêm vào mã đánh dấu video học tập ở cấp video và đoạn video để nội dung đó trở thành mã đánh dấu đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài hợp lệ.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough in clips in Learning Videos markup</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "https://www.example.com/example?t=150"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "https://www.example.com/example?t=275"
   }],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Nguyên tắc

Để trang của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng loại video học tập, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Ngoài mã đánh dấu video học tập, bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc và nên có cho VideoObject.
 • Video phải xem được công khai mà không yêu cầu có gói thuê bao.
 • Tổng thời lượng video tối thiểu là 30 giây.
 • Bạn phải thêm mã đánh dấu video học tập vào trang nơi người dùng có thể xem video đó. Nếu người dùng được đưa đến một trang mà họ không xem được video, thì đó sẽ là một trải nghiệm kém.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về VideoObjectLearningResource tại VideoObjectLearningResource trên schema.org.

Bạn phải sử dụng các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng có chứa video học tập. Bạn cũng có thể dùng những thuộc tính nên có để thêm thông tin về nội dung của bạn, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Video học tập [VideoObject, LearningResource]

Mục đích của mã đánh dấu video học tập là để thể hiện rõ hơn nội dung giáo dục của video đó. Mã đánh dấu có thể chứa thông tin về những khái niệm và kỹ năng được dạy trong video.

Dùng loại [VideoObject, LearningResource] cho video học tập. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có của VideoObject, hãy thêm các thuộc tính sau đây cho video học tập.

Thuộc tính bắt buộc
educationalAlignment

AlignmentObject

Mã, lớp hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn chính thức được liên kết với nội dung. Chỉ dùng thuộc tính này nếu nội dung của bạn phù hợp với một tiêu chuẩn hoặc bài kiểm tra cụ thể. Nếu không, hãy chỉ dùng thuộc tính educationalLevel. Nếu bạn dùng cả thuộc tính educationalAlignment, hãy thêm các thuộc tính sau đây (nếu có):

Tuy bạn có thể cung cấp nhiều giá trị educationalAlignment, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các giá trị này sẽ được sử dụng cho các tính năng video học tập. Nếu bạn cung cấp nhiều giá trị nhưng tính năng này chỉ có thể sử dụng một giá trị educationalAlignment, thì tính năng này sẽ sử dụng giá trị đầu tiên mà bạn cung cấp.

Ví dụ:

"educationalAlignment":
      {
       "@type": "AlignmentObject",
       "educationalFramework": "Common Core",
       "targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4",
       "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/7/SP/B/4/"
      }
"educationalAlignment":
      {
       "@type": "AlignmentObject",
       "educationalFramework": "NCERT",
       "targetUrl": "https://ncert.nic.in/"
      }
educationalLevel

Text

Trình độ học vấn mục tiêu cho video. Đặt cấp độ học vấn mục tiêu thành giá trị theo quốc gia cụ thể hoặc giá trị chung.

Giá trị theo quốc gia:

Mỗi quốc gia có một hệ thống giáo dục riêng. Hãy đặt educationalLevel thành một trong các giá trị cấp độ được hỗ trợ, dựa trên quốc gia tương ứng với video.

Quốc gia Giá trị được hỗ trợ
Algeria
 • Lower Secondary School (DZ)
 • Grade 8 (DZ)
 • Grade 9 (DZ)
 • Upper Secondary School (DZ)
 • Grade 10 (DZ)
 • Grade 11 (DZ)
 • Grade 12 (DZ)
 • Higher Education (DZ)
Argentina
 • Secondary (AR)
 • 8th Grade (AR)
 • 9th Grade (AR)
 • 10th Grade (AR)
 • 11th Grade (AR)
 • 12th Grade (AR)
 • Higher Education (AR)
Úc
 • Secondary School (AU)
 • Year 8 (AU)
 • Year 9 (AU)
 • Year 10 (AU)
 • Senior Secondary School (AU)
 • Year 11 (AU)
 • Year 12 (AU)
 • University (AU)
Áo
 • Upper Secondary Level (AT)
 • 9th Grade (AT)
 • 10th Grade (AT)
 • 11th Grade (AT)
 • 12th Grade (AT)
 • Tertiary Level (AT)
Azerbaijan
 • General Secondary Education (AZ)
 • 8th Grade (AZ)
 • 9th Grade (AZ)
 • Full Secondary Education (AZ)
 • 10th Grade (AZ)
 • 11th Grade (AZ)
 • Higher Education (AZ)
Bahrain
 • Intermediate Stage (BH)
 • Grade 8 (BH)
 • Grade 9 (BH)
 • Secondary Stage (BH)
 • Grade 10 (BH)
 • Grade 11 (BH)
 • Grade 12 (BH)
 • Higher Education (BH)
Bangladesh
 • Junior Secondary Education (BD)
 • Grade VIII (BD)
 • Secondary Education (BD)
 • Grade IX (BD)
 • Grade X (BD)
 • Higher Secondary Education (BD)
 • Grade XI (BD)
 • Grade XII (BD)
 • Tertiary Education (BD)
Belarus
 • Compulsory Basic Education (BY)
 • Grade 8 (BY)
 • Grade 9 (BY)
 • General Upper Secondary Education (BY)
 • Grade 10 (BY)
 • Grade 11 (BY)
 • Grade 12 (BY)
 • Higher Education (BY)
Bỉ
 • Secondary Education (BE)
 • 2nd Secondary (BE)
 • 3rd Secondary (BE)
 • 4th Secondary (BE)
 • 5th Secondary (BE)
 • 6th Secondary (BE)
 • Higher Education (BE)
Bolivia
 • Lower Secondary Education (BO)
 • 8th Grade (BO)
 • Upper Secondary Education (BO)
 • 9th Grade (BO)
 • 10th Grade (BO)
 • 11th Grade (BO)
 • 12th Grade (BO)
 • Higher Education (BO)
Bosnia và Herzegovina
 • Primary Education (BA)
 • Grade 8 (BA)
 • Grade 9 (BA)
 • Secondary Education (BA)
 • Grade 10 (BA)
 • Grade 11 (BA)
 • Grade 12 (BA)
 • Grade 13 (BA)
 • Tertiary Education (BA)
Brazil
 • Elementary School (BR)
 • 8th Grade (BR)
 • High School (BR)
 • 1st grade (High School) (BR)
 • 2nd grade (High School) (BR)
 • 3rd grade (High School) (BR)
 • Higher Education (BR)
Bulgaria
 • Secondary Education (BG)
 • 10th Grade (BG)
 • 11th Grade (BG)
 • 12th Grade (BG)
 • Higher Education (BG)
Canada
 • Intermediate Education (CA)
 • Grade 8 (CA)
 • Grade 9 (CA)
 • Secondary Education (CA)
 • Grade 10 (CA)
 • Grade 11 (CA)
 • Grade 12 (CA)
 • Tertiary Education (CA)
Chile
 • Secondary Education (CL)
 • 9th Grade (CL)
 • 10th Grade (CL)
 • 11th Grade (CL)
 • 12th Grade (CL)
 • Higher Education (CL)
Colombia
 • Basic Secondary (CO)
 • 9th Grade (CO)
 • High School Education (CO)
 • 10th Grade (CO)
 • 11th Grade (CO)
 • Tertiary (CO)
Costa Rica
 • Secondary Education (CR)
 • Eighth Grade (CR)
 • Ninth Grade (CR)
 • Tenth Grade (CR)
 • Eleventh Grade (CR)
 • Twelfth Grade (CR)
 • Higher Education (CR)
Croatia
 • Secondary education (HR)
 • 10th Grade (HR)
 • 11th Grade (HR)
 • 12th Grade (HR)
 • Higher Education (HR)
Síp
 • Secondary Education (CY)
 • Grade 9 (CY)
 • Grade 10 (CY)
 • Grade 11 (CY)
 • Grade 12 (CY)
 • Higher Education (CY)
Cộng hoà Séc
 • Upper Secondary Education (CZ)
 • Grade 10 (CZ)
 • Grade 11 (CZ)
 • Grade 12 (CZ)
 • Higher Education (CZ)
Đan Mạch
 • Secondary Education (DK)
 • 8th Grade (DK)
 • 9th Grade (DK)
 • 10th Grade (DK)
 • Upper Secondary Education (DK)
 • 11th Grade (DK)
 • 12th Grade (DK)
 • Higher Education (DK)
Cộng hòa Dominica
 • Primary School (DO)
 • Grade 8 (DO)
 • Secondary School (DO)
 • Grade 1 (Secondary School) (DO)
 • Grade 2 (Secondary School) (DO)
 • Grade 3 (Secondary School) (DO)
 • Grade 4 (Secondary School) (DO)
 • Higher Education (DO)
 • Doctorate (DO)
Ecuador
 • Secondary (EC)
 • Eighth Grade (EC)
 • Ninth Grade (EC)
 • Tenth Grade (EC)
 • Eleventh Grade (EC)
 • Twelfth Grade (EC)
 • Tertiary Education (EC)
Ai Cập
 • Preparatory Stage (EG)
 • Grade 8 (EG)
 • Grade 9 (EG)
 • Secondary Education (EG)
 • Grade 10 (EG)
 • Grade 11 (EG)
 • Grade 12 (EG)
 • Higher Education (EG)
El Salvador
 • 3rd Cycle (SV)
 • 7th Grade (SV)
 • 8th Grade (SV)
 • 9th Grade (SV)
 • Middle Education (SV)
 • 10th Grade (SV)
 • 11th Grade (SV)
 • Higher Education (SV)
Anh
 • Key Stage 3 (GB-ENG)
 • Year 9 (GB-ENG)
 • Key Stage 4 (GB-ENG)
 • Year 10 (GB-ENG)
 • Year 11 (GB-ENG)
 • Key Stage 5 (GB-ENG)
 • Year 12 (GB-ENG)
 • Year 13 (GB-ENG)
 • Higher Education (GB-ENG)
Estonia
 • Basic Education (EE)
 • 7th Grade (EE)
 • 8th Grade (EE)
 • 9th Grade (EE)
 • Secondary Education (EE)
 • 10th Grade (EE)
 • 11th Grade (EE)
 • 12th Grade (EE)
 • Higher Education (EE)
Phần Lan
 • Basic Education (FI)
 • 7th Grade (FI)
 • 8th Grade (FI)
 • 9th Grade (FI)
 • Upper Secondary Education (FI)
 • 10th Grade (FI)
 • 11th Grade (FI)
 • 12th Grade (FI)
 • Higher Education (FI)
Pháp
 • Lycée (FR)
 • Seconde (FR)
 • Première (FR)
 • Terminale (FR)
Georgia
 • Basic Education (GE)
 • Grade 8 (GE)
 • Grade 9 (GE)
 • Secondary Education (GE)
 • Grade 10 (GE)
 • Grade 11 (GE)
 • Grade 12 (GE)
 • Tertiary Education (GE)
Đức
 • Gymnasium (DE)
 • 11th Grade (Gymnasium) (DE)
 • 12th Grade (Gymnasium) (DE)
 • 13th Grade (Gymnasium) (DE)
 • University (DE)
Ghana
 • Junior Secodary School (GH)
 • Grade 8 (GH)
 • Grade 9 (GH)
 • Senior Secondary School (GH)
 • Grade 10 (GH)
 • Grade 11 (GH)
 • Grade 12 (GH)
 • Higher Education (GH)
Hy Lạp
 • Upper Secondary School (GR)
 • 1st Grade (Lyceum) (GR)
 • 2nd Grade (Lyceum) (GR)
 • 3rd Grade (Lyceum) (GR)
 • Tertiary Education (GR)
Guatemala
 • Lower Secondary (GT)
 • Grade 7 (GT)
 • Grade 8 (GT)
 • Grade 9 (GT)
 • Upper Secondary (GT)
 • Grade 10 (GT)
 • Grade 11 (GT)
 • Grade 12 (GT)
 • Higher Education (GT)
Honduras
 • Lower Secondary Education (HN)
 • 8th Grade (HN)
 • 9th Grade (HN)
 • Upper Secondary Education (HN)
 • 10th Grade (HN)
 • 11th Grade (HN)
 • 12th Grade (HN)
 • Tertiary Education (HN)
Hong Kong
 • Junior Secondary (HK)
 • Secondary 2 (HK)
 • Secondary 3 (HK)
 • Senior Secondary (HK)
 • Secondary 4 (HK)
 • Secondary 5 (HK)
 • Secondary 6 (HK)
 • University (HK)
Hungary
 • Upper Secondary Education (HU)
 • 11th Grade (HU)
 • 12th Grade (HU)
 • 13th Grade (HU)
 • Higher Education (HU)
Iceland
 • Primary Education (IS)
 • Grade 8 (IS)
 • Grade 9 (IS)
 • Grade 10 (IS)
 • Upper Secondary Education (IS)
 • 11th Grade (IS)
 • 12th Grade (IS)
 • 13th Grade (IS)
 • Higher Education (IS)
Ấn Độ
 • Middle Stage (IN)
 • Class 8 (IN)
 • Secondary School (IN)
 • Class 9 (IN)
 • Class 10 (IN)
 • Senior Secondary School (IN)
 • Class 11 (IN)
 • Class 12 (IN)
 • Undergraduate college (IN)
 • Post-graduate college (IN)
Indonesia
 • Middle School (ID)
 • 8th Grade (ID)
 • 9th Grade (ID)
 • High School (ID)
 • 10th Grade (ID)
 • 11th Grade (ID)
 • 12th Grade (ID)
 • Tertiary Education (ID)
Iraq
 • Intermediate Education (IQ)
 • Eighth Grade (IQ)
 • Ninth Grade (IQ)
 • Preparatory Education (IQ)
 • Tenth Grade (IQ)
 • Eleventh Grade (IQ)
 • Twelfth Grade (IQ)
 • Higher Education (IQ)
Ireland
 • Senior Cycle (IE)
 • Transition Year (IE)
 • Fifth Year (IE)
 • Sixth Year (IE)
 • University (IE)
Israel
 • Intermediate School (IL)
 • Grade 8 (IL)
 • Grade 9 (IL)
 • Secondary School (IL)
 • Grade 10 (IL)
 • Grade 11 (IL)
 • Grade 12 (IL)
 • University (IL)
 • Doctorate (IL)
Ý
 • Upper Secondary Education (IT)
 • 2nd upper (IT)
 • 3rd upper (IT)
 • 4th upper (IT)
 • 5th upper (IT)
 • Higher Education (IT)
Jamaica
 • Secondary Education (JM)
 • Grade 8 (JM)
 • Grade 9 (JM)
 • Grade 10 (JM)
 • Grade 11 (JM)
 • Grade 12 (JM)
 • Tertiary Education (JM)
Nhật Bản
 • Lower Secondary School (JP)
 • Grade 2 (lower secondary) (JP)
 • Grade 3 (lower secondary) (JP)
 • Upper Secondary School (JP)
 • Grade 1 (upper secondary) (JP)
 • Grade 2 (upper secondary) (JP)
 • Grade 3 (upper secondary) (JP)
 • Higher Education (JP)
Jordan
 • Basic Education (JO)
 • Grade 8 (JO)
 • Grade 9 (JO)
 • Grade 10 (JO)
 • Secondary Education (JO)
 • Grade 11 (JO)
 • Grade 12 (JO)
 • Higher Education (JO)
 • Doctorate (JO)
Kazakhstan
 • Lower Secondary School (KZ)
 • Grade 7 (KZ)
 • Grade 8 (KZ)
 • Grade 9 (KZ)
 • Upper Secondary School (KZ)
 • Grade 10 (KZ)
 • Grade 11 (KZ)
 • Tertiary Institutions (KZ)
Kenya
 • Upper Primary (KE)
 • Standard 8 (KE)
 • High School (KE)
 • Standard 9 (KE)
 • Standard 10 (KE)
 • Standard 11 (KE)
 • Standard 12 (KE)
 • Higher Education (KE)
Kuwait
 • Intermediate Education (KW)
 • Grade 8 (KW)
 • Grade 9 (KW)
 • Secondary Education (KW)
 • Grade 10 (KW)
 • Grade 11 (KW)
 • Grade 12 (KW)
 • Higher Education (KW)
Latvia
 • Primary Education (LV)
 • Grade 7 (LV)
 • Grade 8 (LV)
 • Senior Secondary Education (LV)
 • Grade 10 (LV)
 • Grade 11 (LV)
 • Grade 12 (LV)
 • Higher Education (LV)
Lebanon
 • Intermediate Level (LB)
 • Grade 8 (LB)
 • Grade 9 (LB)
 • Secondary Education (LB)
 • Grade 10 (LB)
 • Grade 11 (LB)
 • Grade 12 (LB)
 • Tertiary Education (LB)
Libya
 • Primary Education (LY)
 • Grade 8 (LY)
 • Grade 9 (LY)
 • Secondary Education (LY)
 • Grade 10 (LY)
 • Grade 11 (LY)
 • Grade 12 (LY)
 • Tertiary Education (LY)
Liechtenstein
 • Middle School (LI)
 • 7th Grade (LI)
 • 8th Grade (LI)
 • 9th Grade (LI)
 • High School (LI)
 • 10th Grade (LI)
 • 11th Grade (LI)
 • 12th Grade (LI)
 • Tertiary Education (LI)
Lithuania
 • Lower Secondary Education (LT)
 • Grade 8 (LT)
 • Grade 9 (LT)
 • Grade 10 (LT)
 • Upper Secondary Education (LT)
 • Grade 11 (LT)
 • Grade 12 (LT)
 • Higher Education (LT)
Luxembourg
 • Upper Secondary Education (LU)
 • 3 G (LU)
 • 2 G (LU)
 • 1 G (LU)
 • Higher Education (LU)
Malaysia
 • Secondary (MY)
 • Form 2 (MY)
 • Form 3 (MY)
 • Form 4 (MY)
 • Form 5 (MY)
 • Pre-university (MY)
 • Lower Form 6 (MY)
 • Upper Form 6 (MY)
 • Post-secondary Education (MY)
Malta
 • Secondary Education (MT)
 • Grade 9 (MT)
 • Grade 10 (MT)
 • Grade 11 (MT)
 • Post-Secondary Education (MT)
 • Tertiary Education (MT)
 • Postgraduate Education (MT)
Mexico
 • Lower Secondary Education (MX)
 • Grade 8 (MX)
 • Grade 9 (MX)
 • Upper Secondary Education (MX)
 • Grade 10 (MX)
 • Grade 11 (MX)
 • Grade 12 (MX)
 • Tertiary Education (MX)
Montenegro
 • Primary Education (ME)
 • Grade 8 (ME)
 • Grade 9 (ME)
 • Secondary Education (ME)
 • Grade 10 (ME)
 • Grade 11 (ME)
 • Grade 12 (ME)
 • Grade 13 (ME)
 • Higher Education (ME)
Morocco
 • Lower Secondary (MA)
 • Grade 8 (MA)
 • Grade 9 (MA)
 • Upper Secondary (MA)
 • Grade 10 (MA)
 • Grade 11 (MA)
 • Grade 12 (MA)
 • Tertiary (MA)
Nepal
 • Secondary (NP)
 • Year 9 (NP)
 • Year 10 (NP)
 • Senior Higher Secondary (NP)
 • Year 11 (NP)
 • Year 12 (NP)
Hà Lan
 • Secondary Education (NL)
 • 5th Year (HAVO) (NL)
 • Higher Education (NL)
New Zealand
 • Year 9-13 Secondary School (NZ)
 • Year 9 (NZ)
 • Year 10 (NZ)
 • Year 11 (NZ)
 • Year 12 (NZ)
 • Year 13 (NZ)
 • University (NZ)
 • Doctorate (NZ)
Nicaragua
 • Lower Secondary Education (NI)
 • Grade 8 (NI)
 • Grade 9 (NI)
 • Higher Secondary Education (NI)
 • Grade 10 (NI)
 • Grade 11 (NI)
 • Tertiary Education (NI)
Nigeria
 • Junior Secondary Education (NG)
 • Grade 8 (NG)
 • Grade 9 (NG)
 • Senior Secondary Education (NG)
 • Grade 10 (NG)
 • Grade 11 (NG)
 • Grade 12 (NG)
 • University (NG)
 • Doctorate (NG)
Bắc Macedonia
 • Primary Education (MK)
 • Grade 7 (MK)
 • Grade 8 (MK)
 • Secondary Education (MK)
 • Grade 9 (MK)
 • Grade 10 (MK)
 • Grade 11 (MK)
 • Grade 12 (MK)
 • Higher Education (MK)
Bắc Ireland
 • Key Stage 3 (GB-NIR)
 • Year 10 (GB-NIR)
 • Key Stage 4 (GB-NIR)
 • Year 11 (GB-NIR)
 • Year 12 (GB-NIR)
 • Key Stage 5 (GB-NIR)
 • Higher Education (GB-NIR)
Na Uy
 • Lower Secondary School (NO)
 • 8th Grade (NO)
 • 9th Grade (NO)
 • 10th Grade (NO)
 • Upper Secondary School (NO)
 • VG1 (NO)
 • VG2 (NO)
 • VG3 (NO)
 • Higher Education (NO)
Oman
 • Basic Education (OM)
 • Grade 8 (OM)
 • Grade 9 (OM)
 • Grade 10 (OM)
 • Secondary Education (OM)
 • Grade 11 (OM)
 • Grade 12 (OM)
 • Higher Education (OM)
 • Doctorate (OM)
Pakistan
 • Middle School (PK)
 • Class 8 (PK)
 • High School (PK)
 • Class 9 (PK)
 • Class 10 (PK)
 • Higher Secondary School (PK)
 • Class 11 (PK)
 • Class 12 (PK)
 • University (PK)
Panama
 • First Step of Secondary Level (PA)
 • Grade Eight (PA)
 • Grade Nine (PA)
 • Second Step of Secondary Level (PA)
 • Grade Ten (PA)
 • Grade Eleven (PA)
 • Grade Twelve (PA)
 • Higher Education (PA)
Papua New Guinea
 • Middle (PG)
 • Grade 7 (PG)
 • Grade 8 (PG)
 • Grade 9 (PG)
 • Grade 10 (PG)
 • Secondary (PG)
 • Grade 11 (PG)
 • Grade 12 (PG)
 • Tertiary (PG)
Paraguay
 • Primary Education (PY)
 • 8th Grade (PY)
 • 9th Grade (PY)
 • Upper Secondary Education (PY)
 • 10th Grade (PY)
 • 11th Grade (PY)
 • 12th Grade (PY)
 • Tertiary Education (PY)
Peru
 • Secondary School (PE)
 • 9th Grade (PE)
 • 10th Grade (PE)
 • 11th Grade (PE)
 • Higher Education (PE)
Philippines
 • Junior High School (PH)
 • Grade 8 (PH)
 • Grade 9 (PH)
 • Grade 10 (PH)
 • Senior High School (PH)
 • Grade 11 (PH)
 • Grade 12 (PH)
 • Tertiary Education (PH)
Ba Lan
 • Upper Secondary Education (PL)
 • Grade 2 (high school) (PL)
 • Grade 3 (high school) (PL)
 • Grade 4 (high school) (PL)
 • Higher Education (PL)
Bồ Đào Nha
 • Basic Education (PT)
 • 8th Year (PT)
 • 9th Year (PT)
 • Secondary Education (PT)
 • 10th Year (PT)
 • 11th Year (PT)
 • 12th Year (PT)
 • Tertiary Education (PT)
Puerto Rico
 • Junior High School (PR)
 • Eighth Grade (PR)
 • Ninth Grade (PR)
 • High School (PR)
 • Tenth Grade (PR)
 • Eleventh Grade (PR)
 • Twelfth Grade (PR)
 • Higher Education (PR)
Qatar
 • Preparatory Education (QA)
 • Grade 8 (QA)
 • Grade 9 (QA)
 • Secondary Education (QA)
 • Grade 10 (QA)
 • Grade 11 (QA)
 • Grade 12 (QA)
 • University (QA)
 • Doctorate (QA)
Romania
 • Secondary School (RO)
 • Class X (RO)
 • Class XI (RO)
 • Class XII (RO)
 • Higher Education (RO)
Nga
 • Basic General Education (RU)
 • Eighth Grade (RU)
 • Ninth Grade (RU)
 • Secondary General Education (RU)
 • Tenth Grade (RU)
 • Eleventh Grade (RU)
 • Postsecondary and Tertiary Education (RU)
Ả Rập Xê Út
 • Intermediate Education (SA)
 • Grade 8 (SA)
 • Grade 9 (SA)
 • Secondary Education (SA)
 • Grade 10 (SA)
 • Grade 11 (SA)
 • Grade 12 (SA)
 • Tertiary Education (SA)
Scotland
 • Secondary School (GB-SCT)
 • Second Year (S2) (GB-SCT)
 • Third Year (S3) (GB-SCT)
 • Fourth Year (S4) (GB-SCT)
 • Fifth Year (S5) (GB-SCT)
 • Higher Education (GB-SCT)
 • Doctorate (GB-SCT)
Senegal
 • Lower Secondary Education (SN)
 • Grade 8 (SN)
 • Grade 9 (SN)
 • Grade 10 (SN)
 • Upper Secondary Education (SN)
 • Grade 11 (SN)
 • Grade 12 (SN)
 • Grade 13 (SN)
 • Tertiary Education (SN)
Serbia
 • Secondary-High School (RS)
 • Year 2 (RS)
 • Year 3 (RS)
 • Year 4 (RS)
 • Higher Education (RS)
Singapore
 • Secondary Education (SG)
 • Secondary 1 (SG)
 • Secondary 2 (SG)
 • Secondary 3 (SG)
 • Secondary 4 (SG)
 • Secondary 5 (SG)
 • Post-secondary Education (SG)
Slovakia
 • High School (SK)
 • 2nd Grade (High School) (SK)
 • 3rd Grade (High School) (SK)
 • 4th Grade (High School) (SK)
 • Post-Secondary Education (SK)
Slovenia
 • Upper Secondary Education (SI)
 • Grade 11 (SI)
 • Grade 12 (SI)
 • Grade 13 (SI)
 • Tertiary Education (SI)
Nam Phi
 • Senior Phase (ZA)
 • Grade 8 (ZA)
 • Grade 9 (ZA)
 • Further Education and Training (ZA)
 • Grade 10 (ZA)
 • Grade 11 (ZA)
 • Grade 12 (ZA)
 • Higher Education and Training (ZA)
Hàn Quốc
 • Middle School (KR)
 • 3rd Grade (KR)
 • High School (KR)
 • 1st Grade (KR)
 • 2nd Grade (KR)
 • 3rd Grade (KR)
 • Higher Education (KR)
Tây Ban Nha
 • Lower Secondary Education (ES)
 • Grade 9 (ES)
 • Grade 10 (ES)
 • Upper Secondary Education (ES)
 • Grade 11 (ES)
 • Grade 12 (ES)
 • Tertiary education (ES)
Sri Lanka
 • Junior Secondary (LK)
 • Grade 9 (LK)
 • Senior Secondary (LK)
 • Grade 10 (LK)
 • Grade 11 (LK)
 • Collegiate (LK)
 • Grade 12 (LK)
 • Grade 13 (LK)
 • Tertiary Education (LK)
Thuỵ Điển
 • Comprehensive School (SE)
 • 7th Grade (SE)
 • 8th Grade (SE)
 • 9th Grade (SE)
 • Upper Secondary Education (SE)
 • 1st Grade (SE)
 • 2nd Grade (SE)
 • 3rd Grade (SE)
 • University (SE)
Thuỵ Sĩ
 • Lower Secondary Level (CH)
 • Grade 8 (CH)
 • Grade 9 (CH)
 • Upper Secondary Level (CH)
 • Grade-1 (CH)
 • Grade-2 (CH)
 • Grade-3 (CH)
 • Tertiary Level (CH)
Đài Loan
 • Junior High School (TW)
 • 8th Grade (TW)
 • 9th Grade (TW)
 • Senior High School (TW)
 • 10th Grade (TW)
 • 11th Grade (TW)
 • 12th Grade (TW)
 • Tertiary Education (TW)
Tanzania
 • Primary Education (TZ)
 • Grade 7 (TZ)
 • Lower Secondary (TZ)
 • Grade 8 (TZ)
 • Grade 9 (TZ)
 • Grade 10 (TZ)
 • Grade 11 (TZ)
 • Grade 12 (TZ)
 • Upper Secondary (TZ)
 • University (TZ)
 • Doctorate (TZ)
Thái Lan
 • Lower Secondary (TH)
 • Eighth Grade (TH)
 • Ninth Grade (TH)
 • Upper Secondary (TH)
 • Tenth Grade (TH)
 • Eleventh Grade (TH)
 • Twelfth Grade (TH)
 • Higher Education (TH)
Tunisia
 • Basic Education (TN)
 • Eighth Grade (TN)
 • Ninth Grade (TN)
 • Secondary Education (TN)
 • Tenth Grade (TN)
 • Eleventh Grade (TN)
 • Twelfth Grade (TN)
 • Tertiary Education (TN)
Thổ Nhĩ Kỳ
 • Primary Education (TR)
 • 8th Grade (TR)
 • High School (TR)
 • 9th Grade (TR)
 • 10th Grade (TR)
 • 11th Grade (TR)
 • 12th Grade (TR)
 • Higher Education (TR)
Uganda
 • Lower Secondary Education (UG)
 • Eighth Grade (UG)
 • Ninth Grade (UG)
 • Tenth Grade (UG)
 • Eleventh Grade (UG)
 • Upper Secondary Education (UG)
 • Twelfth Grade (UG)
 • Thirteenth Grade (UG)
 • Post-Secondary Education (UG)
Ukraina
 • Secondary Base School (UA)
 • 8th Grade (UA)
 • 9th Grade (UA)
 • Secondary Last School (UA)
 • 10th Grade (UA)
 • 11th Grade (UA)
 • 12th Grade (UA)
 • Higher Education (UA)
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Intermediate Level (AE)
 • Grade 8 (AE)
 • Secondary Level (AE)
 • Grade 9 (AE)
 • Grade 10 (AE)
 • Grade 11 (AE)
 • Grade 12 (AE)
 • Higher Education (AE)
Hoa Kỳ
 • Middle School (US)
 • Eighth Grade (US)
 • High School (US)
 • Ninth Grade (US)
 • Tenth Grade (US)
 • Eleventh Grade (US)
 • Twelfth Grade (US)
 • College (US)
 • Graduate School (US)
Venezuela
 • Middle Education (VE)
 • Grade 9 (VE)
 • Diversified Education (VE)
 • Grade 10 (VE)
 • Grade 11 (VE)
 • Grade 12 (VE)
 • Higher Education School (VE)
Việt Nam
 • Upper Secondary Education (VN)
 • Tenth Grade (VN)
 • Eleventh Grade (VN)
 • Twelfth Grade (VN)
 • Higher Education (VN)
Xứ Wales
 • Key Stage 4 (GB-WLS)
 • Year 10 (GB-WLS)
 • Year 11 (GB-WLS)
 • Key Stage 5 (GB-WLS)
 • Year 12 (GB-WLS)
 • Year 13 (GB-WLS)
 • Higher Education (GB-WLS)
Yemen
 • Basic Education (YE)
 • Grade 8 (YE)
 • Grade 9 (YE)
 • Secondary Education (YE)
 • Grade 10 (YE)
 • Grade 11 (YE)
 • Grade 12 (YE)
 • University Education (YE)
Zimbabwe
 • Secondary Education (ZW)
 • Grade 8 (ZW)
 • Grade 9 (ZW)
 • Grade 10 (ZW)
 • Grade 11 (ZW)
 • Grade 12 (ZW)
 • Grade 13 (ZW)
 • Tertiary Education (ZW)

Ví dụ:

"educationalLevel": "10th Grade (AR)"

Giá trị chung:

Chỉ được dùng một trong những giá trị chung này để chỉ định cho educationalLevel.

 • Beginner: Không cần kiến thức cơ bản để hiểu nội dung
 • Intermediate: Có thể cần một số kiến thức nền để hiểu nội dung
 • Advanced: Nội dung này dành cho những người học nâng cao có kiến thức cơ bản về chủ đề này
"educationalLevel": "Beginner"
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong video dựa trên mục đích của video. Bạn có thể dùng thuộc tính này ở cấp video (nếu video chỉ có một loại nội dung) hoặc ở cấp đoạn video (nếu video có nhiều loại nội dung). Danh sách dưới đây đưa ra một số ví dụ về các giá trị được chấp nhận. Nếu video của bạn không phù hợp với bất cứ giá trị nào trong danh sách này thì bạn có thể tạo giá trị mới vì chúng tôi cũng đang cân nhắc việc hỗ trợ các giá trị mới. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thiết lập giá trị này thành một trong các giá trị dưới đây, thông tin về loại hình học tập sẽ không được sử dụng trong bất cứ tính năng nào của kết quả tìm kiếm.

  • Concept overview: Video giải thích một chủ đề hoặc khái niệm nào đó.
  • Problem walkthrough: Video hướng dẫn phương pháp hoặc các bước để giải một bài tập, chẳng hạn như bài toán hoặc câu hỏi tự luận các môn khoa học.
  • Real life example: Video trình bày cách áp dụng hoặc sử dụng một khái niệm trong thực tế.
  • Activity: Video trình bày hoặc minh hoạ một hoạt động học tập, chẳng hạn như trò chơi ứng tác, bản đồ khái niệm, bài đánh giá ngang hàng hoặc cuộc tranh luận bảo vệ luận điểm trái ngược với ý kiến cá nhân.
  • Experiment: Video về một thử nghiệm.
  • Lecture: Video về một lớp học, bài giảng hoặc hội thảo trên web.
  • How-to: Video cung cấp một phương pháp hoặc một loạt các bước để làm một việc gì đó. Đối với video giải quyết các bài tập STEM mang tính phương pháp, hãy dùng loại Problem walkthrough.
  • Tips: Video chia sẻ mẹo và thủ thuật.
  "learningResourceType": "Problem walkthrough"
Thuộc tính nên có
educationalAlignment.educationalFramework

Text

Tên của tiêu chuẩn chính thức được liên kết với nội dung.

"educationalFramework": "Common Core"
educationalAlignment.targetName

Text

Mã hoặc nút tiêu chuẩn (ví dụ: CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4, AP physics A, CCSS.MATH).

"targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4"
educationalAlignment.targetUrl

Url

URL đến nội dung mô tả tiêu chuẩn.

"targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
hasPart

Clip

Danh sách các đoạn trong video. Mỗi đoạn video phải tập trung vào một chủ đề hoặc câu hỏi cụ thể.

Danh sách thuộc tính bắt buộc và nên có cho đối tượng Clip giáo dục được liệt kê trong một bảng riêng biệt.

Sau đây là ví dụ về một đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài:

{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
 "name": "Example 1",
 "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
 "startOffset": 201,
 "url": "https://www.example.com/example?t=201"
}

sau đây là ví dụ về một đoạn video cung cấp thông tin tổng quan về một khái niệm:

{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Concept Overview",
 "name": "ABC Law",
 "startOffset": 501,
 "url": "https://www.example.com/example?t=501"
}
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải đáp trong video. Thuộc tính này phải chứa toàn bộ câu hỏi, chứ không chỉ tiêu đề của câu hỏi.

Nếu video của bạn có cách giải cho nhiều hơn một bài tập, bạn có thể sử dụng lại chính thuộc tính đó nhưng ở cấp Clip.

"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Đoạn video học tập [Clip, LearningResource]

Bạn có thể chỉ định đoạn video học tập thành một phần của thuộc tính hasPart trong video học tập. Sau đây là danh sách các thuộc tính nên có cho đoạn video.

Gắn thẻ cho các đoạn video học tập bằng loại [Clip, LearningResource]. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có của Clip, hãy thêm các thuộc tính sau đây cho đoạn video học tập.

Thuộc tính nên có
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong đoạn video dựa trên mục đích của đoạn video. Nếu đoạn video nêu cách giải từng bước cho một bài tập, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Problem walkthrough". Nếu đoạn video giải thích về một khái niệm nào đó, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Concept overview".

Danh sách dưới đây đưa ra một số ví dụ về các giá trị được chấp nhận. Nếu đoạn video của bạn không phù hợp với bất kỳ giá trị nào trong danh sách này, bạn có thể tạo giá trị mới vì chúng tôi cũng đang cân nhắc việc hỗ trợ các giá trị mới. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thiết lập giá trị này thành một trong các giá trị dưới đây, thông tin này sẽ không được sử dụng trong bất cứ tính năng nào của kết quả tìm kiếm.

Giá trị được chấp nhận:

 • Concept overview: Đoạn video giải thích một chủ đề hoặc khái niệm nào đó.
 • Problem walkthrough: Đoạn video hướng dẫn phương pháp hoặc các bước để giải một bài tập, chẳng hạn như bài toán hoặc câu hỏi tự luận các môn khoa học.
 • Real life application: Đoạn video trình bày cách áp dụng hoặc sử dụng một khái niệm trong thực tế.
 • Activity: Đoạn video trình bày hoặc minh hoạ một hoạt động học tập, chẳng hạn như trò chơi ứng tác, bản đồ khái niệm, bài đánh giá ngang hàng hoặc cuộc tranh luận bảo vệ luận điểm trái ngược với ý kiến cá nhân.
 • Science experiment: Đoạn video trình bày một thí nghiệm khoa học.
 • Lecture: Đoạn video về một lớp học, bài giảng hoặc hội thảo trên web.
 • How-to: Đoạn video cung cấp một phương pháp hoặc một loạt các bước để làm một việc gì đó. Đối với đoạn video giải quyết các bài tập STEM mang tính phương pháp, hãy dùng loại Problem walkthrough.
 • Tips: Đoạn video chia sẻ mẹo và thủ thuật.
"learningResourceType": "Problem walkthrough"

Video hướng dẫn từng bước giải bài [VideoObject, LearningResource]

Video hướng dẫn từng bước giải bài là một loại phụ của video học tập nhằm đưa ra cách giải từng bước cho một bài tập.

Hãy dùng loại [VideoObject, LearningResource] cho video hướng dẫn từng bước giải bài. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có cho VideoObject, hãy thêm các thuộc tính sau đây cho video hướng dẫn từng bước giải bài.

Thuộc tính bắt buộc
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong video dựa trên mục đích của video. Đối với video hướng dẫn từng bước giải bài, thuộc tính này phải được đặt thành "Problem walkthrough" ("Hướng dẫn từng bước giải bài").

"learningResourceType": "Problem walkthrough"
Thuộc tính nên có
hasPart

Clip

Danh sách các đoạn trong video. Mỗi đoạn video phải tập trung vào một câu hỏi cụ thể.

Danh sách thuộc tính bắt buộc và nên có cho đối tượng Clip giáo dục được liệt kê trong một bảng riêng biệt.

Sau đây là ví dụ về một đoạn video có hướng dẫn từng bước giải bài:

[
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 1",
  "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
  "startOffset": 201,
  "url": "https://www.example.com/example?t=201"
 },
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 2",
  "text": "Consider two weights suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in all wires.",
  "startOffset": 501,
  "url": "https://www.example.com/example?t=501"
 }
]
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải đáp trong video.

Nếu video của bạn có cách giải cho nhiều hơn một bài tập, bạn có thể sử dụng lại chính thuộc tính đó ở cấp Clip.

"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài [Clip, LearningResource]

Bạn có thể chỉ định đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài làm một phần của thuộc tính hasPart trong video học tập. Đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài là một loại phụ của đoạn video học tập nhằm đưa ra cách giải từng bước cho một bài tập. Dưới đây là danh sách thuộc tính bắt buộc cho đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài.

Dùng loại [Clip, LearningResource] cho các đoạn video học tập. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có cho Clip, hãy thêm các thuộc tính sau đây cho đoạn video hướng dẫn từng bước giải bài.

Thuộc tính bắt buộc
learningResourceType

Text

Nếu đoạn video có cách giải từng bước cho một bài tập, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Problem walkthrough".

"learningResourceType": "Problem walkthrough"
Thuộc tính nên có
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải quyết trong video.

"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.

Nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang đó. Ví dụ: tiêu đề của một video trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính name. Cũng có thể do nội dung vi phạm (như tiêu đề và phần mô tả không chính xác nhằm lôi kéo người dùng nhấp chuột) hoặc mã đánh dấu không phản ánh video thực tế. Có thể bạn đã nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc – Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang".

Khắc phục vấn đề

 1. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc thống nhất với nội dung thực tế trên trang.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo nội dung có xuất hiện trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Google nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi giải quyết xong vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.