Dữ liệu có cấu trúc Điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng (EmployerAggregateRating)

Nếu trang web của bạn công bố điểm xếp hạng do người dùng tạo về các tổ chức tuyển dụng, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web. EmployerAggregateRating là chỉ số đánh giá về tổ chức tuyển dụng được tổng hợp từ nhiều người dùng. Việc thêm EmployerAggregateRating có thể giúp người tìm việc biết được điểm xếp hạng một tổ chức tuyển dụng để giúp họ lựa chọn công việc. Dữ liệu này cũng mang lại vị trí nổi bật cho thương hiệu trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ về điểm xếp hạng nhà tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về EmployerAggregateRating sử dụng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>World's Best Coffee Shop</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type": "EmployerAggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "https://example.com"
   },
   "ratingValue": "91",
   "bestRating": "100",
   "worstRating": "1",
   "ratingCount" : "10561"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm của Google.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đảm bảo người dùng có thể xem điểm xếp hạng trên trang mà bạn thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating. Người dùng phải ngay lập tức nhận ra được đây là trang có nội dung xếp hạng.
 • Đưa ra thông tin xếp hạng về một tổ chức tuyển dụng cụ thể chứ không phải về một danh mục hoặc danh sách các mục. Ví dụ: "10 nơi làm việc tốt nhất" và "công ty công nghệ" không phải là tổ chức tuyển dụng cụ thể.
 • Theo mặc định, Google giả định rằng trang web của bạn sử dụng thang điểm 5, trong đó 5 là điểm xếp hạng cao nhất và 1 là điểm thấp nhất, tuy vậy, bạn cũng có thể sử dụng một thang điểm khác. Nếu sử dụng thang điểm khác, bạn có thể chỉ định điểm xếp hạng cao nhất và thấp nhất, sau đó Google sẽ quy về hệ 5 sao.

Nguyên tắc về nội dung

 • Người dùng phải đăng được điểm xếp hạng của chính họ trên trang web của bạn và trang web phải lưu trữ các điểm xếp hạng do người dùng đánh giá.
 • Số lượt xếp hạng phải phản ánh số lần người dùng cung cấp điểm xếp hạng trên thực tế.
 • Điểm tổng hợp phải được tính chính xác từ các điểm xếp hạng mà người dùng cung cấp.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng. Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nâng cao.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về EmployerAggregateRating tại schema.org/EmployerAggregateRating.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
itemReviewed

Organization

Tổ chức đang được xếp hạng. Thuộc tính itemReviewed phải trỏ đến một đối tượng schema.org/Organization đại diện cho công ty đang được xếp hạng. Ví dụ:

{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "https://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng tổ chức trên trang web của bạn. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong hai thuộc tính ratingCount hoặc reviewCount.

ratingValue

Number hoặc Text

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục này, có thể ở dạng một số, phân số hoặc tỉ lệ phần trăm (ví dụ: "4", "60%" hoặc "6 / 10"). Google hiểu được các thang điểm dạng phân số và phần trăm, vì thang điểm đó được biểu hiện qua chính phân số và tỷ lệ phần trăm. Thang điểm mặc định dạng số là thang điểm 5, trong đó 1 là giá trị thấp nhất và 5 là giá trị cao nhất. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

reviewCount

Number

Xác định số người cung cấp bài đánh giá có hoặc không có điểm xếp hạng kèm theo. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong hai thuộc tính ratingCount hoặc reviewCount.

Thuộc tính nên có
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.