Tổng quan về các nguyên tắc

Nguyên tắc này đưa ra lời khuyên về cách lập trình trang web của bạn để trang đó đủ điều kiện xuất hiện trên Google. Có các loại nguyên tắc sau:

Nguyên tắc quản trị trang web

Nguyên tắc quản trị trang web là các phương pháp chung hay nhất giúp trang web của bạn xuất hiện trên Google Tìm kiếm, đồng thời, đóng vai trò là nguyên tắc về chất lượng mà bạn phải tuân thủ để trang hoặc trang web của mình không bị loại khỏi kết quả của Tìm kiếm.

Nguyên tắc chung

Các nguyên tắc chung sau đây là những phương pháp hay nhất để trang web của bạn xuất hiện và thể hiện tốt nhất trên Google.

Nguyên tắc theo loại nội dung

Các nguyên tắc sau đây là lưu ý bổ sung dành cho một số loại nội dung cụ thể trên trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về các phương pháp chung hay nhất hoặc cách bật một số tính năng cụ thể cho trang web của mình, bạn hãy xem chủ đề Giao diện tìm kiếm.

Nguyên tắc về chất lượng

Các nguyên tắc sau đây mô tả các kỹ thuật cụ thể mà Google nghiêm cấm. Việc sử dụng những kỹ thuật này có thể khiến trang hoặc trang web của bạn bị loại khỏi kết quả tìm kiếm trên Google. Chúng tôi có thể áp dụng thao tác thủ công đối với trang web của bạn nếu bạn triển khai các kỹ thuật này.