Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giúp Google thu thập dữ liệu trên các đường liên kết của bạn

Google chỉ có thể truy cập các đường liên kết của bạn nếu những đường liên kết đó sử dụng thẻ <a> thích hợp cho những URL có thể phân giải:

Dùng thẻ <a> thích hợp

Google chỉ có thể truy cập những đường liên kết là thẻ <a> mang thuộc tính href. Các trình thu thập dữ liệu của Google sẽ không truy cập được những đường liên kết thuộc định dạng khác. Do các sự kiện theo tập lệnh, Google không thể truy cập những đường liên kết <a> không có thuộc tính href hoặc thẻ khác thực hiện chức năng liên kết. Sau đây là ví dụ về một số đường liên kết mà Google có thể và không thể truy cập:

Có thể truy cập:

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

Không thể truy cập:

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

Hãy đảm bảo rằng URL được liên kết bằng thẻ <a> của bạn là một địa chỉ web thực tế mà Googlebot có thể gửi yêu cầu đến, ví dụ:

Có thể phân giải:

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

Không thể phân giải:

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #