Fleet Engine API Logging Integration

การบันทึกอาจไม่ได้เปิดใช้สําหรับโปรเจ็กต์โดยค่าเริ่มต้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดใช้ Cloud Logging Fleet Engine ใช้บันทึกแพลตฟอร์ม Google Cloud เพื่อเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเรียก API ที่ได้รับ บันทึกของ Fleet Engine สามารถช่วยคุณแก้ไขข้อบกพร่องของการผสานรวม สร้างเมตริกที่คุณสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบันทึกจากคําแนะนําของ Fleet Engine ในการบันทึก คู่มืออ้างอิงเหล่านี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลบันทึก