Tự động hoàn thành địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm là một dịch vụ web trả về các thông tin gợi ý địa điểm để phản hồi một yêu cầu HTTP. Yêu cầu này chỉ định một chuỗi tìm kiếm dạng văn bản và các giới hạn địa lý không bắt buộc. Dịch vụ này có thể được sử dụng để cung cấp chức năng tự động hoàn thành cho các lượt tìm kiếm địa lý dựa trên văn bản, bằng cách trả về các địa điểm như doanh nghiệp, địa chỉ và địa điểm yêu thích với tư cách là người dùng nhập.

Đưa ra yêu cầu Tự động hoàn thành

Dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm là một phần của Places API và dùng chung một khoá API cũng như các hạn mức với API Địa điểm.

Dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm có thể so khớp toàn bộ từ và chuỗi con, giúp phân giải tên địa điểm, địa chỉ và mã cộng. Do đó, các ứng dụng có thể gửi truy vấn khi người dùng nhập để cung cấp dự đoán địa điểm nhanh chóng.

Bạn phải định dạng đúng mã cộng. Điều này có nghĩa là bạn phải thoát URL khỏi dấu cộng thành %2B, đồng thời phải thoát dấu cách URL thành %20.

 • mã toàn cầu là mã vùng có 4 ký tự và mã cục bộ có 6 ký tự trở lên. Ví dụ: mã chung của mã thoát URL 849VCWC8+R9849VCWC8%2BR9.
 • mã kết hợp là một mã cục bộ gồm 6 ký tự (hoặc dài hơn) có vị trí rõ ràng. Ví dụ: mã phức hợp có mã thoát URL CWC8+R9 Mountain View, CA, USACWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA.

Các gợi ý được trả về được thiết kế để hiển thị với người dùng nhằm hỗ trợ họ lựa chọn địa điểm mong muốn. Bạn có thể gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để biết thêm thông tin về bất kỳ địa điểm nào được trả về.

Yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm là một URL HTTP của biểu mẫu sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/output?parameters

trong đó output có thể là một trong những giá trị sau:

 • json (nên dùng) cho biết kết quả ở dạng Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON)
 • xml cho biết dữ liệu đầu ra ở dạng XML

Cần có một số tham số để khởi tạo yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả tham số được phân tách bằng ký tự "&&". Danh sách các tham số và giá trị có thể có của các tham số đó được liệt kê dưới đây.

Required parameters

 • input

  The text string on which to search. The Place Autocomplete service will return candidate matches based on this string and order results based on their perceived relevance.

Optional parameters

 • components

  A grouping of places to which you would like to restrict your results. Currently, you can use components to filter by up to 5 countries. Countries must be passed as a two character, ISO 3166-1 Alpha-2 compatible country code. For example: components=country:fr would restrict your results to places within France. Multiple countries must be passed as multiple country:XX filters, with the pipe character | as a separator. For example: components=country:us|country:pr|country:vi|country:gu|country:mp would restrict your results to places within the United States and its unincorporated organized territories.

  Note: If you receive unexpected results with a country code, verify that you are using a code which includes the countries, dependent territories, and special areas of geographical interest you intend. You can find code information at Wikipedia: List of ISO 3166 country codes or the ISO Online Browsing Platform.
 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.
 • location

  The point around which to retrieve place information. This must be specified as latitude,longitude. The radius parameter must also be provided when specifying a location. If radius is not provided, the location parameter is ignored.

  When using the Text Search API, the `location` parameter may be overriden if the `query` contains an explicit location such as `Market in Barcelona`.
 • locationbias

  Prefer results in a specified area, by specifying either a radius plus lat/lng, or two lat/lng pairs representing the points of a rectangle. If this parameter is not specified, the API uses IP address biasing by default.

  • IP bias: Instructs the API to use IP address biasing. Pass the string ipbias (this option has no additional parameters).
  • Circular: A string specifying radius in meters, plus lat/lng in decimal degrees. Use the following format: circle:radius@lat,lng.
  • Rectangular: A string specifying two lat/lng pairs in decimal degrees, representing the south/west and north/east points of a rectangle. Use the following format:rectangle:south,west|north,east. Note that east/west values are wrapped to the range -180, 180, and north/south values are clamped to the range -90, 90.
 • locationrestriction

  Restrict results to a specified area, by specifying either a radius plus lat/lng, or two lat/lng pairs representing the points of a rectangle.

  • Circular: A string specifying radius in meters, plus lat/lng in decimal degrees. Use the following format: circle:radius@lat,lng.
  • Rectangular: A string specifying two lat/lng pairs in decimal degrees, representing the south/west and north/east points of a rectangle. Use the following format:rectangle:south,west|north,east. Note that east/west values are wrapped to the range -180, 180, and north/south values are clamped to the range -90, 90.
 • offset

  The position, in the input term, of the last character that the service uses to match predictions. For example, if the input is Google and the offset is 3, the service will match on Goo. The string determined by the offset is matched against the first word in the input term only. For example, if the input term is Google abc and the offset is 3, the service will attempt to match against Goo abc. If no offset is supplied, the service will use the whole term. The offset should generally be set to the position of the text caret.

 • origin

  The origin point from which to calculate straight-line distance to the destination (returned as distance_meters). If this value is omitted, straight-line distance will not be returned. Must be specified as latitude,longitude.

 • radius

  Defines the distance (in meters) within which to return place results. You may bias results to a specified circle by passing a location and a radius parameter. Doing so instructs the Places service to prefer showing results within that circle; results outside of the defined area may still be displayed.

  The radius will automatically be clamped to a maximum value depending on the type of search and other parameters.

  • Autocomplete: 50,000 meters
  • Nearby Search:
   • with keyword or name: 50,000 meters
   • without keyword or name
    • Up to 50,000 meters, adjusted dynamically based on area density, independent of rankby parameter.
    • When using rankby=distance, the radius parameter will not be accepted, and will result in an INVALID_REQUEST.
  • Query Autocomplete: 50,000 meters
  • Text Search: 50,000 meters
 • region

  The region code, specified as a ccTLD ("top-level domain") two-character value. Most ccTLD codes are identical to ISO 3166-1 codes, with some notable exceptions. For example, the United Kingdom's ccTLD is "uk" (.co.uk) while its ISO 3166-1 code is "gb" (technically for the entity of "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland").

 • sessiontoken

  A random string which identifies an autocomplete session for billing purposes.

  The session begins when the user starts typing a query, and concludes when they select a place and a call to Place Details is made. Each session can have multiple queries, followed by one place selection. The API key(s) used for each request within a session must belong to the same Google Cloud Console project. Once a session has concluded, the token is no longer valid; your app must generate a fresh token for each session. If the sessiontoken parameter is omitted, or if you reuse a session token, the session is charged as if no session token was provided (each request is billed separately).

  We recommend the following guidelines:

  • Use session tokens for all autocomplete sessions.
  • Generate a fresh token for each session. Using a version 4 UUID is recommended.
  • Ensure that the API key(s) used for all Place Autocomplete and Place Details requests within a session belong to the same Cloud Console project.
  • Be sure to pass a unique session token for each new session. Using the same token for more than one session will result in each request being billed individually.
 • strictbounds

  Returns only those places that are strictly within the region defined by location and radius. This is a restriction, rather than a bias, meaning that results outside this region will not be returned even if they match the user input.

 • types

  You can restrict results from a Place Autocomplete request to be of a certain type by passing the types parameter. This parameter specifies a type or a type collection, as listed in Place Types. If nothing is specified, all types are returned.

  A place can only have a single primary type from types listed in Table 1 or Table 2. For example, a hotel where food is served may by returned only with types=lodging and not with types=restaurant.

  For the value of the types parameter you can specify either:

  • Up to five values from Table 1 or Table 2. For multiple values, separate each value with a | (vertical bar). For example:

   types=book_store|cafe

  • Any single supported filter in Table 3. You cannot mix type collections.

  The request will be rejected with an INVALID_REQUEST error if:

  • More than five types are specified.
  • Any unrecognized types are present.
  • Any types from in Table 1 or Table 2 are mixed with any of the filters in Table 3.

Ví dụ về tính năng Tự động hoàn thành địa điểm

Yêu cầu đối với các cơ sở có chứa chuỗi "Amoeba" trong một khu vực có tâm điểm là San Francisco, CA:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json
 ?input=amoeba
 &location=37.76999%2C-122.44696
 &radius=500
 &types=establishment
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input=amoeba&types=establishment&location=37.76999%2C-122.44696&radius=500&key=YOUR_API_KEY'

Yêu cầu tương tự, nhưng chỉ cung cấp những kết quả trong phạm vi 500 mét quanh Ashbury St và Haight St, San Francisco:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json
 ?input=amoeba
 &location=37.76999%2C-122.44696
 &radius=500
 &strictbounds=true
 &types=establishment
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input=amoeba&types=establishment&location=37.76999%2C-122.44696&radius=500&strictbounds=true&key=YOUR_API_KEY'

Yêu cầu đối với các địa chỉ chứa "Vict" có kết quả bằng tiếng Pháp:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json
 ?input=Vict
 &language=fr
 &types=geocode
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input=Vict&types=geocode&language=fr&key=YOUR_API_KEY'

Yêu cầu cho các thành phố có chứa "Vict" có kết quả bằng tiếng Bồ Đào Nha Brazil:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json
 ?input=Vict
 &language=pt_BR
 &types=%28cities%29
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input=Vict&types=(cities)&language=pt_BR&key=YOUR_API_KEY'

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần thay thế khoá API trong những ví dụ này bằng khoá của riêng bạn.

Phản hồi của tính năng Tự động hoàn thành địa điểm

Phản hồi Tự động hoàn thành tại vị trí được trả về ở định dạng được biểu thị bằng cờ output trong đường dẫn URL của yêu cầu. Kết quả bên dưới cho biết những dữ liệu có thể được trả về đối với một truy vấn có các tham số sau:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json
 ?input=Paris
 &types=geocode
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input=Paris&types=geocode&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "predictions":
  [
   {
    "description": "Paris, France",
    "matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
    "place_id": "ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ",
    "reference": "ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ",
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "Paris",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "France",
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "Paris" },
      { "offset": 7, "value": "France" },
     ],
    "types": ["locality", "political", "geocode"],
   },
   {
    "description": "Paris, TX, USA",
    "matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
    "place_id": "ChIJmysnFgZYSoYRSfPTL2YJuck",
    "reference": "ChIJmysnFgZYSoYRSfPTL2YJuck",
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "Paris",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "TX, USA",
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "Paris" },
      { "offset": 7, "value": "TX" },
      { "offset": 11, "value": "USA" },
     ],
    "types": ["locality", "political", "geocode"],
   },
   {
    "description": "Paris, TN, USA",
    "matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
    "place_id": "ChIJ4zHP-Sije4gRBDEsVxunOWg",
    "reference": "ChIJ4zHP-Sije4gRBDEsVxunOWg",
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "Paris",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "TN, USA",
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "Paris" },
      { "offset": 7, "value": "TN" },
      { "offset": 11, "value": "USA" },
     ],
    "types": ["locality", "political", "geocode"],
   },
   {
    "description": "Paris, Brant, ON, Canada",
    "matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
    "place_id": "ChIJsamfQbVtLIgR-X18G75Hyi0",
    "reference": "ChIJsamfQbVtLIgR-X18G75Hyi0",
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "Paris",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "Brant, ON, Canada",
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "Paris" },
      { "offset": 7, "value": "Brant" },
      { "offset": 14, "value": "ON" },
      { "offset": 18, "value": "Canada" },
     ],
    "types": ["neighborhood", "political", "geocode"],
   },
   {
    "description": "Paris, KY, USA",
    "matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
    "place_id": "ChIJsU7_xMfKQ4gReI89RJn0-RQ",
    "reference": "ChIJsU7_xMfKQ4gReI89RJn0-RQ",
    "structured_formatting":
     {
      "main_text": "Paris",
      "main_text_matched_substrings": [{ "length": 5, "offset": 0 }],
      "secondary_text": "KY, USA",
     },
    "terms":
     [
      { "offset": 0, "value": "Paris" },
      { "offset": 7, "value": "KY" },
      { "offset": 11, "value": "USA" },
     ],
    "types": ["locality", "political", "geocode"],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<AutocompletionResponse>
 <status>OK</status>
 <prediction>
 <description>Paris, France</description>
 <type>locality</type>
 <type>political</type>
 <type>geocode</type>
 <reference>ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ</reference>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>France</value>
  <offset>7</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <place_id>ChIJD7fiBh9u5kcRYJSMaMOCCwQ</place_id>
 <structured_formatting>
  <description>Paris</description>
  <subdescription>France</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>Paris, TX, USA</description>
 <type>locality</type>
 <type>political</type>
 <type>geocode</type>
 <reference>ChIJmysnFgZYSoYRSfPTL2YJuck</reference>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>TX</value>
  <offset>7</offset>
 </term>
 <term>
  <value>USA</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <place_id>ChIJmysnFgZYSoYRSfPTL2YJuck</place_id>
 <structured_formatting>
  <description>Paris</description>
  <subdescription>TX, USA</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>Paris, TN, USA</description>
 <type>locality</type>
 <type>political</type>
 <type>geocode</type>
 <reference>ChIJ4zHP-Sije4gRBDEsVxunOWg</reference>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>TN</value>
  <offset>7</offset>
 </term>
 <term>
  <value>USA</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <place_id>ChIJ4zHP-Sije4gRBDEsVxunOWg</place_id>
 <structured_formatting>
  <description>Paris</description>
  <subdescription>TN, USA</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>Paris, Brant, ON, Canada</description>
 <type>neighborhood</type>
 <type>political</type>
 <type>geocode</type>
 <reference>ChIJsamfQbVtLIgR-X18G75Hyi0</reference>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Brant</value>
  <offset>7</offset>
 </term>
 <term>
  <value>ON</value>
  <offset>14</offset>
 </term>
 <term>
  <value>Canada</value>
  <offset>18</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <place_id>ChIJsamfQbVtLIgR-X18G75Hyi0</place_id>
 <structured_formatting>
  <description>Paris</description>
  <subdescription>Brant, ON, Canada</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
 <prediction>
 <description>Paris, KY, USA</description>
 <type>locality</type>
 <type>political</type>
 <type>geocode</type>
 <reference>ChIJsU7_xMfKQ4gReI89RJn0-RQ</reference>
 <term>
  <value>Paris</value>
  <offset>0</offset>
 </term>
 <term>
  <value>KY</value>
  <offset>7</offset>
 </term>
 <term>
  <value>USA</value>
  <offset>11</offset>
 </term>
 <matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
 </matched_substring>
 <place_id>ChIJsU7_xMfKQ4gReI89RJn0-RQ</place_id>
 <structured_formatting>
  <description>Paris</description>
  <subdescription>KY, USA</subdescription>
  <description_matched_substring>
  <offset>0</offset>
  <length>5</length>
  </description_matched_substring>
 </structured_formatting>
 </prediction>
</AutocompletionResponse>

PlacesAutocompleteResponse

FieldRequiredTypeDescription
required Array<PlaceAutocompletePrediction>

Contains an array of predictions.

See PlaceAutocompletePrediction for more information.

requiredPlacesAutocompleteStatus

Contains the status of the request, and may contain debugging information to help you track down why the request failed.

See PlacesAutocompleteStatus for more information.

optionalstring

When the service returns a status code other than OK<, there may be an additional error_message field within the response object. This field contains more detailed information about thereasons behind the given status code. This field is not always returned, and its content is subject to change.

optionalArray<string>

When the service returns additional information about the request specification, there may be an additional info_messages field within the response object. This field is only returned for successful requests. It may not always be returned, and its content is subject to change.

Điều đặc biệt trong kết quả là các phần tử place_id. Bạn có thể dùng các phần tử này để yêu cầu thông tin chi tiết cụ thể hơn về địa điểm thông qua một truy vấn riêng. Hãy xem Yêu cầu về thông tin chi tiết về địa điểm.

Phản hồi XML bao gồm một phần tử <AutocompletionResponse> duy nhất có 2 loại phần tử con:

 • Một phần tử <status> duy nhất chứa siêu dữ liệu về yêu cầu. Hãy xem phần Mã trạng thái bên dưới.
 • Không có hoặc có nhiều phần tử <prediction>, mỗi phần tử chứa thông tin về một địa điểm duy nhất. Hãy xem phần Đặt kết quả tự động hoàn thành để biết thông tin về những kết quả này. Places API trả về tối đa 5 kết quả.

Bạn nên sử dụng json làm cờ đầu ra ưu tiên trừ phi ứng dụng của bạn yêu cầu xml vì lý do nào đó. Việc xử lý cây XML đòi hỏi bạn phải cẩn thận để có thể tham chiếu đến các nút và phần tử thích hợp. Hãy xem phần Xử lý XML bằng vai trò để được trợ giúp về việc xử lý XML.

PlacesAutocompleteStatus

Status codes returned by service.

 • OK indicating the API request was successful.
 • ZERO_RESULTS indicating that the search was successful but returned no results. This may occur if the search was passed a bounds in a remote location.
 • INVALID_REQUEST indicating the API request was malformed, generally due to the missing input parameter.
 • OVER_QUERY_LIMIT indicating any of the following:
  • You have exceeded the QPS limits.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • The monthly $200 credit, or a self-imposed usage cap, has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
  See the Maps FAQ for more information about how to resolve this error.
 • REQUEST_DENIED indicating that your request was denied, generally because:
  • The request is missing an API key.
  • The key parameter is invalid.
 • UNKNOWN_ERROR indicating an unknown error.

Khi trả về kết quả JSON qua một lượt tìm kiếm, dịch vụ Địa điểm sẽ đặt các kết quả đó trong một mảng predictions. Ngay cả khi không trả về kết quả nào (chẳng hạn như location là từ xa), dịch vụ vẫn trả về một mảng predictions trống. Phản hồi XML không chứa hoặc có nhiều phần tử <prediction>.

PlaceAutocompletePrediction

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

Contains the human-readable name for the returned result. For establishment results, this is usually the business name. This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

required Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

A list of substrings that describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

requiredPlaceAutocompleteStructuredFormat

Provides pre-formatted text that can be shown in your autocomplete results. This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

See PlaceAutocompleteStructuredFormat for more information.

required Array<PlaceAutocompleteTerm>

Contains an array of terms identifying each section of the returned description (a section of the description is generally terminated with a comma). Each entry in the array has a value field, containing the text of the term, and an offset field, defining the start position of this term in the description, measured in Unicode characters.

See PlaceAutocompleteTerm for more information.

optionalinteger

The straight-line distance in meters from the origin. This field is only returned for requests made with an origin.

optionalstring

A textual identifier that uniquely identifies a place. To retrieve information about the place, pass this identifier in the placeId field of a Places API request. For more information about place IDs, see the Place IDs overview.

optionalstring

See place_id.

optionalArray<string>

Contains an array of types that apply to this place. For example: [ "political", "locality" ] or [ "establishment", "geocode", "beauty_salon" ]. The array can contain multiple values. Learn more about Place types.

PlaceAutocompleteMatchedSubstring

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Length of the matched substring in the prediction result text.

requirednumber

Start location of the matched substring in the prediction result text.

PlaceAutocompleteStructuredFormat

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

Contains the main text of a prediction, usually the name of the place.

required Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

Contains an array with offset value and length. These describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

optionalstring

Contains the secondary text of a prediction, usually the location of the place.

optional Array<PlaceAutocompleteMatchedSubstring>

Contains an array with offset value and length. These describe the location of the entered term in the prediction result text, so that the term can be highlighted if desired.

See PlaceAutocompleteMatchedSubstring for more information.

PlaceAutocompleteTerm

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Defines the start position of this term in the description, measured in Unicode characters

requiredstring

The text of the term.

Tối ưu hoá tính năng Tự động hoàn thành địa điểm

Phần này mô tả các phương pháp hay nhất để giúp bạn khai thác tối đa dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm.

Dưới đây là một số nguyên tắc chung:

 • Cách nhanh nhất để phát triển một giao diện người dùng hoạt động là sử dụng Tiện ích Tự động hoàn thành của API Maps JavaScript, Tiện ích Tự động hoàn thành của SDK Địa điểm dành cho Android hoặc SDK Địa điểm dành cho iOS Kiểm soát giao diện người dùng tự động hoàn thành
 • Hãy nắm được các trường dữ liệu thiết yếu của tính năng Tự động hoàn thành địa điểm ngay từ đầu.
 • Các trường xu hướng vị trí và giới hạn vị trí là không bắt buộc nhưng có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất tự động hoàn thành.
 • Sử dụng phương pháp xử lý lỗi để đảm bảo ứng dụng của bạn sẽ xuống cấp nhẹ nếu API trả về lỗi.
 • Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn xử lý khi không có lựa chọn nào và cung cấp cho người dùng cách để tiếp tục.

Các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá chi phí

Tối ưu hoá chi phí cơ bản

Để tối ưu hoá chi phí sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành về địa điểm, hãy sử dụng mặt nạ trường trong các tiện ích Thông tin chi tiết về địa điểm và Tự động hoàn thành về địa điểm để chỉ trả về các trường dữ liệu địa điểm bạn cần.

Tối ưu hoá chi phí nâng cao

Cân nhắc việc triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm theo phương thức lập trình để truy cập vào chế độ Giá theo mỗi yêu cầu và yêu cầu kết quả API mã hoá địa lý về địa điểm đã chọn thay vì Thông tin chi tiết về địa điểm. Đặt giá Theo yêu cầu kết hợp với API mã hoá địa lý sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với đặt giá Mỗi phiên (dựa trên phiên) nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 • Nếu bạn chỉ cần vĩ độ/kinh độ hoặc địa chỉ của địa điểm mà người dùng đã chọn, thì API mã hoá địa lý sẽ cung cấp thông tin này trong ít hơn một lệnh gọi Chi tiết địa điểm.
 • Nếu người dùng chọn một cụm từ gợi ý tự động hoàn thành trong số trung bình 4 yêu cầu dự đoán Tự động hoàn thành trở xuống, thì phương thức đặt giá Theo yêu cầu có thể tiết kiệm chi phí hơn so với phương thức đặt giá Theo phiên.
Để được trợ giúp chọn cách triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy chọn thẻ tương ứng với câu trả lời của bạn cho câu hỏi sau.

Ứng dụng của bạn có yêu cầu thông tin nào khác ngoài địa chỉ và vĩ độ/kinh độ của cụm từ gợi ý đã chọn không?

Có, cần thêm thông tin

Sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm dựa trên phiên cùng với Thông tin chi tiết về địa điểm.
Vì ứng dụng của bạn yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, chẳng hạn như tên địa điểm, trạng thái doanh nghiệp hoặc giờ mở cửa, nên việc triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm sẽ dùng mã thông báo phiên (theo phương thức lập trình hoặc tích hợp vào tiện ích JavaScript, Android hoặc iOS) với tổng chi phí là 0,017 USD cho mỗi phiên cộng với SKU dữ liệu địa điểm có thể áp dụng, tuỳ thuộc vào các trường dữ liệu địa điểm}{/13.

Triển khai tiện ích
Tính năng quản lý phiên được tự động tích hợp vào các tiện ích JavaScript, Android hoặc iOS. Dữ liệu này bao gồm cả yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm và thông tin chi tiết về địa điểm trên cụm từ gợi ý đã chọn. Hãy nhớ chỉ định tham số fields để đảm bảo rằng bạn chỉ yêu cầu các trường dữ liệu địa điểm mà bạn cần.

Triển khai có lập trình
Sử dụng mã thông báo của phiên cùng với các yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm của bạn. Khi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm về cụm từ gợi ý đã chọn, hãy bao gồm các thông số sau:

 1. Mã địa điểm trong phản hồi Tự động hoàn thành về địa điểm
 2. Mã thông báo phiên được dùng trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm
 3. Tham số fields chỉ định các trường dữ liệu địa điểm mà bạn cần

Không, chỉ cần địa chỉ và vị trí

API mã hoá địa lý có thể là một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn so với Chi tiết địa điểm cho ứng dụng của bạn, tuỳ thuộc vào hiệu suất của việc sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm. Hiệu quả của tính năng Tự động hoàn thành của mỗi ứng dụng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào nội dung người dùng đang nhập, nơi ứng dụng đang được dùng và việc các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá hiệu suất có được triển khai hay không.

Để trả lời câu hỏi sau, hãy phân tích số lượng ký tự trung bình người dùng nhập vào trước khi chọn dự đoán Tự động hoàn thành địa điểm trong ứng dụng của bạn.

Trung bình, người dùng có chọn một cụm từ gợi ý của tính năng Tự động hoàn thành về địa điểm trong tối đa 4 yêu cầu không?

Triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm theo phương thức lập trình mà không cần mã thông báo phiên và gọi API mã hoá địa lý trên thông tin dự đoán về địa điểm đã chọn.
API mã hoá địa lý cung cấp các địa chỉ và toạ độ theo vĩ độ/kinh độ với giá 0,005 USD cho mỗi yêu cầu. Việc tạo 4 yêu cầu Tự động hoàn thành theo địa điểm – Theo yêu cầu có chi phí là 0,01132 USD, do đó, tổng chi phí của 4 yêu cầu cộng với lệnh gọi API mã hoá địa lý về thông tin dự đoán địa điểm được chọn sẽ là 0,01632 USD, thấp hơn giá Tự động hoàn thành mỗi phiên là 0,017 USD/phiên.1

Hãy cân nhắc áp dụng các phương pháp hay nhất về hiệu suất để giúp người dùng nhận được thông tin gợi ý mà họ đang tìm với ít ký tự hơn nữa.

Không

Sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm dựa trên phiên cùng với Thông tin chi tiết về địa điểm.
Vì số lượng yêu cầu trung bình mà bạn dự kiến sẽ đưa ra trước khi người dùng chọn thông tin dự đoán của tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vượt quá chi phí để tính giá mỗi phiên, nên việc triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm phải dùng một mã thông báo phiên cho cả yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm và yêu cầu Chi tiết địa điểm được liên kết với tổng chi phí là 0,017 USD cho mỗi phiên.1

Triển khai tiện ích
Tính năng quản lý phiên được tự động tích hợp vào các tiện ích JavaScript, Android hoặc iOS. Dữ liệu này bao gồm cả yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm và thông tin chi tiết về địa điểm trên cụm từ gợi ý đã chọn. Hãy nhớ chỉ định tham số fields để đảm bảo bạn chỉ yêu cầu các trường Dữ liệu cơ bản.

Triển khai có lập trình
Sử dụng mã thông báo của phiên cùng với các yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm của bạn. Khi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm về cụm từ gợi ý đã chọn, hãy bao gồm các thông số sau:

 1. Mã địa điểm trong phản hồi Tự động hoàn thành về địa điểm
 2. Mã thông báo phiên được dùng trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm
 3. Tham số fields chỉ định các trường Dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như địa chỉ và hình học

Cân nhắc trì hoãn các yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm
Bạn có thể triển khai các chiến lược như trì hoãn một yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm cho đến khi người dùng nhập 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên để ứng dụng của bạn đưa ra ít yêu cầu hơn. Ví dụ: thực hiện yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm cho từng ký tự sau khi người dùng nhập ký tự thứ ba có nghĩa là nếu người dùng nhập 7 ký tự sau đó chọn gợi ý mà bạn thực hiện một yêu cầu API mã hóa địa lý, tổng chi phí sẽ là $0,01632 (4 * $0,00283 Tự động hoàn thành mỗi yêu cầu + $0,005 Mã hóa địa lý).1

Nếu việc trì hoãn yêu cầu có thể khiến yêu cầu có lập trình trung bình của bạn dưới 4, bạn có thể làm theo hướng dẫn triển khai Tự động hoàn thành địa điểm bằng cách sử dụng API mã hoá địa lý. Lưu ý rằng việc trì hoãn yêu cầu có thể được xem là độ trễ của người dùng vì họ có thể thấy cụm từ gợi ý mỗi khi nhấn phím mới.

Cân nhắc áp dụng các phương pháp hay nhất về hiệu suất để giúp người dùng nhận được thông tin gợi ý mà họ đang tìm kiếm với ít ký tự hơn.


 1. Các chi phí được liệt kê ở đây được tính bằng đô la Mỹ. Vui lòng tham khảo trang Thanh toán trên Nền tảng Google Maps để biết thông tin đầy đủ về giá.

Các phương pháp hay nhất về hiệu suất

Các nguyên tắc sau đây mô tả cách để tối ưu hoá hiệu suất của tính năng Tự động hoàn thành về địa điểm:

 • Thêm các hạn chế theo quốc gia, xu hướng vị trí và lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ (đối với hoạt động triển khai có lập trình) vào cách triển khai tính năng Tự động hoàn thành địa điểm. Các tiện ích không cần lựa chọn ưu tiên ngôn ngữ, vì chúng chọn lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ trên trình duyệt hoặc thiết bị di động của người dùng.
 • Nếu tính năng Tự động hoàn thành địa điểm đi kèm với một bản đồ, thì bạn có thể dịch chuyển vị trí theo chế độ xem bản đồ.
 • Trong trường hợp người dùng không chọn một trong các cụm từ gợi ý của tính năng Tự động hoàn thành, thường là do không có cụm từ gợi ý nào trong số đó là địa chỉ kết quả mong muốn, nên bạn có thể sử dụng lại thông tin ban đầu do người dùng nhập để cố gắng nhận được kết quả phù hợp hơn:
  • Nếu bạn muốn người dùng chỉ nhập thông tin địa chỉ, hãy sử dụng lại thông tin đầu vào ban đầu của người dùng trong lệnh gọi API mã hoá địa lý.
  • Nếu bạn muốn người dùng nhập cụm từ tìm kiếm cho một địa điểm cụ thể theo tên hoặc địa chỉ, hãy sử dụng yêu cầu Tìm địa điểm. Nếu kết quả chỉ dự kiến ở một khu vực cụ thể, hãy sử dụng tính năng xu hướng vị trí.
  Các trường hợp khác mà bạn nên quay lại sử dụng API mã hoá địa lý bao gồm:
  • Người dùng nhập địa chỉ địa chỉ phụ ở những quốc gia mà tính năng Tự động hoàn thành địa điểm cho địa chỉ phụ chưa hỗ trợ đầy đủ, ví dụ: Cộng hoà Séc, Estonia và Lithuania. Ví dụ: Khi nhập địa chỉ bằng tiếng Séc "Stroupe Sửanického 3191/17, Praha", bạn sẽ nhận được thông tin dự đoán một phần trong tính năng Tự động hoàn thành địa điểm.
  • Người dùng nhập địa chỉ có các tiền tố đoạn đường như "23-30 29th St, Queens" ở Thành phố New York hoặc "47-380 Kamehameha Hwy, Kaneohe" trên đảo Kauai ở Hawaii.

Xu hướng vị trí

Độ lệch kết quả đến một vùng được chỉ định bằng cách truyền tham số location và tham số radius. Thao tác này sẽ hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm ưu tiên hiển thị kết quả trong khu vực đã xác định. Kết quả nằm ngoài khu vực đã xác định có thể vẫn hiển thị. Bạn có thể sử dụng tham số components để lọc kết quả nhằm chỉ hiển thị các địa điểm đó trong một quốc gia được chỉ định.

Lưu ý: Kết quả về cơ sở thường không xếp hạng đủ cao để xuất hiện trong kết quả khi khu vực tìm kiếm quá rộng. Nếu muốn các cơ sở xuất hiện trong kết quả kết hợp về cơ sở/mã địa lý, thì bạn có thể chỉ định bán kính nhỏ hơn. Ngoài ra, hãy sử dụng types=establishment để chỉ cung cấp kết quả cho các cơ sở.

Hạn chế quyền truy cập thông tin vị trí

Giới hạn kết quả trong một khu vực cụ thể bằng cách truyền tham số locationrestriction.

Bạn cũng có thể giới hạn kết quả ở khu vực được xác định bằng location và tham số radius bằng cách thêm tham số strictbounds. Thao tác này sẽ hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả trong khu vực đó.