Tổng quan về API mã hoá địa lý

API mã hoá địa lý là một dịch vụ chấp nhận một địa điểm dưới dạng địa chỉ, vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm. Công cụ này chuyển đổi địa chỉ thành vĩ độ và kinh độ cũng như mã địa điểm hoặc chuyển đổi vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm thành địa chỉ.

Tại sao nên sử dụng API mã hóa địa lý

Sử dụng API mã hoá địa lý cho trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động khi bạn muốn sử dụng dữ liệu mã hoá địa lý trong bản đồ do một trong các API của Nền tảng Google Maps cung cấp. Với API mã hoá địa lý, bạn sử dụng địa chỉ để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc chuyển đổi điểm đánh dấu trên bản đồ thành địa chỉ. Dịch vụ này được thiết kế để mã hoá địa lý các địa chỉ tĩnh, được xác định trước để đặt nội dung ứng dụng trên bản đồ.

Những gì bạn có thể làm với API mã hóa địa lý

Bạn có thể sử dụng API mã hóa địa lý để lấy dữ liệu mã hóa địa lý cho một hoặc nhiều địa chỉ hoặc địa điểm, bao gồm:

  • Toạ độ địa lý cho địa chỉ.
  • Địa chỉ cho các nhóm toạ độ theo vĩ độ và kinh độ.
  • Địa chỉ cho mã địa điểm.

Bạn có thể kiểm soát vị trí kết quả xuất hiện và giới hạn kết quả ở một khu vực, hạt hoặc mã bưu chính cụ thể.

Cách hoạt động của API mã hoá địa lý

API mã hóa địa lý thực hiện cả mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược:

  • Mã hoá địa lý: Chuyển đổi các địa chỉ như "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" thành toạ độ theo vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm. Bạn có thể sử dụng những toạ độ này để đặt điểm đánh dấu trên một bản đồ, hoặc để căn giữa hay đặt lại vị trí bản đồ trong khung xem.
  • Đảo ngược mã hoá địa lý: Chuyển đổi toạ độ vĩ độ/kinh độ hoặc Mã địa điểm thành địa chỉ mà con người có thể đọc được. Bạn có thể sử dụng địa chỉ cho nhiều trường hợp, bao gồm cả việc giao hàng hoặc đến lấy hàng.

Bản minh hoạ sau đây sử dụng Dịch vụ mã hoá địa lý thông qua API JavaScript của Maps để minh hoạ cách thức hoạt động của API mã hoá địa lý. Mở bản đồ trong một thẻ riêng để xem các tuỳ chọn và thông tin chi tiết khác.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API mã hoá địa lý cùng với dữ liệu mà mỗi điểm cuối trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Mã hoá địa lý Địa chỉ trả về, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem Kết quả trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý.
  • JSON
  • XML
Đảo ngược mã hoá địa lý Địa chỉ trả về, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem phần Phản hồi mã hoá địa lý đảo trong hướng dẫn Đảo ngược yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý.
Mã hoá địa lý địa điểm Địa chỉ trả về, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem Phản hồi mã hoá địa lý đảo trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý địa điểm.

Cách sử dụng API mã hóa địa lý

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Thử một yêu cầu mã hoá địa lý Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu kiểm thử trực tiếp API mã hoá địa lý từ cURL hoặc một trình duyệt. Bạn sẽ cần cung cấp tham số tra cứu chính xác cho các lần tra cứu địa chỉ hoặc thành phần. Hãy xem bài viết Tham số mã hoá địa lý để biết thông tin chi tiết.
3 Thử yêu cầu mã hoá địa lý đảo ngược Cung cấp toạ độ vĩ độ/kinh độ cùng với khoá API để có được các thành phần địa chỉ cho địa chỉ gần nhất mà con người có thể đọc được cho vị trí đó. Hãy xem bài viết Đảo ngược yêu cầu mã hoá địa lý để biết thông tin chi tiết.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Tất cả điểm cuối trong API mã hoá địa lý đều trả về cùng một dữ liệu ở định dạng JSON hoặc XML. Hãy xem bài viết Phản hồi mã hoá địa lý để nắm được nội dung giải thích về dữ liệu, mã trạng thái và thông báo lỗi.
5 Kết hợp dữ liệu mã hoá địa lý vào ứng dụng của riêng bạn! Bạn có thể sử dụng dữ liệu mã hoá địa lý để lấy địa chỉ từ các điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc để cung cấp các điểm đánh dấu trên bản đồ dựa trên địa chỉ đã biết.

Thư viện ứng dụng hiện có

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các tệp đó xuống từ GitHub, nơi bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Bước tiếp theo