Komunikaty o błędach w Maps Static API

Interfejs Maps Static API może wyświetlić błąd lub ostrzeżenie, jeśli coś pójdzie nie tak. W tym przewodniku znajdziesz omówienie wszystkich komunikatów o błędach oraz instrukcje rozwiązywania problemów.

Nieprawidłowe żądania

W przypadku nieprawidłowego żądania interfejs Maps Static API zwraca kod stanu HTTP 4xx i komunikat opisujący problem. Poniżej znajdziesz przykłady takich warunków błędu. Uwaga: to nie jest pełna lista możliwych błędów. Sprawdź rzeczywisty kod błędu i komunikat zwrócony przez interfejs API, aby poznać szczegółowe informacje o konkretnych problemach.

Przykład stanu błędu Kod stanu
Żądanie zawiera nieprawidłowy parametr lub brakuje wymaganego parametru. Na przykład parametr size nie mieści się w oczekiwanym zakresie wartości liczbowych lub w żądaniu nie ma go wcale. 400 BAD REQUEST
Klucz interfejsu API podany w żądaniu jest nieprawidłowy. 403 FORBIDDEN

Błędy, które uniemożliwiają wyświetlenie mapy

Jeśli żądanie jest prawidłowe, ale wystąpi inny błąd, który uniemożliwia wyświetlenie mapy, w zależności od błędu interfejs Maps Static API zwraca tekst lub obraz błędu zamiast mapy. Przykładem takiego warunku błędu jest sytuacja, w której aplikacja przekracza limity wykorzystania.

Zamiast mapy wyświetlany jest obraz błędu
Rysunek: obraz błędu wyświetlany zamiast mapy

Jeśli używasz interfejsu Maps Static API bez klucza interfejsu API lub jeśli płatności nie są włączone na Twoim koncie, zamiast mapy pojawi się obraz błędu z linkiem wskazującym typ błędu. na przykład „g.co/staticmaperror/key”.

Błędy i rozwiązania bez klucza
Błąd limitu wykorzystania: przekroczono dzienny limit wczytań mapy Używasz interfejsu Maps Static API bez klucza API. Aby rozwiązać ten problem, musisz:
  1. Wygeneruj klucz interfejsu API
  2. Włącz płatności
  3. Podpisz URL
Błąd limitu wykorzystania: w adresach URL żądań brakuje podpisu cyfrowego W Twoim żądaniu brakuje podpisu cyfrowego (wymaganego). Aby rozwiązać ten problem, podpisz URL

Ostrzeżenia

W przypadku niektórych błędów interfejsu API zwraca mapę, ale może brakować na niej niektórych informacji. W takim przypadku otrzymasz powiadomienie o 2 warunkach.

  • Po pierwsze, mapa jest wyświetlana, ale z nałożonym na nią żółtym paskiem błędu z tekstem „Błąd mapy: g.co/staticmaperror”.
  • Po drugie, interfejs API zwraca ostrzeżenie w formie nagłówka HTTP o nazwie X-Staticmap-API-Warning.

Na przykład ten adres URL zawiera nieoczekiwaną wartość w parametrze markers:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Williamsburg,Brooklyn,NY&zoom=13&scale=1&size=400x400&markers=sdgaags&key=YOUR_API_KEY

Interfejs API zwraca mapę, ale na obraz jest nałożony żółty pasek błędu: „Błąd mapy: g.co/staticmaperror”:

Mapa wyświetla się, ale występuje błąd mapy: g.co/staticmaperror

Interfejs API zwraca też taki nagłówek HTTP:

X-Staticmap-API-Warning:Error geocoding: marker 1

W tabeli poniżej znajdziesz ostrzeżenia, które interfejs API może wyświetlać jako nagłówki HTTP:

Ostrzeżenia w X-Staticmap-API-Warning nagłówkach
Error geocoding: [center, ][marker #number, ][visible #num, ][path #num, ]* Podczas próby przetwarzania danych geograficznych żądania wystąpił błąd. Ten komunikat ma wiele wariantów w zależności od elementu, w którym wystąpił błąd geokodowania (centrum, znacznika, widocznego lub ścieżki), a także liczby elementów, których nie udało się przetworzyć. Przykładem tego ostrzeżenia jest X-Staticmap-API-Warning:Error geocoding: marker 1, jak w przykładzie powyżej.
Too many geocoded markers requested (max is 15). Żądanie określa więcej niż dozwolona maksymalna liczba znaczników z adresem zrozumiałym dla człowieka. Maksymalna liczba to 15. Ten limit dotyczy tylko znaczników określonych jako adres zrozumiały dla człowieka, które wymagają geokodowania. Nie dotyczy znaczników podanych przy użyciu szerokości i długości geograficznej.
Too many geocoded polyline vertices requested (max is 15). Żądanie określa więcej niż dozwolona maksymalna liczba linii łamanych z adresem zrozumiałym dla człowieka. Maksymalna liczba to 15. Ten limit dotyczy tylko linii łamanych z wierzchołkami określonymi jako adresy zrozumiałe dla człowieka, które wymagają geokodowania. Nie dotyczy linii łamanych określonych za pomocą współrzędnych szerokości i długości geograficznej.

Ostrzeżenia dotyczące nagłówka HTTP możesz zobaczyć w konsoli Narzędzi deweloperskich w Chrome, konsoli internetowej Firefox lub innych równoważnych narzędziach w przeglądarce.