StreetViewPanoramaLink

کلاس عمومی StreetViewPanoramaLink Object را گسترش می دهد
Parcelable را پیاده سازی می کند

یک کلاس تغییرناپذیر که نشان دهنده پیوندی به پانورامای نمای خیابان دیگری است.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه فیلد

شناور نهایی عمومی یاتاقان جهت پانورامای نمای خیابان مرتبط، بر حسب درجه در جهت عقربه‌های ساعت از شمال
رشته نهایی عمومی panoId شناسه پانوراما پانورامای مرتبط با نمای خیابان

خلاصه روش عمومی

بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
رشته

خلاصه روش ارثی

زمینه های

بلبرینگ شناور نهایی عمومی

جهت پانورامای نمای خیابان مرتبط، بر حسب درجه در جهت عقربه‌های ساعت از شمال

panoId رشته نهایی عمومی

شناسه پانوراما پانورامای مرتبط با نمای خیابان

روش های عمومی

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

رشته عمومی toString ()