RuntimeRemoteException

کلاس نهایی عمومی RuntimeRemoteException RuntimeException را گسترش می دهد

یک بسته بندی RuntimeException برای RemoteException. زمانی پرتاب می شود که به طور معمول مشکلی جدی وجود دارد و هیچ راهی برای بهبودی وجود ندارد.

خلاصه سازنده عمومی

RuntimeRemoteException (RemoteException e)

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

RuntimeRemoteException عمومی (RemoteException e)

مولفه های
ه