JointType

کلاس نهایی عمومی JointType Object را گسترش می دهد

انواع مفصل برای Polyline و طرح کلی Polygon .

خلاصه ثابت

بین المللی BEVEL اریب صاف در قسمت بیرونی مفصل.
بین المللی پیش فرض پیش فرض: مفصل میتردار، با اکستروژن نوک تیز ثابت برابر با نصف عرض ضربه در قسمت بیرونی مفصل.
بین المللی گرد در قسمت بیرونی مفصل توسط قوسی به شعاع برابر با نصف عرض حرکت، در مرکز راس گرد شده است.

خلاصه روش ارثی

ثابت ها

public static final int BEVEL

اریب صاف در قسمت بیرونی مفصل.

ارزش ثابت: 1

عمومی static final int DEFAULT

پیش فرض: مفصل میتردار، با اکستروژن نوک تیز ثابت برابر با نصف عرض ضربه در قسمت بیرونی مفصل.

مقدار ثابت: 0

public static final int ROUND

در قسمت بیرونی مفصل توسط قوسی به شعاع برابر با نصف عرض حرکت، در مرکز راس گرد شده است.

مقدار ثابت: 2