CameraPosition.Builder

کلاس نهایی استاتیک عمومی CameraPosition.Builder Object را گسترش می دهد

موقعیت دوربین را ایجاد می کند.

خلاصه سازنده عمومی

CameraPosition.Builder ()
یک سازنده خالی ایجاد می کند.

خلاصه روش عمومی

CameraPosition.Builder
بلبرینگ (بلبرینگ شناور)
جهتی را که دوربین به آن اشاره می کند را بر حسب درجه در جهت عقربه های ساعت از شمال تنظیم می کند.
موقعیت دوربین
ساختن ()
یک CameraPosition می سازد.
CameraPosition.Builder
هدف (مکان LatLng )
مکانی را تنظیم می کند که دوربین به آن اشاره می کند.
CameraPosition.Builder
شیب (شیب شناور)
زاویه دوربین را از نادر (مستقیم رو به زمین) بر حسب درجه تنظیم می کند.
CameraPosition.Builder
بزرگنمایی (zoom شناور)
سطح زوم دوربین را تنظیم می کند.

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

عمومی CameraPosition.Builder ()

یک سازنده خالی ایجاد می کند.

عمومی CameraPosition.Builder ( CameraPosition قبلی)

مولفه های
قبلی

روش های عمومی

بلبرینگ عمومی CameraPosition.Builder (بلبرینگ شناور)

جهتی را که دوربین به آن اشاره می کند را بر حسب درجه در جهت عقربه های ساعت از شمال تنظیم می کند.

مولفه های
یاتاقان

ساخت عمومی CameraPosition ()

یک CameraPosition می سازد.

هدف عمومی CameraPosition.Builder (مکان LatLng )

مکانی را تنظیم می کند که دوربین به آن اشاره می کند.

مولفه های
محل

شیب عمومی CameraPosition.Builder (شیب شناور)

زاویه دوربین را از نادر (مستقیم رو به زمین) بر حسب درجه تنظیم می کند. هنگام تغییر موقعیت دوربین برای نقشه، این مقدار بسته به سطح زوم دوربین محدود می شود. محدودیت ها به شرح زیر است:

  • برای سطوح زوم کمتر از 10، حداکثر 30 است.
  • برای سطوح بزرگنمایی از 10 تا 14، حداکثر به صورت خطی از 30 به 45 افزایش می یابد (به عنوان مثال در سطح زوم 12، حداکثر 37.5 است).
  • برای سطوح زوم از 14 تا 15.5 حداکثر به صورت خطی از 45 به 67.5 افزایش می یابد.
  • برای سطوح بزرگنمایی بیشتر از 15.5 حداکثر 67.5 است.
حداقل همیشه 0 است (مستقیماً پایین). اگر مقداری خارج از این محدوده مشخص کنید و سعی کنید دوربین را به این موقعیت دوربین ببرید، به این محدوده ها متصل می شود.

مولفه های
کج کردن

زوم عمومی CameraPosition.Builder (zoom شناور)

سطح زوم دوربین را تنظیم می کند. سطح زوم به گونه ای تعریف شده است که در سطح زوم 0، کل جهان تقریباً 256dp عرض دارد (با فرض اینکه دوربین کج نشده باشد). افزایش سطح زوم به میزان 1، عرض جهان روی صفحه را دو برابر می کند. بنابراین در سطح زوم N، عرض جهان تقریباً 256 * 2 N dp است، یعنی در سطح زوم 2، کل جهان تقریباً 1024dp عرض دارد.

هنگام تغییر موقعیت دوربین برای نقشه، سطح زوم دوربین بسته به عوامل مختلفی از جمله مکان، نوع نقشه و اندازه نقشه به محدوده خاصی محدود می شود. برای یافتن محدودیت ها از GoogleMap.getMinZoomLevel و GoogleMap.getMaxZoomLevel استفاده کنید. توجه داشته باشید که بزرگنمایی دوربین نباید یک مقدار صحیح باشد.

مولفه های
بزرگنمایی