Cách kết hợp các phần mở rộng sơ đồ trang web

Phần mở rộng sơ đồ trang web là một cách tuyệt vời để cho Google biết về nhiều loại nội dung cũng như siêu dữ liệu tương ứng mà bạn đang sử dụng trên trang web của mình. Thường thì nội dung trên các trang của bạn có thể phù hợp với nhiều loại phần mở rộng, ví dụ: có thể bạn xuất bản tin bài có nhúng hình ảnh và video. Ngoài ra, cũng có thể các trang của bạn được bản địa hoá, tức là bạn có thể thêm chú thích hreflang cho các trang đã được bản địa hoá.

Không gian tên

Đối với mỗi phần mở rộng sơ đồ trang web mà bạn muốn sử dụng trong sơ đồ trang web, bạn cần chỉ định không gian tên tương ứng để khai báo thẻ được hỗ trợ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thuộc tính xmlns của thẻ urlset. Sau đây là các không gian tên mà Google hỗ trợ cho phần mở rộng sơ đồ trang web:

Thẻ phần mở rộng và định nghĩa không gian tên tương ứng
image: http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1
news: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9
video: http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1
xhtml: (hreflang) http://www.w3.org/1999/xhtml

Khai báo nhiều không gian tên

Để khai báo nhiều không gian tên, hãy thêm các tệp tham chiếu không gian tên tương ứng vào sơ đồ trang web theo mô tả trong tài liệu về những phần mở rộng tương ứng. Sau đây là một ví dụ cho thấy cách thêm phần mở rộng cho tin tức, video và xhtml (hreflang) vào một sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
    xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
 <!-- rest of the sitemap -->

Kết hợp các phần mở rộng sơ đồ trang web

Sau khi bạn khai báo không gian tên, hãy làm theo thông tin triển khai nêu trong tài liệu về phần mở rộng sơ đồ trang web tương ứng mà bạn sẽ sử dụng.

Để kết hợp các phần mở rộng, hãy thêm lần lượt các thẻ trong những phần mở rộng sơ đồ trang web mà bạn muốn vào thẻ <url> thích hợp, như mô tả trong tài liệu của từng phần mở rộng sơ đồ trang web.

Ví dụ: cách thêm phần mở rộng cho tin tức, video và xhtml (hreflang) vào một sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
    xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/english/page.html</loc>
 <!-- Starting with the news extension tags -->
  <news:news>
   <news:publication>
    <news:name>The Example Times</news:name>
    <news:language>en</news:language>
   </news:publication>
   <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
 <!-- Next we add video extension tags -->
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Lizzi is painting the wall</video:title>
   <video:description>
    Gary is watching the paint dry on the wall Lizzi painted.
   </video:description>
   <video:player_loc>
    https://player.example.com/video/987654321
   </video:player_loc>
  </video:video>
 <!-- And finally the xhtml tags for hreflang -->
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="https://www.example.de/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="https://www.example.de/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="https://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <!-- Add more <url> tags -->

Sau thẻ <loc>, thứ tự của phần mở rộng sơ đồ trang web là không quan trọng. Hãy lưu ý các phương pháp chung hay nhất về sơ đồ trang web, đặc biệt là về giới hạn kích thước tệp. Việc kết hợp các phần mở rộng sơ đồ trang web sẽ làm tăng đáng kể kích thước tệp của sơ đồ trang web.