Odniesienie do klasy GMSGeocoder


Opis

Udostępnia usługę do odwrotnego geokodowania.

Mapuje współrzędne Ziemi (szerokość i długość geograficzną) na zbiór adresów znajdujących się w pobliżu tego współrzędnych.

Publiczne funkcje członków

(void) reverseGeocodeCoordinate:completionHandler:
 Odwróć geokody dla współrzędnych na powierzchni Ziemi.

Statyczne publiczne funkcje członkowskie

(GMSGeocoder *)+ geokoder
 Wygodny konstruktor dla GMSGeocoder.

(uwaga: nie są to funkcje członkowskie).

typedef void(^ GMSReverseGeocodeCallback )(GMSReverseGeocodeResponse *_Nullable, NSError *_Nullable)
 Moduł obsługi, który zgłasza odpowiedź lub błąd odwrotnego geokodowania.

Dokumentacja funkcji członka grupy

Wygodny konstruktor dla GMSGeocoder.

- (void) Odwróć GeocodeCoordinate: (CLLocationCoordinate2D)  współrzędne
completeHandler: (GMSReverseGeocodeCallback). handler.

Odwróć geokody dla współrzędnych na powierzchni Ziemi.

Parametry:
współrzędneWspółrzędna do odwrócenia geokodu.
moduł obsługiWywołanie zwrotne do wywołania z wynikami odwrotnego geokodu. Wywołanie zwrotne zostanie wywołane asynchronicznie z wątku głównego.

- (typedef void(^ GMSReverseGeocodeCallback)(GMSReverseGeocodeResponse *_Nullable, NSError *_Nullable)) [related]

Moduł obsługi, który zgłasza odpowiedź lub błąd odwrotnego geokodowania.