Przepływ konta usługi OAuth

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować protokół OAuth2 na potrzeby dostępu do interfejsu API przy użyciu własnych danych logowania do kont usługi. Te czynności należy wykonać tylko raz, chyba że unieważnisz lub usuniesz swoje dane uwierzytelniające OAuth2.

Tworzenie danych logowania OAuth2

Wygeneruj identyfikator konta usługi i plik *.JSON, postępując zgodnie z instrukcjami, a potem wróć na tę stronę.

Dodaj do konfiguracji klucz prywatny w formacie JSON i podszywany adres e-mail

Ustaw ścieżkę pliku JSON klucza prywatnego i adres e-mail, pod który podszywa się w swojej konfiguracji. Jeśli używasz pliku google-ads.yaml, ciągu YAML lub ciągu dict, dodaj ten tekst:

json_key_file_path: JSON_KEY_FILE_PATH
impersonated_email: IMPERSONATED_EMAIL

Jeśli używasz zmiennych środowiskowych, dodaj do konfiguracji lub środowiska bash te dane:

export GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH=JSON_KEY_FILE_PATH
export GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL=IMPERSONATED_EMAIL