LineItemUpdate

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ V3 Proto แทน การอัปเดตของรายการโฆษณาแต่ละรายการ ควรระบุ orderState หรือ price อย่างน้อย 1 รายการ

การแสดง JSON
{
 "orderState": {
  object (OrderState)
 },
 "price": {
  object (Price)
 },
 "reason": string,
 "extension": {
  "@type": string,
  field1: ...,
  ...
 }
}
ช่อง
orderState

object (OrderState)

สถานะระดับรายการโฆษณาใหม่

price

object (Price)

ราคาใหม่สําหรับรายการโฆษณา

reason

string

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ต้องระบุสําหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

extension

object

อัปเดตเป็นส่วนขยายรายการโฆษณา ประเภทต้องตรงกับประเภทส่วนขยายที่มีอยู่ของรายการ

ออบเจ็กต์ที่มีช่องของประเภทที่กําหนดเอง ช่อง "@type" เพิ่มเติมมี URI ที่ระบุประเภท ตัวอย่าง: { "id": 1234, "@type": "types.example.com/standard/id" }