HorizontalAlignment

การจัดแนวเนื้อหาภายในเซลล์

Enum
LEADING ขอบด้านบนของเซลล์ นี่คือค่าเริ่มต้น
CENTER เนื้อหาสอดคล้องกับกึ่งกลางของคอลัมน์
TRAILING เนื้อหาสอดคล้องกับขอบสุดท้ายของคอลัมน์