ActionType

อาจมีการติดตามผล

Enum
UNKNOWN การทํางานที่ไม่รู้จัก
VIEW_DETAILS ดูการดําเนินการแสดงรายละเอียดคําสั่งซื้อในฝั่งผู้ขาย
MODIFY แก้ไขการดําเนินการของคําสั่งซื้อ
CANCEL ยกเลิกการดําเนินการสั่งซื้อ
RETURN ดําเนินการคืนสินค้า
EXCHANGE การดําเนินการตามคําสั่งของ Exchange
EMAIL การดําเนินการทางอีเมล
CALL การทํางานกับการโทร
REORDER เรียงลําดับการดําเนินการใหม่
REVIEW ตรวจสอบการทํางานของคําสั่งซื้อ
CUSTOMER_SERVICE ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
FIX_ISSUE ไปที่เว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหา