Dữ liệu có cấu trúc Đoạn trích thông tin đánh giá (Review, AggregateRating)

Đoạn trích thông tin đánh giá là một đoạn trích ngắn từ một bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng trên một trang web đánh giá, thường là giá trị trung bình cộng của các điểm xếp hạng do nhiều người đánh giá đưa ra. Khi Google tìm thấy mã đánh dấu các bài đánh giá hoặc xếp hạng hợp lệ, chúng tôi có thể hiển thị một đoạn trích chi tiết bao gồm số sao đánh giá và thông tin tóm tắt khác từ bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Ngoài nội dung đánh giá dạng văn bản, điểm xếp hạng là ý kiến đánh giá ở dạng số (chẳng hạn như 1 đến 5). Đoạn trích thông tin đánh giá có thể xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng hoặc Bảng tri thức của Google. Bạn có thể cung cấp điểm xếp hạng cho các loại nội dung sau (và loại nội dung phụ tương ứng):

Đoạn trích thông tin đánh giá trên Google Tìm kiếm

Google cũng hỗ trợ bài đánh giá cho các kiểu dữ liệu schema.org sau (cũng như các kiểu dữ liệu phụ tương ứng):

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Có nhiều cách để bạn thêm dữ liệu có cấu trúc Review vào một trang:

 • Thêm một bài đánh giá đơn giản.
 • Lồng một bài đánh giá vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng cách sử dụng thuộc tính review của kiểu dữ liệu đó.
 • Thêm điểm xếp hạng tổng hợp. Bạn có thể bỏ qua điểm xếp hạng trong một bài đánh giá riêng lẻ nếu nội dung bạn đã đánh dấu chứa cả tác giả bài đánh giá và ngày đánh giá. Đối với các bài đánh giá tổng hợp, bạn phải cung cấp điểm xếp hạng trung bình để đoạn trích chi tiết có thể xuất hiện.
 • Lồng điểm xếp hạng tổng hợp vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng cách sử dụng thuộc tính aggregateRating của loại đó.

Bài đánh giá đơn giản

Sau đây là ví dụ về một bài đánh giá đơn giản.

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Review",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "priceRange": "$$$",
    "telephone": "1234567",
    "address" :{
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "reviewRating": {
    "@type": "Rating",
    "ratingValue": "4"
   },
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Bob Smith"
   },
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Washington Times"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Review">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="priceRange">$$$</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="reviewRating" typeof="Rating">
    <span property="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"A good seafood place." </b>
   <span property="author" typeof="Person">
    <span property="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div property="publisher" typeof="Organization">
    <meta property="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


 <html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="priceRange">$$$</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
    <span itemprop="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"A good seafood place." </b>
   <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
    <meta itemprop="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Bài đánh giá dạng lồng

Dưới đây là ví dụ về một bài đánh giá được lồng trong dữ liệu Product. Bạn có thể sao chép và dán ví dụ này vào trang HTML của riêng mình.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Penguin Books"
   },
   "description": "The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind.",
   "sku": "9780241984758",
   "mpn": "925872",
   "image": "https://www.example.com/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "review": [{
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe"
    }
    },
   {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "1"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe"
    }
   }],
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "88",
    "bestRating": "100",
    "ratingCount": "20"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/offers/catcher-in-the-rye",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "5.99",
    "priceValidUntil": "2024-11-05",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
     "@type": "Organization",
     "name": "eBay"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
  <body>
   <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="Penguin"></div>
     </div>
    </div>
    <div property="schema:description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind."></div>
    <div property="schema:sku" content="9780241984758"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
    <span property="name">The Catcher in the Rye</span>
    <div property="review" typeof="Review"> Reviews:
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">5</span> -
     </span>
     <b>"A masterpiece of literature" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">John Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
     <div>I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.</div>
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div><div property="review" typeof="Review">
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">1</span> -
     </span>
     <b>"The worst thing I've ever read" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">Jane Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4">4,4</div> stars
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="4.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="GBP"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-21"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/catcher"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Penguin" />
   </div>
   <meta itemprop="description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind." />
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
   <span itemprop="name">The Catcher in the Rye</span>
   <div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review"> Reviews:
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
     <span itemprop="ratingValue">5</span> -
    </span>
    <b>"A masterpiece of literature" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">John Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
    <div>I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.</div>
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div><div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
      <span itemprop="ratingValue">1</span> -
    </span>
    <b>"The worst thing I've ever read" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">Jane Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
     <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/catcher" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="GBP" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="4.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-21" />
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Điểm xếp hạng tổng hợp

Sau đây là ví dụ về một điểm xếp hạng tổng hợp.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "AggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "telephone": "1234567",
    "address" : {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "ratingValue": "88",
   "bestRating": "100",
   "ratingCount": "20"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="AggregateRating">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="ratingValue">4.2</span> out of <span property="bestRating">5</span> stars -
   <span property="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="ratingValue">4.2</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> stars -
   <span itemprop="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

Điểm xếp hạng tổng hợp dạng lồng

Dưới đây là ví dụ về điểm xếp hạng tổng hợp được lồng trong Product. Bạn có thể sao chép và dán ví dụ này vào trang HTML của riêng mình.

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Executive Anvil</title>
 <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Executive Anvil",
  "image": [
   "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "ACME"
  },
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "4.4",
   "ratingCount": "89"
  },
  "offers": {
   "@type": "AggregateOffer",
   "lowPrice": "119.99",
   "highPrice": "199.99",
   "priceCurrency": "USD"
  }
 }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
   <span property="brand" typeof="Brand">ACME</span> <span property="name">Executive Anvil</span>
   <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" alt="Executive Anvil logo" />
   <span property="aggregateRating"
      typeof="AggregateRating">
   Average rating: <span property="ratingValue">4.4</span>, based on
   <span property="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span property="offers" typeof="AggregateOffer">
   from $<span property="lowPrice">119.99</span> to
   $<span property="highPrice">199.99</span>
   <meta property="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

Vi dữ liệu


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <span itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>ACME</span> <span itemprop="name">Executive Anvil</span>
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" />
   <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
    Average rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span>, based on
    <span itemprop="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateOffer">
    from $<span itemprop="lowPrice">119.99</span> to
    $<span itemprop="highPrice">199.99</span>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Nội dung của bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đảm bảo đánh dấu thông tin đánh giá tổng hợp từ nhiều người về một mục bằng thuộc tính schema.org/AggregateRating. Google có thể hiển thị điểm xếp hạng tổng hợp dưới dạng đoạn trích chi tiết hoặc câu trả lời trong kết quả tìm kiếm đối với một số kiểu mục nhất định.
 • Đề cập rõ đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể bằng cách lồng bài đánh giá trong mã đánh dấu một kiểu dữ liệu schema.org khác, chẳng hạn như schema.org/Book hoặc schema.org/Recipe. Bạn cũng có thể sử dụng một kiểu dữ liệu schema.org làm giá trị cho thuộc tính itemReviewed.
 • Đảm bảo rằng khi truy cập trang được đánh dấu, người dùng sẽ xem được ngay các bài đánh giá và điểm xếp hạng mà bạn đánh dấu. Người dùng phải thấy ngay rằng trang có nội dung đánh giá.
 • Cung cấp thông tin đánh giá về một mục cụ thể chứ không phải về một danh mục hoặc danh sách các mục.
 • Nếu bạn thêm nhiều bài đánh giá riêng lẻ, hãy thêm cả điểm xếp hạng tổng hợp của từng bài đánh giá riêng lẻ.
 • Đừng tổng hợp bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng của các trang web khác.
 • Nếu đoạn trích thông tin đánh giá là về một doanh nghiệp địa phương hoặc một tổ chức, thì bạn phải tuân thủ thêm một số nguyên tắc sau đây:
  • Nếu pháp nhân đang được đánh giá cũng kiểm soát các bài đánh giá về chính mình, thì các trang sử dụng LocalBusiness hoặc mọi kiểu dữ liệu có cấu trúc Organization khác đều không đủ điều kiện sử dụng tính năng điểm đánh giá dạng sao. Ví dụ: bài đánh giá về pháp nhân A xuất hiện trên trang web của pháp nhân A, bằng cách đặt trực tiếp trong dữ liệu có cấu trúc trên trang web này hoặc thông qua một tiện ích dạng nhúng của bên thứ ba (ví dụ: tiện ích bài đánh giá doanh nghiệp trên Google hoặc tiện ích đánh giá trên Facebook).
  • Điểm xếp hạng phải do đích thân người dùng đưa ra.
  • Đừng dựa vào các nhân viên biên tập để tạo, tuyển chọn hoặc biên soạn thông tin xếp hạng cho các doanh nghiệp địa phương.

Định nghĩa các kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để dữ liệu có cấu trúc của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để bổ sung thêm thông tin vào dữ liệu có cấu trúc nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Review

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ cho Review tại schema.org/Review.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
author

Person hoặc Organization

Tác giả bài đánh giá. Tên của người đánh giá phải là tên hợp lệ. Ví dụ: "Giảm giá 50% từ đây đến thứ Bảy" không phải là tên hợp lệ cho người đánh giá.

Thông tin trong trường này phải ngắn hơn 100 ký tự. Nếu thông tin trong trường này dài hơn 100 ký tự, trang của bạn sẽ không đủ điều kiện xuất hiện đoạn trích thông tin đánh giá theo tác giả.

Để giúp Google hiểu rõ về tác giả ở nhiều khía cạnh, hãy cân nhắc làm theo các phương pháp hay nhất về mã đánh dấu tác giả.

itemReviewed

Một trong những kiểu mục hợp lệ

Mục được đánh giá. Tuy nhiên, nếu bài đánh giá được lồng vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng thuộc tính review, thì bạn có thể bỏ qua thuộc tính itemReviewed.

Các kiểu hợp lệ cho mục được đánh giá bao gồm:

itemReviewed.name

Text

Tên của mục đang được đánh giá. Nếu bài đánh giá được lồng vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng thuộc tính review, thì bạn vẫn phải cung cấp thuộc tính name cho mục đang được đánh giá. Ví dụ:

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  }
 }
}
reviewRating

Rating

Điểm xếp hạng được đưa ra trong bài đánh giá này. Điểm xếp hạng có thể là thuộc tính Rating lồng bên trong hoặc một kiểu dữ liệu phụ cụ thể hơn. Kiểu dữ liệu phụ điển hình nhất là AggregateRating.

reviewRating.ratingValue

Number hoặc Text

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục này, có thể ở dạng một số, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 4, 60% hoặc 6 / 10). Google hiểu được các thang điểm theo phân số và tỷ lệ phần trăm, vì thang điểm được bao hàm trong chính phân số hoặc tỷ lệ phần trăm đó. Thang điểm mặc định dạng số là thang điểm 5, trong đó 1 là giá trị thấp nhất và 5 là giá trị cao nhất. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

Đối với số thập phân, hãy sử dụng dấu chấm thay vì dấu phẩy để chỉ định giá trị (ví dụ: 4.4 thay vì 4,4). Trong Microdata và RDFa, bạn có thể sử dụng thuộc tính content để ghi đè nội dung thấy được. Khi đó, bạn có thể cho người dùng thấy bất kỳ quy ước định kiểu nào mà bạn muốn, trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu về dấu chấm đối với dữ liệu có cấu trúc. Ví dụ:

<span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars

Thuộc tính nên có
datePublished

Date

Ngày xuất bản bài đánh giá ở định dạng ngày ISO 8601.

reviewRating.bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

reviewRating.worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

AggregateRating

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về AggregateRating tại schema.org/AggregateRating.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
itemReviewed

Một trong những kiểu mục hợp lệ

Mục đang được xếp hạng. Tuy nhiên, nếu điểm xếp hạng tổng hợp được lồng vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng thuộc tính aggregateRating, thì bạn có thể bỏ qua thuộc tính itemReviewed.

Các kiểu hợp lệ cho mục được đánh giá bao gồm:

itemReviewed.name

Text

Tên của mục đang được đánh giá. Nếu bài đánh giá được lồng vào một kiểu dữ liệu schema.org khác bằng thuộc tính review, thì bạn vẫn phải cung cấp thuộc tính name cho mục đang được đánh giá. Ví dụ:

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng cho mục này trên trang web của bạn. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

reviewCount

Number

Xác định số người cung cấp bài đánh giá đi kèm hoặc không kèm theo điểm xếp hạng. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

ratingValue

Number hoặc Text

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục này, có thể ở dạng một số, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 4, 60% hoặc 6 / 10). Google hiểu được các thang điểm theo phân số và tỷ lệ phần trăm, vì thang điểm được bao hàm trong chính phân số hoặc tỷ lệ phần trăm đó. Thang điểm mặc định dạng số là thang điểm 5, trong đó 1 là giá trị thấp nhất và 5 là giá trị cao nhất. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

Đối với số thập phân, hãy sử dụng dấu chấm thay vì dấu phẩy để chỉ định giá trị (ví dụ: 4.4 thay vì 4,4). Trong Microdata và RDFa, bạn có thể sử dụng thuộc tính content để ghi đè nội dung xuất hiện. Khi đó, bạn có thể cho người dùng thấy bất kỳ quy ước định kiểu nào mà bạn muốn, trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu về dấu chấm cho dữ liệu có cấu trúc. Ví dụ:

<span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars

Thuộc tính nên có
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.