رسیدگی به خطاهای درخواست

Routes API پیام های خطا را به عنوان بخشی از پاسخ به فراخوانی متد برمی گرداند. برای مثال، اگر کلید API را از درخواست حذف کنید، متد برمی‌گرداند:

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

اگر یک پارامتر بدنه مورد نیاز مانند origin را حذف کنید، متد برمی‌گرداند:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

برای اطلاعات بیشتر در مورد خطاها و رسیدگی به خطاها، به خطاها مراجعه کنید.