Thông tin về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

SDK Địa điểm dành cho iOS cung cấp cho ứng dụng của bạn nhiều thông tin phong phú về các địa điểm, bao gồm tên và địa chỉ của địa điểm, vị trí địa lý được chỉ định dưới dạng vĩ độ/kinh độ, loại địa điểm (chẳng hạn như hộp đêm, cửa hàng thú cưng, bảo tàng), v.v. Để truy cập vào thông tin này cho một địa điểm cụ thể, bạn có thể sử dụng mã địa điểm. Đây là giá trị nhận dạng cố định giúp nhận dạng một địa điểm duy nhất.

Thông tin chi tiết về địa điểm

Lớp GMSPlace cung cấp thông tin về một địa điểm cụ thể. Bạn có thể giữ đối tượng GMSPlace theo các cách sau:

Khi yêu cầu một địa điểm, bạn phải chỉ định những loại dữ liệu địa điểm cần trả về. Để thực hiện việc này, hãy truyền GMSPlaceField, chỉ định các kiểu dữ liệu cần trả về. Đây là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc vì yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến chi phí của mỗi yêu cầu.

Vì kết quả dữ liệu địa điểm không được để trống, nên chỉ kết quả địa điểm có dữ liệu được trả về (ví dụ: nếu địa điểm được yêu cầu không có ảnh, trường photos sẽ không xuất hiện trong kết quả).

Ví dụ sau đây chuyển danh sách hai giá trị trường để chỉ định dữ liệu mà một yêu cầu trả về:

Swift

   // A hotel in Saigon with an attribution.
   let placeID = "ChIJV4k8_9UodTERU5KXbkYpSYs"

   // Specify the place data types to return.
   let fields: GMSPlaceField = GMSPlaceField(rawValue: UInt(GMSPlaceField.name.rawValue) |
    UInt(GMSPlaceField.placeID.rawValue))
 

Objective-C

   // A hotel in Saigon with an attribution.
   NSString *placeID = @"ChIJV4k8_9UodTERU5KXbkYpSYs";

   // Specify the place data types to return.
   GMSPlaceField fields = (GMSPlaceFieldName | GMSPlaceFieldPlaceID);
 

Tìm hiểu thêm về trường địa điểm. Để biết thêm thông tin về cách tính phí đối với các yêu cầu dữ liệu Địa điểm, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Lớp GMSPlace có thể chứa các dữ liệu địa điểm sau:

 • name – Tên của địa điểm.
 • editorialSummary – Cung cấp nội dung mô tả đơn giản về một địa điểm.
 • placeID – Giá trị nhận dạng dạng văn bản của địa điểm. Hãy đọc thêm về mã địa điểm trong phần còn lại của trang này.
 • coordinate – Vị trí địa lý của địa điểm, được chỉ định dưới dạng toạ độ theo vĩ độ và kinh độ.
 • phoneNumber – Số điện thoại của địa điểm, ở định dạng quốc tế.
 • formattedAddress – Địa chỉ của vị trí này mà con người có thể đọc được.

  Thông thường, địa chỉ này tương đương với địa chỉ bưu điện. Xin lưu ý rằng một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, không cho phép phân phối địa chỉ bưu chính thực sự do các quy định hạn chế về việc cấp phép.

  Địa chỉ được định dạng bao gồm một hoặc nhiều thành phần địa chỉ về mặt logic. Ví dụ: địa chỉ "111 8th Avenue, New York, NY" bao gồm các thành phần sau: "111" (số nhà), "8th Avenue" (tuyến đường), "New York" (thành phố) và "NY" (tiểu bang Hoa Kỳ).

  Không phân tích cú pháp địa chỉ đã định dạng theo lập trình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thành phần địa chỉ riêng lẻ (trong đó phản hồi API sẽ bao gồm những thành phần này bên cạnh trường địa chỉ đã định dạng).

 • openingHours – Giờ mở cửa của địa điểm (như được thể hiện bằng GMSOpeningHours). Gọi GMSOpeningHours.weekdayText để nhận danh sách chuỗi văn bản đã bản địa hoá về giờ mở cửa hằng ngày trong tuần. Gọi GMSOpeningHours.Periods để trả về danh sách các GMSPeriod có thông tin chi tiết hơn tương đương với dữ liệu do weekdayText cung cấp. Lưu ý: Nếu một địa điểm luôn mở cửa, thì khoảng thời gian sẽ được biểu thị là lúc nửa đêm Chủ Nhật và closeEvent có giá trị rỗng.
 • currentOpeningHourssecondaryOpeningHours – Các trường có các thay đổi tạm thời và kỳ nghỉ trong lịch biểu cho một địa điểm.
 • addressComponents – Một mảng các đối tượng GMSAddressComponent đại diện cho các thành phần của địa chỉ của một địa điểm. Các thành phần này được cung cấp nhằm mục đích trích xuất thông tin có cấu trúc về địa chỉ của một địa điểm, chẳng hạn như tìm thành phố nơi có một địa điểm. Đừng dùng các thành phần này để định dạng địa chỉ. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính formattedAddress để cung cấp địa chỉ đã định dạng đã được bản địa hoá.

  Hãy lưu ý những thông tin thực tế sau về mảng addressComponents:

  • Mảng các thành phần địa chỉ có thể chứa nhiều thành phần hơn formattedAddress.
  • Mảng này không nhất thiết bao gồm mọi pháp nhân chính trị có chứa địa chỉ, ngoại trừ những pháp nhân có trong formattedAddress.
  • Định dạng của phản hồi không đảm bảo sẽ giữ nguyên giữa các yêu cầu. Cụ thể, số lượng addressComponents sẽ thay đổi tuỳ theo địa chỉ được yêu cầu và có thể thay đổi theo thời gian đối với cùng một địa chỉ. Một thành phần có thể thay đổi vị trí trong mảng. Loại thành phần có thể thay đổi. Có thể thiếu một thành phần cụ thể trong phản hồi sau đó.
 • userRatingsTotal – Thể hiện số lượng bài đánh giá tạo nên điểm xếp hạng của địa điểm.

Lớp GMSPlace chứa các hàm thành phần sau:

 • isOpen tính toán xem một địa điểm có mở cửa vào thời gian nhất định hay không, dựa trên openingHoursUTCOffsetMinutes cũng như ngày giờ hiện tại.
 • isOpenAtDate tính toán xem một địa điểm có mở cửa vào một ngày cụ thể hay không, dựa trên openingHoursUTCOffsetMinutes cũng như ngày và giờ hiện tại.
 • Khi sử dụng các hàm này để xem giờ mở cửa và/hoặc ngày, yêu cầu fetchPlaceFromPlaceID: hoặc findPlaceLikelihoodsFromUserLocationWithPlaceFields: ban đầu phải chỉ định CẢ GMSPlaceFieldOpeningHoursGMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes trường. Nếu thiếu một trong hai trường này, thì đối tượng GMSPlace thu được sẽ không chứa ngày hoặc giờ mở cửa và lệnh gọi sẽ trả về GMSPlaceOpenStatusUnknown. Để đảm bảo kết quả chính xác, hãy yêu cầu các trường GMSPlaceFieldBusinessStatusGMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes trong yêu cầu đặt chỗ ban đầu của bạn. Nếu bạn không yêu cầu, hệ thống sẽ giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động.

  Hãy xem video này để biết cách sử dụng isOpen với Thông tin chi tiết về địa điểm.

Tận hưởng những giờ đặc biệt

Mặc dù giờ mở cửa thông thường được lấy thông qua openingHours, currentOpeningHourssecondaryOpeningHours hỗ trợ các thay đổi tạm thời về lịch biểu và ngày nghỉ. Bạn có thể lọc và hiển thị giờ đặc biệt cho những ngày đặc biệt này nếu có.

Swift

  func examineOpeningHours(place: GMSPlace) {

   // Check if the current opening hours contains a special day that has exceptional hours
   guard let currentOpeningHours = place.currentOpeningHours else { return }
   if let specialDays = currentOpeningHours.specialDays {
    guard !specialDays.isEmpty else { return }
    if let specialDay = specialDays.filter { $0.isExceptional }.first {
     // Indicate exceptional hours
    }
   }

   // Check if current opening hours contains a truncated time period
   let periods = currentOpeningHours.periods

   if !periods.isEmpty {
    for period in periods {
     let open = period.open
     let close = period.close

     if let open = open {
      let date = open.date

      if open.isTruncated {
       // Indicate truncated time period
      }
     }
    }
   }

   // Check if the place's secondary opening hours indicate when delivery is available
   let secondaryOpeningHours = place.secondaryOpeningHours
   guard let hoursType = secondaryOpeningHours.first?.hoursType else {
   return
   }

   if (hoursType == GMSPlaceHoursTypeDelivery) {
    // Indicate hours where delivery is available
   }
 }

Objective-C

- (void)examineOpeningHours:(GMSPlace *) place {

  // Check if the current opening hours contains a special day that has exceptional hours
  GMSOpeningHours *currentOpeningHours = place.currentOpeningHours;
  if (currentOpeningHours != nil) {
   NSArray<GMSPlaceSpecialDay *> *specialDays = currentOpeningHours.specialDays;
   if ([specialDays count] != 0) {
    for (GMSPlaceSpecialDay *specialDay in specialDays) {
     NSDate *date = specialDay.date;
     if ([specialDay isExceptional]) {
      // Indicate exceptional hours
     }
    }
   }
  }

  // Check if current opening hours contains a truncated time period
  NSArray <GMSPeriod *> * periods = currentOpeningHours.periods;

  if ([periods count] != 0) {
   for (GMSPeriod * period in periods) {
    GMSTimeOfWeek *open = period.open;
    GMSTimeOfWeek *close = period.close;

    if (open) {
     if ([open isTruncated]) {
      // Indicate truncated time period
     }
    }
   }
  }

  // Check if the place's secondary opening hours indicate when delivery is available
  GMSOpeningHours *secondaryOpeningHours = place.secondaryOpeningHours;
  GMSPlaceHoursType hoursType = secondaryOpeningHours.getHoursType;

  if (hoursType == GMSPlaceHoursTypeDelivery) {
   // Indicate hours where delivery is available
  }
}

Xem địa điểm theo mã địa điểm

Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Trong SDK Địa điểm dành cho iOS, bạn có thể truy xuất mã nhận dạng của một địa điểm từ đối tượng GMSPlace. Bạn có thể lưu trữ mã địa điểm và sử dụng mã này để truy xuất lại đối tượng GMSPlace vào lúc khác.

Để nhận một địa điểm theo mã nhận dạng, hãy gọi GMSPlacesClient fetchPlaceFromPlaceID:, truyền các tham số sau:

 • Một chuỗi ký tự chứa một Mã địa điểm.
 • Một hoặc nhiều GMSPlaceField, chỉ định kiểu dữ liệu cần trả về.
 • Mã phiên hoạt động nếu lệnh gọi được thực hiện để kết thúc một truy vấn tự động hoàn thành. Nếu không, hãy truyền nil.
 • GMSPlaceResultCallback để xử lý kết quả.

API gọi phương thức gọi lại đã chỉ định, truyền vào đối tượng GMSPlace. Nếu không tìm thấy địa điểm, đối tượng của địa điểm là giá trị không.

Swift

// A hotel in Saigon with an attribution.
let placeID = "ChIJV4k8_9UodTERU5KXbkYpSYs"

// Specify the place data types to return.
let fields: GMSPlaceField = GMSPlaceField(rawValue: UInt(GMSPlaceField.name.rawValue) |
 UInt(GMSPlaceField.placeID.rawValue))!

placesClient?.fetchPlace(fromPlaceID: placeID, placeFields: fields, sessionToken: nil, callback: {
 (place: GMSPlace?, error: Error?) in
 if let error = error {
  print("An error occurred: \(error.localizedDescription)")
  return
 }
 if let place = place {
  self.lblName?.text = place.name
  print("The selected place is: \(place.name)")
 }
})

Objective-C

// A hotel in Saigon with an attribution.
NSString *placeID = @"ChIJV4k8_9UodTERU5KXbkYpSYs";

// Specify the place data types to return.
GMSPlaceField fields = (GMSPlaceFieldName | GMSPlaceFieldPlaceID);

[_placesClient fetchPlaceFromPlaceID:placeID placeFields:fields sessionToken:nil callback:^(GMSPlace * _Nullable place, NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"An error occurred %@", [error localizedDescription]);
  return;
 }
 if (place != nil) {
  NSLog(@"The selected place is: %@", [place name]);
 }
}];

Hiển thị thuộc tính trong ứng dụng của bạn

Khi hiển thị thông tin lấy từ GMSPlacesClient lookUpPlaceID:callback:, ứng dụng cũng phải hiện các thuộc tính. Hãy xem tài liệu về mô hình phân bổ.

Tìm hiểu thêm về mã địa điểm

Mã địa điểm được sử dụng trong SDK Địa điểm dành cho iOS giống với giá trị nhận dạng được sử dụng trong API Địa điểm, SDK Địa điểm dành cho Android và các API khác của Google.

Mỗi mã địa điểm chỉ có thể đề cập đến một địa điểm, nhưng một địa điểm có thể có nhiều mã địa điểm.

Có những trường hợp có thể khiến một địa điểm nhận được mã địa điểm mới. Ví dụ: tình trạng này có thể xảy ra nếu doanh nghiệp chuyển đến địa điểm mới.

Khi yêu cầu một địa điểm bằng cách chỉ định mã địa điểm, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn nhận được cùng một địa điểm trong phản hồi (nếu địa điểm đó vẫn tồn tại). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phản hồi có thể chứa một mã địa điểm khác với mã trong yêu cầu của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về mã địa điểm.