Thiết lập và minh hoạ

Chọn nền tảng: Android iOS

Trang này mô tả cách thiết lập thư viện tiện ích cho SDK Maps dành cho iOS.

Để dùng thử các tiện ích này, bạn có thể:

Cài đặt CocoaPods (không bắt buộc)

Thư viện tiện ích được cung cấp dưới dạng nhóm CocoaPods có tên là Google-Maps-iOS-Utils. CocoaPods là công cụ quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Swift và Objective-C Cacao.

Nếu bạn chưa có công cụ CocoaPods, hãy cài đặt công cụ này trên macOS bằng cách chạy lệnh sau từ cửa sổ dòng lệnh:

sudo gem install cocoapods

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.

Cài đặt và chạy ứng dụng minh hoạ

Thư viện tiện ích bao gồm một ứng dụng minh hoạ mà bạn có thể cài đặt rồi dùng thử từng tiện ích.

Cài đặt ứng dụng minh hoạ bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau:

Dùng tệp trên GitHub

 1. Tải tệp lưu trữ mã mẫu xuống từ GitHub rồi giải nén tệp lưu trữ.
 2. Mở cửa sổ dòng lệnh, chuyển đến thư mục mà bạn mở rộng các tệp mẫu rồi xem chi tiết thư mục mẫu thích hợp cho ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng:
  • Đối với Swift, hãy chạy cd google-maps-ios-utils-master/samples/SwiftDemoApp
  • Đối với Objective-C, hãy chạy cd google-maps-ios-utils-master/samples/ObjCDemoApp
 3. Chạy lệnh sau:
  pod install
 4. Đóng Xcode, sau đó mở (nhấp đúp) vào tệp .xcworkspace của dự án để chạy Xcode. Từ thời điểm này trở đi, bạn phải dùng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Sử dụng CocoaPods v1.6.1

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh và cài đặt phiên bản 1.6.1:
  sudo gem install cocoapods -v1.6.1
 2. Tìm nạp các tệp trên Google Maps bằng CocoaPods:
  pod try Google-Maps-iOS-Utils

  Chọn Swift hoặc Objective-C khi được nhắc. CocoaPods cập nhật kho lưu trữ thông số kỹ thuật của bạn, sau đó mở bản minh hoạ trong dự án Xcode tạm thời có tên SwiftDemoApp.xcodeproj hoặc ObjCDemoApp.xcodeproj.

Thêm khoá API vào ứng dụng minh hoạ

Trong phần Lấy khoá API, bạn sẽ tạo một khoá API cho ứng dụng của mình. Bây giờ, hãy thêm khoá đó vào dự án Xcode cho ứng dụng minh hoạ.

Swift

Thêm khoá API vào AppDelegate.swift như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  import GoogleMaps
 2. Chỉnh sửa dòng sau để thêm khoá API vào giữa các dấu ngoặc kép:
  // Change this key to a valid key registered with the demo app bundle id.
  let mapsAPIKey = ""

Objective-C

Thêm khoá API vào AppDelegate.m như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  @import GoogleMaps;
 2. Chỉnh sửa dòng sau để thêm khoá API vào giữa các dấu ngoặc kép:
  // Change this key to a valid key registered with the demo app bundle id.
  static NSString *const kMapsAPIKey = @"";

Tạo bản dựng và chạy ứng dụng minh hoạ

Sau khi bạn thêm khoá API, hãy tạo và chạy dự án:

 • Nếu đang chạy phiên bản Swift của bản minh hoạ, bạn có thể chọn tiện ích để xem trong ứng dụng.
 • Nếu đang chạy phiên bản Objective-C của bản minh hoạ, bạn sẽ thấy bản minh hoạ tiện ích phân cụm điểm đánh dấu. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa phiên bản Objective-C của bản minh hoạ để dùng thử từng tiện ích. Xem phần Thêm tiện ích vào ứng dụng của bạn dưới đây để biết thêm thông tin.

Cài đặt thư viện tiện ích dưới dạng dự án Xcode

Hãy làm theo các bước sau để thêm thư viện tiện ích vào không gian làm việc Xcode của bạn:

Sử dụng CocoaPods

 1. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. (Nếu bạn mới sử dụng tính năng phát triển iOS, hãy tạo một Ứng dụng khung hiển thị đơn.)
 2. Nếu bạn chưa có tệp nhóm cho dự án, hãy tạo một tệp có tên Podfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 3. Chỉnh sửa tệp nhóm của dự án và thêm phần phụ thuộc vào nhóm Google-Maps-iOS-Utils. Dưới đây là một ví dụ bao gồm các phần phụ thuộc bạn cần cho SDK Maps dành cho iOS và thư viện tiện ích:
  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  platform :ios, '13.0'
  
  target 'YOUR_APPLICATION_TARGET_NAME_HERE' do
   use_frameworks!
   pod 'GoogleMaps', '7.4.0'
   pod 'Google-Maps-iOS-Utils', '4.2.2'
  end
 4. Chạy pod install.
 5. Đóng Xcode, sau đó mở (nhấp đúp) vào tệp .xcworkspace của dự án để chạy Xcode. Từ thời điểm này trở đi, bạn phải dùng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Lưu ý: Tiện ích phân cụm điểm đánh dấu phụ thuộc vào cây quadtree, nhưng bạn có thể sử dụng cây bốn phần mà không cần phân cụm điểm đánh dấu. Nếu chỉ muốn tiện ích quadtree, bạn có thể thay đổi pod 'Google-Maps-iOS-Utils' thành 'Google-Maps-iOS-Utils/QuadTree' trong tệp nhóm.

Sử dụng Carthage

 1. Cài đặt Carthage. Có một số phương thức, vì vậy, hãy xem tệp Carthage README để biết các bước chính xác.
 2. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. (Nếu bạn mới phát triển iOS, hãy tạo một dự án mới và chọn Mẫu ứng dụng iOS. Trong Xcode 11.7 trở xuống, hãy tạo một Ứng dụng chế độ xem đơn.)
 3. Tạo một tệp có tên Cartfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 4. Chỉnh sửa Cartfile và thêm phần phụ thuộc SDK Maps dành cho Thư viện tiện ích iOS:
  github "googlemaps/google-maps-ios-utils"
 5. Lưu Cartfile.
 6. Trong cửa sổ dòng lệnh, hãy chuyển đến thư mục chứa Cartfile:
  cd <path-to-project>
 7. Chạy lệnh cập nhật:
  carthage update --platform iOS

  Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Cartfile cùng với mọi phần phụ thuộc có thể có trong các API đó.
 8. Trong Finder (Trình tìm kiếm), trong thư mục dự án của bạn, hãy chuyển đến các tệp khung đã tải xuống trong Carthage/Build/iOS.
 9. Thêm SDK Maps cho khung iOS vào dự án bằng cách kéo các gói sau vào dự án. (Khi được nhắc, hãy chọn Sao chép các mục nếu cần, vui lòng sử dụng cùng phiên bản như trên.)
  • GoogleMaps-x.x.x/Base/Frameworks/GoogleMapsBase.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMaps.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMapsCore.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMapsUtils.framework
 10. Nhấp chuột phải vào GoogleMaps.framework trong dự án của bạn rồi chọn Show In Finder (Hiển thị trong trình tìm kiếm).
 11. Kéo Carthage/Build/iOS/GoogleMaps.framework/Resources/GoogleMaps.bundle từ thư mục Resources vào dự án của bạn. Khi được nhắc, hãy nhớ không chọn Sao chép các mục vào thư mục của nhóm đích.
 12. Chọn dự án của bạn trên Project Navigator rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 13. Mở thẻ Build Phases (Xây dựng giai đoạn) cho mục tiêu của ứng dụng và trong Link Binary with Libraries (Liên kết tệp nhị phân với thư viện), hãy thêm các khung sau:
  • Accelerate.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 14. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể rồi mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong mục Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC. Nếu các chế độ cài đặt này không xuất hiện, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

Sử dụng Trình quản lý gói Swift

 1. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. (Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển iOS, hãy tạo một dự án mới và chọn Mẫu ứng dụng iOS. Trên Xcode 11.7 trở xuống, hãy tạo một Ứng dụng chế độ xem đơn.)
 2. Thêm SDK Maps dành cho iOS làm phần phụ thuộc. Hãy xem phần Cài đặt SDK để biết các lựa chọn.
 3. Trong dự án Xcode, hãy chuyển đến Tệp -> Gói Swift -> Thêm phần phụ thuộc gói.
 4. Trong cửa sổ trình bày, hãy nhập URL kho lưu trữ của SDK Maps dành cho Thư viện tiện ích iOS https://github.com/googlemaps/google-maps-ios-utils rồi chọn Tiếp theo.
  • Tại thời điểm này, bạn có thể được nhắc xác thực bằng tài khoản GitHub của mình. Hãy làm theo hướng dẫn để tạo một mã truy cập cá nhân GitHub nhằm tiếp tục quy trình này.
 5. Trong cửa sổ tiếp theo, hãy chọn tuỳ chọn chọn Version (Phiên bản), chọn Primary (Chính xác) trong danh sách thả xuống rồi nhập phiên bản mới nhất của SDK Maps cho Thư viện Tiện ích iOS (ví dụ: "3.4.0") rồi chọn Next (Tiếp theo).

Thêm khoá API vào ứng dụng

Hãy xem bài viết Thiết lập Dự án Xcode để biết hướng dẫn về cách tạo khoá API và thêm khoá đó vào dự án Xcode của bạn.

Tạo và chạy dự án

Sau khi bạn thêm khoá API, hãy tạo và chạy dự án.

Thêm tiện ích vào ứng dụng

Hãy xem tài liệu về từng tiện ích để biết thêm thông tin về cách sử dụng tiện ích trong ứng dụng của bạn: