Lấy khoá API

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Sau khi thiết lập thông tin thanh toán và dự án, bật SDK cũng như cài đặt trình quản lý phần phụ thuộc mà bạn muốn và phần mềm khác, bạn đã sẵn sàng để tạo, thêm và hạn chế khoá API của mình.

Tạo khoá API

Khoá API là một giá trị nhận dạng duy nhất giúp xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập.

  Truy cập trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key đã được tạo sẽ hiển thị khoá API mới tạo của bạn.
 3. Nhấp vào Close (Đóng).
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng khoá đó cho phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Bạn cần khoá API này khi tạo dự án Xcode như mô tả trong phần Thiết lập dự án Xcode.

Hạn chế khoá API

Bạn nên hạn chế các khoá API của mình bằng cách giới hạn mức sử dụng các khoá đó ở những API chỉ cần cho ứng dụng của bạn. Việc hạn chế khoá API sẽ tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng của bạn bằng cách bảo vệ ứng dụng khỏi các yêu cầu không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách hạn chế khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập.

  Truy cập trang Thông tin xác thực

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn đặt hạn chế. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong mục Key Restrictions (Hạn chế về khoá), hãy đặt các hạn chế sau:
  • Quy định hạn chế đối với ứng dụng:
   1. Chọn Ứng dụng iOS.
   2. Để chấp nhận yêu cầu của ứng dụng iOS bằng giá trị nhận dạng gói mà bạn cung cấp, hãy chọn giá trị nhận dạng gói iOS thích hợp trong danh sách.
  • Các quy định hạn chế đối với API:
   1. Nhấp vào Hạn chế khoá.
   2. Chọn Maps SDK dành cho iOS trong trình đơn thả xuống Chọn API. Nếu SDK bản đồ dành cho iOS không có trong danh sách, bạn cần enable SDK đó.
 4. Để hoàn tất nội dung thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.

SDK đám mây

Liệt kê các khoá hiện có.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Xoá các quy định hạn chế hiện có đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Đặt các quy tắc hạn chế mới đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Giờ đây, khi bạn đã có khoá API cho SDK Maps dành cho iOS, bạn đã sẵn sàng bắt đầu.

Bước tiếp theo

Bây giờ, bạn đã có khoá API, hãy tạo và định cấu hình dự án Xcode của mình như mô tả trong bài viết Thiết lập dự án Xcode.