Tổng quan về mã mẫu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Ứng dụng minh hoạ SDK được cung cấp cùng với SDK bản đồ dành cho iOS bao gồm các mẫu cho các điểm nổi bật về tính năng của SDK này. Kiểm tra mã trong ứng dụng minh hoạ để xem cách triển khai từng mẫu.

Dùng thử bản minh hoạ SDK

Ứng dụng minh hoạ của SDK SDK dành cho iOS có sẵn dưới dạng tệp lưu trữ tải xuống từ GitHub và dưới dạng nhóm CocoaPods. CocoaPods là trình quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Swift và Objective-C Cocoa.

Làm theo các bước sau để cài đặt và dùng thử ứng dụng minh hoạ SDK Bản đồ dành cho iOS.

 1. Lấy tệp mẫu bằng một trong hai phương thức sau:

  Trực tiếp từ GitHub

  1. Tải tệp lưu trữ mẫu mã xuống từ GitHub rồi giải nén tệp lưu trữ.
  2. Mở cửa sổ dòng lệnh, chuyển đến thư mục mà bạn đã mở rộng các tệp mẫu rồi xem chi tiết thư mục GoogleMaps:

   Swift

   cd maps-sdk-for-ios-samples-main/GoogleMaps-Swift

   Objective-C

   cd maps-sdk-for-ios-samples-main/GoogleMaps
  3. Chạy các lệnh sau:

   Swift

   pod install
   open GoogleMapsSwiftDemos.xcworkspace

   Objective-C

   pod install
   open GoogleMapsDemos.xcworkspace

  Sử dụng CocoaPods v1.6.1

  1. Nếu bạn chưa có công cụ CocoaPods, hãy cài đặt phiên bản 1.6.1 trên macOS bằng cách chạy lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.
   sudo gem install cocoapods -v1.6.1
  2. Tìm nạp tệp trên Google Maps bằng CocoaPods:
   pod try GoogleMaps

   Chọn Swift hoặc Objective-C khi được nhắc. CocoaPods cập nhật kho lưu trữ thông số kỹ thuật của bạn, sau đó mở bản minh hoạ trong một dự án Xcode tạm thời có tên là SwiftDemoApp.xcodeproj hoặc ObjCDemoApp.xcodeproj.

 2. Trong Xcode, hãy nhấn vào nút biên dịch để tạo rồi chạy lược đồ hiện tại. Bản dựng này tạo ra một lỗi và nhắc bạn nhập khoá API vào tệp SDKConstants.swift cho Swift hoặc tệpSDKDemoAPIKey.h cho Objective-C.
 3. Nếu bạn chưa có khoá API, hãy làm theo instructions để thiết lập dự án trên Google Cloud Console và lấy khoá API. Khi định cấu hình khoá trên Cloud Console, bạn có thể chỉ định giá trị nhận dạng gói của ứng dụng để đảm bảo chỉ ứng dụng của bạn mới dùng được khoá. Giá trị nhận dạng gói mặc định của ứng dụng mẫu SDK là com.example.GoogleMapsDemos.
 4. Chỉnh sửa tệp SDKConstants.swift cho Swift hoặc tệpSDKDemoAPIKey.h cho Objective-C, rồi dán khoá API vào phần định nghĩa của hằng số apiKey hoặc kAPIKey. Ví dụ:

  Swift

  static let apiKey = "YOUR_API_KEY"

  Objective-C

  static NSString *const kAPIKey = @"YOUR_API_KEY";
 5. Xoá dòng sau vì dòng này được dùng để đăng ký vấn đề do người dùng xác định:

  Swift

  #error (Register for API Key and insert here. Then delete this line.”)

  Objective-C

  #error Register for API Key and insert here.
 6. Tạo bản dựng và chạy dự án. Cửa sổ trình mô phỏng iOS xuất hiện, cho thấy danh sách Bản minh hoạ SDK Maps.
 7. Chọn một trong các tùy chọn được hiển thị để thử nghiệm với một tính năng của SDK bản đồ dành cho iOS.
 8. Nếu được nhắc cho phép GoogleMapsdemos truy cập vào thông tin vị trí của bạn, hãy chọn Allow (Cho phép).

Sử dụng đoạn mã trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Mỗi trang trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển bao gồm các đoạn mã minh hoạ một tính năng cụ thể của API. Ví dụ: xem hướng dẫn về đối tượng bản đồ, điểm đánh dấu, hình dạng và các trang khác trong hướng dẫn này.