Bản minh hoạ API Chỉ dẫn

Bản minh hoạ này hướng dẫn bạn cách sử dụng API Chỉ đường để tạo một nhóm chỉ đường lái xe từ vị trí này đến vị trí khác. Bạn có thể chạy bản minh hoạ này mà không mất phí. Nếu chỉ chạy bản minh hoạ này thì bạn sẽ không vượt quá hạn mức hằng tháng.

Để sử dụng API hướng dẫn, hãy hoàn thành các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Giao diện dòng lệnh

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Tạo dự án để bắt đầu tạo dự án Cloud mới.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud. Xác nhận rằng tính năng thanh toán đã được bật cho dự án của bạn.

  Google Cloud cung cấp ưu đãi dùng thử miễn phí 0 USD. Thời gian dùng thử sẽ hết hạn khi kết thúc 90 ngày hoặc sau khi tài khoản tích luỹ được các khoản phí là 300 USD, tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có tín dụng $200 định kỳ hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tín dụng tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật các API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Giao diện dòng lệnh

Bật API hướng dẫn

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khoá API. Nếu sử dụng khoá API trong phiên bản phát hành công khai, bạn nên hạn chế khoá API đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Sử dụng khoá API dành riêng cho sản phẩm.

Khoá API là một giá trị nhận dạng duy nhất giúp xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập.

  Truy cập trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key đã được tạo sẽ hiển thị khoá API mới tạo của bạn.
 3. Nhấp vào Close (Đóng).
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng khoá đó cho phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Tìm chỉ đường

Để nhận thông tin chỉ đường lái xe từ Disneyland đến Universal Studios, Hollywood ở định dạng JSON, hãy nhập URL vào trình duyệt web và thay thế YOUR_API_KEY bằng Khoá API của bạn:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY

Bạn sẽ nhận được phản hồi JSON sau:

  {
    "geocoded_waypoints" : [
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68",
       "types" : [
        "bus_station",
        "transit_station",
        "point_of_interest",
        "establishment"
       ]
     },
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "partial_match" : true,
       "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk",
       "types" : [ "route" ]
     }
    ],
    "routes" : [
     {
       "bounds" : {
        "northeast" : {
          "lat" : 34.1330949,
          "lng" : -117.9143879
        },
        "southwest" : {
          "lat" : 33.8068768,
          "lng" : -118.3527671
        }
       },
       "copyrights" : "Map data ©2016 Google",
       "legs" : [
        {
          "distance" : {
           "text" : "35.9 mi",
           "value" : 57824
          },
          "duration" : {
           "text" : "51 mins",
           "value" : 3062
          },
          "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA",
          "end_location" : {
           "lat" : 34.1330949,
           "lng" : -118.3524442
          },
          "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA",
          "start_location" : {
           "lat" : 33.8098177,
           "lng" : -117.9154353
          },

   ... Additional results shortened in this example[] ...


       "overview_polyline" : {
        "points" : "knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\
        {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH?
        cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W"
       },
       "summary" : "I-5 N and US-101 N",
       "warnings" : [],
       "waypoint_order" : []
     }
    ],
    "status" : "OK"
  }

Xin chúc mừng! Bạn đã thiết lập thành công và gọi API Chỉ đường để nhận thông tin chỉ đường.

Dọn dẹp

Bạn có thể xoá dự án Google Cloud của mình để ngừng tính phí cho tất cả tài nguyên được sử dụng trong dự án đó.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên:

  Chuyển đến trang Quản lý tài nguyên

 2. Nếu dự án mà bạn định xoá được đính kèm với một tổ chức, hãy chọn và mở rộng danh sách tổ chức ở đầu trang.
 3. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Delete (Xoá).
 4. Trong hộp thoại, nhập ID dự án và nhấp vào Tắt để xóa dự án.

Các bước tiếp theo