Tạo tập dữ liệu

Tạo tập dữ liệu là quy trình gồm hai bước:

 1. Đưa ra yêu cầu tạo tập dữ liệu.

 2. Tạo yêu cầu tải dữ liệu lên tập dữ liệu.

Sau lần tải dữ liệu ban đầu lên, bạn có thể tải dữ liệu mới lên tập dữ liệu để tạo phiên bản mới của tập dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết

Khi tạo tập dữ liệu:

 • Tên hiển thị phải là duy nhất trong dự án Google Cloud của bạn.
 • Tên hiển thị phải dưới 64 byte (Vì các ký tự này được biểu thị bằng UTF-8, nên trong một số ngôn ngữ, mỗi ký tự có thể được biểu thị bằng nhiều byte).
 • Nội dung mô tả phải nhỏ hơn 1000 byte.

Khi tải dữ liệu lên:

 • Các loại tệp được hỗ trợ là CSV, GeoJSON và KML.
 • Kích thước tệp tối đa được hỗ trợ là 350 MB.
 • Tên cột thuộc tính không được bắt đầu bằng chuỗi "?_".
 • Hình học 3 chiều không được hỗ trợ. Bao gồm cả hậu tố "Z" ở định dạng WKT và toạ độ cao độ ở định dạng GeoJSON.

Các phương pháp hay nhất để chuẩn bị dữ liệu

Nếu dữ liệu nguồn của bạn phức tạp hoặc lớn, chẳng hạn như các điểm dày đặc, chuỗi đường dài hoặc đa giác (thường có kích thước tệp nguồn lớn hơn 50 MB), hãy cân nhắc việc đơn giản hoá dữ liệu trước khi tải lên để đạt được hiệu suất tốt nhất trong bản đồ trực quan.

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để chuẩn bị dữ liệu:

 1. Giảm thiểu các thuộc tính của tính năng. Chỉ giữ lại các thuộc tính của đối tượng cần thiết để tạo kiểu cho bản đồ của bạn, ví dụ: "id" và "category". Bạn có thể kết hợp các thuộc tính khác với một tính năng trong ứng dụng bằng cách sử dụng các kiểu dựa trên dữ liệu trên một khoá nhận dạng duy nhất. Ví dụ: hãy xem phần Xem dữ liệu của bạn theo thời gian thực bằng cách định kiểu dựa trên dữ liệu.
 2. Sử dụng các loại dữ liệu đơn giản cho các đối tượng thuộc tính nếu có thể, chẳng hạn như số nguyên, để giảm thiểu kích thước ô và cải thiện hiệu suất của bản đồ.
 3. Đơn giản hoá các hình học phức tạp trước khi tải tệp lên. Bạn có thể thực hiện việc này trong một công cụ không gian địa lý mà bạn chọn, chẳng hạn như tiện ích nguồn mở Mapshaper.org, hoặc trong BigQuery bằng cách dùng ST_Simplify cho các hình đa giác phức tạp.
 4. Nhóm các điểm rất dày đặc trước khi tải tệp lên. Bạn có thể thực hiện việc này trong một công cụ không gian địa lý mà bạn chọn, chẳng hạn như hàm cụm turf.js nguồn mở hoặc trong BigQuery bằng cách sử dụng ST_CLUSTERDBSCAN trên các hình học điểm dày đặc.

Xem thêm hướng dẫn về các phương pháp hay nhất về tập dữ liệu trong bài viết Trực quan hoá dữ liệu bằng Tập dữ liệu và BigQuery.

Yêu cầu về GeoJSON

Maps Datasets API hỗ trợ thông số kỹ thuật GeoJSON hiện tại. Maps Datasets API cũng hỗ trợ các tệp GeoJSON chứa bất kỳ loại đối tượng nào sau đây:

 • Đối tượng hình học. Đối tượng hình học là một hình dạng không gian, được mô tả là một tập hợp gồm các điểm, đường và đa giác có lỗ tuỳ chọn.
 • Đối tượng đối tượng. Đối tượng tính năng chứa một hình học cùng với các cặp tên/giá trị khác, có ý nghĩa dành riêng cho ứng dụng.
 • Bộ sưu tập tính năng. Tập hợp tính năng là một tập hợp các đối tượng tính năng.

Maps Datasets API không hỗ trợ các tệp GeoJSON có dữ liệu trong một hệ thống tham chiếu toạ độ (CRS) không phải là WGS84.

Để biết thêm thông tin về GeoJSON, hãy xem phần tuân thủ tiêu chuẩn RFC 7946.

Yêu cầu đối với KML

API Tập dữ liệu Maps có các yêu cầu sau:

 • Tất cả URL phải cục bộ (hoặc tương đối) với chính tệp đó.
 • Các hình học điểm, đường và đa giác được hỗ trợ.
 • Tất cả thuộc tính dữ liệu đều được coi là chuỗi.
Các tính năng KML sau đây không được hỗ trợ:
 • Các biểu tượng hoặc <styleUrl> được xác định bên ngoài tệp.
 • Đường liên kết mạng, chẳng hạn như <NetworkLink>
 • Lớp phủ mặt đất, chẳng hạn như <GroundOverlay>
 • Hình học 3D hoặc bất kỳ thẻ nào liên quan đến độ cao như <altitudeMode>
 • Thông số kỹ thuật của camera, chẳng hạn như <LookAt>
 • Kiểu được xác định trong tệp KML.

Yêu cầu về tệp CSV

Đối với tệp CSV, tên cột được hỗ trợ được liệt kê theo mức độ ưu tiên bên dưới:

 • latitude, longitude
 • lat, long
 • x, y
 • wkt (Văn bản dễ biết)
 • address, city, state, zip
 • address
 • Một cột duy nhất chứa tất cả thông tin địa chỉ, chẳng hạn như 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Ví dụ: tệp của bạn chứa các cột có tên x, ywkt. Vì xy có mức độ ưu tiên cao hơn, như được xác định theo thứ tự tên cột được hỗ trợ trong danh sách ở trên, nên các giá trị trong cột xy sẽ được sử dụng và cột wkt sẽ bị bỏ qua.

Ngoài ra:

 • Mỗi tên cột phải thuộc về một cột duy nhất. Tức là bạn không thể có một cột tên là xy chứa cả dữ liệu toạ độ x và y. Toạ độ x và y phải nằm trong các cột riêng biệt.
 • Tên cột không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Thứ tự tên cột không quan trọng. Ví dụ: nếu tệp CSV của bạn chứa cột latlong, thì các cột này có thể xuất hiện theo thứ tự bất kỳ.

Xử lý lỗi tải dữ liệu lên

Khi tải dữ liệu lên một tập dữ liệu, bạn có thể gặp một trong những lỗi phổ biến được mô tả trong phần này.

Lỗi GeoJSON

Các lỗi GeoJSON phổ biến bao gồm:

 • Thiếu trường type hoặc type không phải là một chuỗi. Tệp dữ liệu GeoJSON được tải lên phải chứa một trường chuỗi có tên type trong mỗi đối tượng Đối tượng và định nghĩa đối tượng Hình học.

Lỗi KML

Các lỗi KML phổ biến bao gồm:

 • Tệp dữ liệu không được chứa bất kỳ tính năng KML nào không được hỗ trợ nêu trên, nếu không, quá trình nhập dữ liệu có thể không thành công.

Lỗi CSV

Các lỗi CSV thường gặp bao gồm:

 • Một số hàng bị thiếu giá trị cho một cột hình học. Tất cả hàng trong tệp CSV đều phải chứa giá trị không được để trống cho các cột hình học. Các cột hình học bao gồm:
  • latitude, longitude
  • lat, long
  • x, y
  • wkt
  • address, city, state, zip
  • address
  • Một cột duy nhất chứa tất cả thông tin địa chỉ, chẳng hạn như 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
 • Nếu xy là cột hình học, hãy đảm bảo rằng các đơn vị là kinh độ và vĩ độ. Một số tập dữ liệu công khai sử dụng các hệ thống toạ độ khác nhau trong các tiêu đề xy. Nếu bạn sử dụng sai đơn vị, tập dữ liệu có thể nhập thành công, nhưng dữ liệu hiển thị có thể cho thấy các điểm tập dữ liệu ở những vị trí không mong muốn.

Tạo tập dữ liệu

Tạo tập dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu POST đến điểm cuối tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Truyền nội dung JSON vào yêu cầu xác định tập dữ liệu. Bạn phải:

 • Chỉ định displayName của tập dữ liệu. Giá trị của displayName phải là duy nhất đối với tất cả các tập dữ liệu.

 • Đặt usage thành USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING.

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
  "displayName": "My Test Dataset", 
  "usage": "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

Phản hồi chứa mã nhận dạng tập dữ liệu ở dạng projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID cùng với thông tin bổ sung. Sử dụng mã nhận dạng tập dữ liệu khi đưa ra yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi tập dữ liệu.

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "createTime": "2022-08-15T17:50:00.189682Z",
 "updateTime": "2022-08-15T17:50:00.189682Z" 
}

Tải dữ liệu lên tập dữ liệu

Sau khi bạn tạo tập dữ liệu, hãy tải dữ liệu lên từ Google Cloud Storage hoặc từ một tệp cục bộ lên tập dữ liệu.

Tải dữ liệu lên từ Cloud Storage

Bạn tải từ Cloud Storage lên tập dữ liệu của mình bằng cách gửi yêu cầu POST đến điểm cuối tập dữ liệu cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:import

Trong nội dung yêu cầu JSON:

 • Sử dụng inputUri để chỉ định đường dẫn tệp đến tài nguyên chứa dữ liệu trong Cloud Storage. Đường dẫn này có dạng gs://GCS_BUCKET/FILE.

  Người dùng đưa ra yêu cầu cần có vai trò Người xem đối tượng lưu trữ hoặc bất kỳ vai trò nào khác có quyền storage.objects.get. Để biết thêm thông tin về cách quản lý quyền truy cập vào Cloud Storage, hãy xem bài viết Tổng quan về tính năng kiểm soát quyền truy cập.

 • Sử dụng fileFormat để chỉ định định dạng tệp của dữ liệu là: FILE_FORMAT_GEOJSON (tệp GeoJson), FILE_FORMAT_KML (tệp KML) hoặc FILE_FORMAT_CSV (tệp CSV).

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
  "gcs_source":{
   "inputUri": "gs://my_bucket/my_csv_file",
   "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
  }
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "content-type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46:import

Câu trả lời có dạng:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID@VERSION_NUMBER"
}

Tải dữ liệu lên từ một tệp

Để tải dữ liệu lên từ một tệp, hãy gửi yêu cầu HTTP POST đến điểm cuối tập dữ liệu cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/upload/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:import

Yêu cầu chứa:

 • Tiêu đề Goog-Upload-Protocol được đặt thành multipart.

 • Thuộc tính metadata chỉ định đường dẫn đến một tệp chỉ định loại dữ liệu cần tải lên, chẳng hạn như: FILE_FORMAT_GEOJSON (tệp GeoJSON), FILE_FORMAT_KML (tệp KML) hoặc FILE_FORMAT_CSV (tệp CSV).

  Nội dung của tệp này có định dạng sau:

  {"local_file_source": {"file_format": "FILE_FORMAT_GEOJSON"}}
 • Thuộc tính rawdata chỉ định đường dẫn đến tệp GeoJSON, KML hoặc CSV chứa dữ liệu cần tải lên.

Yêu cầu sau đây sử dụng tuỳ chọn curl -F để chỉ định đường dẫn đến 2 tệp:

curl -X POST \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 -H "X-Goog-Upload-Protocol: multipart" \
 -F "metadata=@csv_metadata_file" \
 -F "rawdata=@csv_data_file" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/upload/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46:import

Câu trả lời có dạng:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID@VERSION_NUMBER"
}

Tải dữ liệu mới lên tập dữ liệu

Sau khi bạn tạo tập dữ liệu và tải dữ liệu ban đầu lên thành công, trạng thái của tập dữ liệu sẽ được đặt thành STATE_COMPLETED. Tức là tập dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng trong ứng dụng của bạn. Để xác định state của tập dữ liệu, hãy xem phần Nhận tập dữ liệu.

Bạn cũng có thể tải dữ liệu mới lên tập dữ liệu để tạo phiên bản mới của tập dữ liệu. Để tải dữ liệu mới lên, hãy sử dụng quy trình tương tự như khi bạn thực hiện để Tải dữ liệu lên từ Cloud Storage hoặc Tải dữ liệu lên từ một tệp, rồi chỉ định dữ liệu mới cần tải lên.

Nếu dữ liệu mới được tải lên thành công:

 • Trạng thái của phiên bản mới của tập dữ liệu được đặt thành STATE_COMPLETED.

 • Phiên bản mới sẽ trở thành phiên bản "đang hoạt động" và là phiên bản mà ứng dụng của bạn sử dụng.

Nếu có lỗi khi tải lên:

 • Trạng thái của phiên bản tập dữ liệu mới được đặt thành một trong các trạng thái sau:

  • STATE_IMPORT_FAILED
  • STATE_PROCESSING_FAILED
  • STATE_PUBLISHING_FAILED
  • STATE_DELETION_FAILED
 • Phiên bản thành công của tập dữ liệu trước đó vẫn là phiên bản "đang hoạt động" và là phiên bản mà ứng dụng của bạn sử dụng.