Uporządkowane dane związane z oceną zbiorczą pracodawcy (EmployerAggregateRating)

Jeśli Twoja witryna publikuje zamieszczane przez użytkowników oceny organizacji oferujących zatrudnienie, dodaj do niej uporządkowane dane EmployerAggregateRating. Mikrodane EmployerAggregateRating podają ocenę pracodawcy powstałą na podstawie opinii wielu użytkowników. Dodanie znaczników EmployerAggregateRating umożliwia osobom poszukującym pracy poznanie ocen organizacji proponującej zatrudnienie, zanim zdecydują się na wybór posady. Użycie tych uporządkowanych danych stwarza też okazję dla pracodawców do promowania marki w ramach rozszerzonej funkcji wyszukiwania ofert pracy w Google.

Przykład oceny pracodawcy w wynikach wyszukiwania

Przykład

Oto przykład kodu EmployerAggregateRating zapisanego w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>World's Best Coffee Shop</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type": "EmployerAggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "https://example.com"
   },
   "ratingValue": "91",
   "bestRating": "100",
   "worstRating": "1",
   "ratingCount" : "10561"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Wytyczne

Aby Twoje propozycje zatrudnienia mogły się pojawiać w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy, musisz stosować się do tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Upewnij się, że oceny są dostępne dla użytkowników na stronie, na której masz dodane uporządkowane dane EmployerAggregateRating. Dla użytkowników powinno być natychmiast oczywiste, że strona zawiera oceny.
 • Podawaj oceny konkretnych organizacji oferujących zatrudnienie, a nie kategorii czy list elementów. Na przykład „10 najlepszych miejsc pracy” i „Firmy technologiczne” to nie konkretne organizacje proponujące posady.
 • Domyślnie Google zakłada, że Twoja witryna używa 5-punktowej skali ocen, w której 5 to ocena najlepsza, a 1 – najgorsza. Możesz jednak używać dowolnej innej skali. Jeśli stosujesz inną skalę, możesz podać najlepszą i najgorszą ocenę, a Google przeliczy je na system pięciostopniowy.

Wskazówki dotyczące treści

 • Użytkownicy muszą mieć możliwość publikowania w Twojej witrynie własnych ocen, które muszą być w niej później przechowywane.
 • Liczba ocen musi odpowiadać faktycznym ocenom przyznanym przez użytkowników.
 • Wynik zbiorczy musi dokładnie odzwierciedlać wystawione oceny.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane ze zbiorczymi ocenami pracodawców. Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości.

Pełną definicję znaczników EmployerAggregateRating znajdziesz na schema.org/EmployerAggregateRating.

Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
itemReviewed

Organization

Oceniana organizacja. Właściwość itemReviewed musi wskazywać mikrodane schema.org/Organization, które reprezentują ocenianą firmę, np.:


{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "https://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Łączna liczba ocen danej organizacji zamieszczonych w Twojej witrynie. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

ratingValue

Number lub Text

Numeryczna ocena jakości elementu: liczba, ułamek lub procent (np. „4”, „6/10” lub „60%”). Google rozumie skalę ułamków i wartości procentowych, ponieważ wyraża ją bezpośrednio ułamek lub taka wartość. W przypadku wartości liczbowych domyślna jest skala 5-punktowa, gdzie 1 to wartość najniższa, a 5 – najwyższa. Jeśli stosowana jest inna skala, użyj właściwości bestRatingworstRating.

reviewCount

Number

Określa liczbę osób, które wyraziły opinię, bez względu na to, czy dodały do niej ocenę. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

Właściwości zalecane
bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: