Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dùng siêu dữ liệu hợp lệ cho trang

Việc dùng siêu dữ liệu hợp lệ cho trang giúp đảm bảo rằng Google có thể xử lý mã đánh dấu HTML của trang. Google cố gắng tìm hiểu về HTML ngay cả khi mã đánh dấu này không hợp lệ hoặc không nhất quán với tiêu chuẩn về HTML. Tuy nhiên, lỗi trong mã đánh dấu này lại có thể gây ra vấn đề cho trang web trên Google Tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn dùng phần tử không hợp lệ trong <head> thì Google sẽ bỏ qua mọi phần tử xuất hiện sau phần tử không hợp lệ đó.

Dùng phần tử hợp lệ trong <head>

Bạn chỉ nên đặt siêu dữ liệu hợp lệ trong <head>. Siêu dữ liệu hợp lệ bao gồm cả những phần tử HTML sau:

 • title
 • meta
 • link
 • script
 • style
 • base
 • noscript
 • template

Đừng dùng phần tử không hợp lệ trong <head>

Sau đây là những phần tử không hợp lệ khi dùng trong <head> (Google Tìm kiếm không hỗ trợ những phần tử này khi bạn đặt chúng trong <head>):

 • iframe
 • img
 • Mọi phần tử HTML khác

Bạn hoàn toàn không nên dùng những phần tử không hợp lệ này trong <head>. Tuy nhiên, nếu cần, hãy đặt các phần tử không hợp lệ này trong phần tử bạn muốn Google thấy. Sau khi phát hiện một trong các phần tử không hợp lệ này, Google sẽ xác định điểm kết thúc <head> và ngừng đọc thêm bất kỳ phần tử nào khác trong <head>.