Tổng quan về API phấn hoa

Ảnh ghép cảnh người đang hắt hơi và kết xuất API Phấn hoa.

API Phấn hoa cho phép bạn yêu cầu dữ liệu phấn hoa cho một vị trí cụ thể. Dữ liệu phấn hoa bao gồm các loài thực vật và loại phấn hoa trong khu vực, cũng như chỉ số phấn hoa và các đề xuất về sức khoẻ. API Phấn hoa bao gồm hơn 65 quốc gia với độ phân giải 1 x 1 km (0,6 x 0,6 dặm).

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

  • Dự báo: Dự báo phấn hoa trong tối đa 5 ngày với thông tin hằng ngày, bao gồm cả chỉ số phấn hoa của các loại thực vật.1

  • Bản đồ nhiệt: Các ô được mã hoá bằng màu gồm 3 loại phấn hoa.

Tính năng của API Phấn hoa

  • Chỉ số và danh mục phấn hoa dự báo hằng ngày: API Phấn hoa liên tục tính toán giá trị của nhiều loại phấn hoa và chỉ số thực vật với độ phân giải 1 x 1 km (0,6 x 0,6 dặm).

  • Đề xuất về sức khoẻ: Thông tin chi tiết về sức khoẻ được đề xuất dựa trên lượng phấn hoa hiện tại. Các khuyến nghị về sức khoẻ được triển khai ở cấp loại thực vật theo cấp chỉ số phấn hoa.

  • Thông tin chi tiết về nội dung mô tả thực vật: Thông tin chi tiết về nhiều loài có liên quan đến cây và khả năng gây dị ứng của cây. Nội dung mô tả bao gồm những thông tin sau: loại, họ, mùa, hình dạng đặc biệt, màu sắc đặc biệt, phản ứng chéo và 2 hình ảnh về từng loại cây.

  • Bản đồ nhiệt: Một tập hợp các ô hình ảnh chỉ mục loại phấn hoa có thể hiển thị ở đầu Google Maps.

Phạm vi sử dụng API Phấn hoa theo quốc gia và khu vực

Xem Các quốc gia và cây trồng được hỗ trợ API Pollen để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi bao phủ, theo từng quốc gia, có thông tin về phấn hoa và thực vật.

Cách sử dụng API Phấn hoa

1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn sau đó.
2 Nhận thông tin dự báo phấn hoa hằng ngày Hãy xem phần Nhận thông tin dự đoán.
3 Tải thẻ thông tin bản đồ nhiệt Xem phần Tải thẻ thông tin bản đồ nhiệt.

Bước tiếp theo


  1. Số ngày dự báo có thể khác nhau giữa các vị trí và loài thực vật.