Bản đồ nhiệt

Điểm cuối heatmapTiles cung cấp bản đồ nhiệt liên quan đến phấn hoa thông qua lớp phủ ô. Lớp phủ ô là một tập hợp các ô hình ảnh có thể hiển thị ở đầu Google Maps. Mỗi thẻ thông tin hình ảnh có kích thước 256 x 256 pixel.

Lớp phủ thẻ thông tin là một lưới được tập hợp từ một tập hợp các thẻ thông tin, mỗi toạ độ được chỉ định (X,Y). Ô có toạ độ (0,0) luôn ở góc Tây Bắc của bản đồ. Các giá trị X tăng từ Tây sang Đông, trong khi các giá trị Y tăng từ Bắc xuống Nam.

zoom level xác định kích thước lớn hoặc nhỏ của nội dung bản đồ xuất hiện trong chế độ xem bản đồ. Kích thước lưới ô được xác định bằng cách điều chỉnh tỷ lệ các toạ độ XY theo cấp số nhân theo mức thu phóng.

gridSizeX = XzoomLevel
gridSizeY = YzoomLevel

Ví dụ: ở mức thu phóng 2, bản đồ thế giới được biểu thị bằng ma trận 4 x 4, với tổng cộng 16 ô.

Hình ảnh sau đây cho thấy bản đồ nhiệt TREE_UPI của toàn bộ thế giới, được chia thành các thẻ thông tin có thể truy cập được ở mức thu phóng là 2.

Bản đồ nhiệt về toàn bộ thế giới ở dạng lưới 4 x 4.

Xem Toạ độ bản đồ và Thẻ thông tin để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn có thể yêu cầu các ô bản đồ nhiệt hiện tại có phấn hoa bằng cách sử dụng điểm cuối heatmapTiles bằng cách gửi một yêu cầu HTTP GET tới:

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TYPE/heatmapTiles/Z/X/Y?key=YOUR_API_KEY

Giới thiệu về điểm cuối bản đồ nhiệt

Tất cả các thông số được liệt kê dưới đây là bắt buộc để yêu cầu thành công:

  • KEY: Khoá API của ứng dụng của bạn. Khoá này xác định ứng dụng của bạn cho mục đích quản lý hạn mức. Tìm hiểu cách lấy khoá.
  • TYPE: Loại bản đồ nhiệt cần trả về. Hãy xem các giá trị được phép.
  • Z: Mức thu phóng xác định mức độ lớn hoặc nhỏ của nội dung bản đồ xuất hiện trong chế độ xem bản đồ. Các giá trị được phép là 0-16, trong đó giá trị 0 hiển thị toàn bộ thế giới trong một thẻ thông tin.
  • X,Y: Ô này có toạ độ tương đối với góc đông bắc (0,0). Các giá trị X tăng từ tây sang đông và giá trị Y tăng từ bắc xuống nam. Toạ độ phải hợp lệ đối với mức thu phóng được chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đặt mức thu phóng thành 2 và yêu cầu thẻ thông tin tại toạ độ (10,10), thì API sẽ trả về lỗi.

Ví dụ về yêu cầu bản đồ nhiệt

Hình ảnh trên cho thấy bản đồ nhiệt TREE_UPI có mức thu phóng là 2, cùng với toạ độ của mỗi thẻ thông tin. Ví dụ sau đây sử dụng điểm cuối heatmapTiles để yêu cầu thẻ thông tin tại toạ độ (2,1):

https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/TREE_UPI/heatmapTiles/2/2/1?key=YOUR_API_KEY

Ô này sẽ xuất hiện dưới dạng hình ảnh có thể phủ lên bản đồ:

Ví dụ về thẻ thông tin bản đồ nhiệt sử dụng bản đồ TREE_UPI.

Để biết thêm thông tin về việc phủ thẻ thông tin lên bản đồ mặc định, hãy xem phần Các loại bản đồ lớp phủ.