Tổng quan về mã mẫu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Các ứng dụng minh hoạ SDK được cung cấp cùng với SDK Địa điểm dành cho iOS minh hoạ một số tính năng, trong đó có tính năng tự động hoàn thành địa điểm và ảnh địa điểm. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các đoạn mã trên từng trang của hướng dẫn dành cho nhà phát triển này.

Dùng thử bản minh hoạ SDK bằng CocoaPods

SDK Địa điểm dành cho iOS được cung cấp dưới dạng nhóm CocoaPods. CocoaPods là trình quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Swift và Objective-C Cocoa.

SDK Địa điểm dành cho iOS cung cấp một bộ ứng dụng minh hoạ SDK mà bạn có thể cài đặt và chạy bằng lệnh pod try:

Làm theo các bước sau để cài đặt CocoaPods và dùng thử SDK Địa điểm dành cho iOS:

 1. Nếu bạn chưa có công cụ CocoaPods, hãy cài đặt công cụ này trên macOS bằng cách chạy lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.
  sudo gem install cocoapods
 2. Lấy tệp mẫu bằng một trong hai phương thức sau:

  Sử dụng tệp trên GitHub

  1. Tải tệp lưu trữ mẫu mã xuống từ GitHub rồi giải nén tệp lưu trữ.
  2. Mở cửa sổ dòng lệnh, chuyển đến thư mục mà bạn đã mở rộng các tệp mẫu và xem chi tiết thư mục Google địa điểm:

   Swift

   cd maps-sdk-for-ios-samples-master/GooglePlaces-Swift

   Objective-C

   cd maps-sdk-for-ios-samples-master/GooglePlaces
  3. Chạy lệnh sau:
   pod install
   open GooglePlacesDemos.xcworkspace

  Sử dụng CocoaPods v1.6.1

  1. Mở cửa sổ dòng lệnh và cài đặt phiên bản 1.6.1:
   sudo gem install cocoapods -v1.6.1
  2. Tìm nạp tệp trên Google Địa điểm bằng CocoaPods:
   pod try GooglePlaces

   CocoaPods cập nhật kho lưu trữ thông số kỹ thuật, sau đó mở bản minh hoạ SDK trong một dự án Xcode tạm thời, GooglePlacesDemos.xcworkspace.

 3. Bật SDK Địa điểm dành cho iOS cho dự án Google Cloud Console của bạn.
 4. Nếu bạn chưa có khoá API, hãy làm theo instructions để thiết lập dự án trên Cloud Console và lấy khoá API. Khi định cấu hình khoá trên Cloud Console, bạn có thể chỉ định giá trị nhận dạng gói của ứng dụng để đảm bảo chỉ ứng dụng của bạn mới dùng được khoá. Giá trị nhận dạng gói mặc định của ứng dụng mẫu SDK là com.example.GooglePlacesDemos.
 5. Chỉnh sửa tệp SDKDemoAPIKey và dán khoá API vào hằng số thích hợp. Ví dụ:

  Swift

  let placesAPIKey = "YOUR_API_KEY"

  Objective-C

  static NSString *const kAPIKey = @"YOUR_API_KEY";
 6. Nếu Xcode nhắc bạn mở khoá tệp SDKDemoAPIKey để chỉnh sửa, hãy chọn Mở khoá.
 7. Nếu có, hãy xoá dòng sau vì dòng này được dùng để đăng ký vấn đề:

  Swift

  #error (Đăng ký Khoá API và chèn vào đây. Sau đó, xoá dòng này.")

  Objective-C

  #error Register your API key and insert here, then delete this line.
 8. Tạo bản dựng và chạy lại dự án.
 9. Nếu không tạo được bản dựng hoặc ứng dụng gặp sự cố kèm theo lỗi về khoá API trong lần đầu chạy, hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các khoá cần thiết trong tệp SDKDemoAPIKey.
 10. Nếu bạn đang chạy bản minh hoạ GooglePlaces, cửa sổ trình mô phỏng iOS sẽ hiển thị danh sách Bản minh hoạ Địa điểm.
 11. Nếu được nhắc cho phép GooglePlacesDemos truy cập vào vị trí của bạn, hãy chọn GooglePlacesDemos (Cho phép).
 12. Mẫu bạn chọn hiện đã sẵn sàng chạy.

Sử dụng đoạn mã trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Mỗi trang trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển bao gồm các đoạn mã minh hoạ một tính năng cụ thể của API. Ví dụ: hãy xem hướng dẫn về tính năng tự động hoàn thành, nhận địa điểm hiện tại, ảnh và các trang khác trong hướng dẫn này.