Xóa tập dữ liệu

Xoá tập dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu HTTP DELETE đến điểm cuối xoá tập dữ liệu cũng bao gồm mã nhận dạng của tập dữ liệu:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Ví dụ:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46

Yêu cầu này trả về phản hồi sau:

{}