Tìm nạp video

Khi cung cấp một địa chỉ hoặc mã video hợp lệ, phương thức lookupVideo sẽ trả về các URI xác định một tập hợp video được đưa vào chế độ xem từ trên không. Phương thức lookupVideo chỉ trả về các URI khi Google đã tạo một video cho vị trí đó.

Để kiểm tra xem video có tồn tại hay không, hãy sử dụng phương thức lookupVideoMetadata.

Cách sử dụng API

Gọi điểm cuối này bằng cách truyền vào đó một địa chỉ bưu chính tại Hoa Kỳ được mã hoá bằng URL hoặc một videoId.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&address=POSTAL_ADDRESS"

Sau đó, API này sẽ trả về một trong 3 phản hồi sau đây:

 • Nếu có video tồn tại, lookupVideo sẽ trả về trạng thái xử lý là ACTIVE, URI ngang và dọc cho mọi loại nội dung đa phương tiện được hỗ trợ và siêu dữ liệu.

 • Nếu video đã có trong hệ thống của chúng tôi nhưng vẫn chưa được hiển thị đầy đủ, lookupVideo sẽ trả về trạng thái xử lý là PROCESSINGvideoId mà bạn có thể sử dụng để tải video sau khi kết xuất xong.

 • Nếu video chưa tồn tại, API sẽ trả về mã trạng thái 404. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một video mới bằng cách gọi renderVideo.

Cách sử dụng các URI video được trả về

Gọi phương thức lookupVideo một lần cho mỗi địa chỉ hoặc videoID cho mỗi khung hiển thị. Các URI video trong phản hồi được gọi là URI ngắn hạn và hết hạn sau một thời gian ngắn.

Google thường xuyên cập nhật các video. Do đó, để đảm bảo rằng bạn đang hiển thị nội dung mới nhất cho khách hàng, hãy gọi phương thức lookupVideo mỗi khi bạn hiển thị một video.

Hỗ trợ các video dễ tiếp cận

Để hỗ trợ khả năng tiếp cận, bạn nên thêm bản chép lời hoặc nội dung mô tả video khi cho khách hàng xem video ở chế độ xem từ trên cao. Bằng cách đó, trình đọc màn hình có thể thông báo cho người dùng về bản chép lời hoặc nội dung mô tả của bản chép lời đó.

Ví dụ: thêm nội dung mô tả vào biểu mẫu:

"Đây là ảnh thực tế từ trên không về ADDRESS do Google Maps cung cấp."

Thay vì địa chỉ, bạn có thể thêm nội dung mô tả về video theo biểu mẫu:

"Đây là hình ảnh thực tế từ trên không của Toà nhà Empire State ở New York do Google Maps cung cấp."

Lưu mã video để sử dụng sau này

Theo Điều khoản dành riêng cho dịch vụ dành cho API Khung hiển thị trên không, mã video của API Chế độ xem trên không được miễn khỏi các hạn chế về việc lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b)(Không lưu vào bộ nhớ đệm) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Do đó, bạn có thể lưu trữ các giá trị mã video để sử dụng sau này.

Ví dụ về yêu cầu chuyển một địa chỉ

Mã mẫu sau đây yêu cầu một video nhìn từ trên cao cho Transamerica Pyramid, nằm tại 600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&address=600%20Montgomery%20St%2C%20San%20Francisco%2C%20CA%2094111"

Ví dụ về phản hồi

Các ví dụ JSON sau đây thể hiện tất cả các phản hồi có thể có cho yêu cầu lookupVideo.

Đã tìm thấy video

Nếu video bạn đang yêu cầu tồn tại, API sẽ trả về một danh sách URI, mỗi URI liên kết đến một định dạng hoặc phiên bản khác của video được yêu cầu. Để tìm hiểu về các định dạng khác nhau, hãy xem bài viết MPEG-DASH là gì? | HLS so với DASH.

{
 "uris": {
  "IMAGE": {
   "landscapeUri": "https://www.gstatic.com/aerialview/thumbnail/-1202461100507922431.jpg?sqp=CKiU6qIGGPQD&rs=AHRQkOe1j6EA5Q3WzJgDluv8AXbNlZ8M-g",
   "portraitUri": "https://www.gstatic.com/aerialview/thumbnail/2256303413312618497.jpg?sqp=CKiU6qIGGPQD&rs=AHRQkOelSBTTVgOmFrSZ71c1xjyuoSBAAA"
  },
  "MP4_HIGH": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=375&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=37357139&dur=40.016&lmt=1683384545351664&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRgIhAOhUzpUZGXThRz481S5YAVoy7d7V29-8GDRWLdDEtzagAiEA5laBMqKNnoPCeTHFVT56FYQ5MZp7pZTtDNp9tSJffyc=&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgVqK6hzOoDaTnWt4UmIQgXOyGCc5Pxf4tmp2t6YzwkrQCIQCCOsPpfT2g_BT32Ki_iMwwBb2IhoquVISoHbBMI5_dAw==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=375&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=11844099&dur=40.016&lmt=1683384626250758&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRgIhAPP030ASCfKrXHpu72d78SBN_3T-7jKQ5_OjAvVzvYLaAiEAhEDAo689v0DWSCkfxxD8oU2iJVifC25Q7gQplx5_25U=&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgREl7bSQ_z9Y86A_bRnX1RdQqoIbwgjV2rEkhLlNilBICIQC9amH8IwmRdbbcCUxnSttBjcy_4BwiBBbSd_PM1KgICw=="
  },
  "MP4_LOW": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=134&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=3152145&dur=39.999&lmt=1683384843730359&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgVDf8P_aMLthAC6ASciANODNo7p7IqofngIgCUnfUofYCICV7JexvuPTnaqOfShKIL33uhtzIfnfOj2LgfpY0zKdx&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIhAM2jKSXegkPbIFD4L7H6FeBz5ytYtMkXNfowGlAB9aL2AiA3DQJIeoTfs3EOIPMfDBCGm7v_vWTruRBjXLN4lRIa-Q==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=134&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=1002125&dur=39.999&lmt=1683384248881200&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgYRyzRjtsGYFcodlU4-SvJ9GRgx97MF1nFlhoY74YtN4CIF5GuHAEnKqPoZBt5qYO2jur46q1OMEjvjtYATwNHMtD&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRgIhAPoXkJ5-MQTNCy19W1zJu8Hi8eo-eYw-5kH-AbFpAsuTAiEAi2EmxfUwfYtPlTQe0jWFVxc7yKMMz0Bqidcf2ZRvYU4="
  },
  "MP4_MEDIUM": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=374&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=25879743&dur=40.016&lmt=1683384621721411&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIhANzPUc2SwvlDZ-nyhxNfY8CGVjyitnfpS7MvbXb_f5kSAiAVArz85QjBBAZw-8ugFPIggKCO54IhR6xDg4rfJIh1Tw==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgJJyNxWDuqLZ89X5wThN1IsVJyvyZ7Qw1Z4jqhCyahjgCIQD9hOjN3hDvX3CN5LiNkoLm-GGAuriUtv0PhtREc7yTVQ==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=374&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=8228161&dur=40.016&lmt=1683384373331986&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIgKsfEQB3GbLqYP5tmHwmkMVqVlfcNl7SBiuBqRw748VsCIQDgkwyNF4jOuOjoX5Qw6TgbpdIPhqS-EvCZ2g2JWPYpbw==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgHdDEnopIcI2jzLkRLOaKz8Cq1Pwm2yl3nJzaru1dBEsCIQCgor9bkMfAeULTq3EwjzCGjB_RvGBqhGfhJblbBloJpg=="
  },
  "HLS": {
   "landscapeUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_variant/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/playlist_type/LIVE/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag,playlist_type/sig/AOq0QJ8wRgIhAKreaNNOkePt9uVonHcqKIXqUe0TQSA1fcI6BWJexJ2hAiEAv9cj6N9iXI0bH6Ke4fz4XWDtrxVCMgrkGijpsLMpvy8%3D/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRgIhAMbA_78Uc_HUS8LaVWnJB4Qg7ZKO5IZECuhldckmJ3hPAiEA-GR-0w1zuyFHpvaF1LZBuWgpUM55iosY0KF9MMsePDE%3D/file/index.m3u8",
   "portraitUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_variant/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/playlist_type/LIVE/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag,playlist_type/sig/AOq0QJ8wRgIhAKreaNNOkePt9uVonHcqKIXqUe0TQSA1fcI6BWJexJ2hAiEAv9cj6N9iXI0bH6Ke4fz4XWDtrxVCMgrkGijpsLMpvy8%3D/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRgIhAMbA_78Uc_HUS8LaVWnJB4Qg7ZKO5IZECuhldckmJ3hPAiEA-GR-0w1zuyFHpvaF1LZBuWgpUM55iosY0KF9MMsePDE%3D/file/index.m3u8"
  },
  "DASH": {
   "landscapeUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag/sig/AOq0QJ8wRAIgCClKKnnVXeNnUHirpyxkegs8XSw5bq5e2VHWu-2NGtkCIBvXoHxlfTVmIvB4F9mlxn9EnJxPrcPGo1yIrS-_zbBu/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRQIhAIU_a8wIuPfzMXy1selgJ1bRz1ffXm0YQeFshe0ijAzhAiAPzhkpOjm-IGubZ-Z7o3W_U7lAjR6OkEpWvNEFCRzUVg%3D%3D",
   "portraitUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag/sig/AOq0QJ8wRAIgCClKKnnVXeNnUHirpyxkegs8XSw5bq5e2VHWu-2NGtkCIBvXoHxlfTVmIvB4F9mlxn9EnJxPrcPGo1yIrS-_zbBu/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRQIhAIU_a8wIuPfzMXy1selgJ1bRz1ffXm0YQeFshe0ijAzhAiAPzhkpOjm-IGubZ-Z7o3W_U7lAjR6OkEpWvNEFCRzUVg%3D%3D"
  }
 },
 "state": "ACTIVE",
 "metadata": {
  "videoId": "-wVXGP6Hkogfqz6sZulUf3",
  "captureDate": {
   "year": 2022,
   "month": 10,
   "day": 24
  },
  "duration": "40s"
 }
}

Để truy cập vào video, bạn phải đưa các miền sau vào danh sách cho phép:

 • *.gstatic.com
 • *.googlevideo.com

Không tìm thấy video

Có thể có hai phản hồi "Không tìm thấy video", tuỳ thuộc vào việc có hình ảnh 3D cho vị trí hay không.

Chưa hiển thị

Video này chưa được kết xuất trước đó nên chưa có trong cơ sở dữ liệu của Google.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}

Không có hình ảnh 3D

Google đã cố gắng hiển thị video nhưng không thành công vì không có hình ảnh 3D cho địa chỉ đó.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found: No 3d imagery.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}

Đang hiển thị

Hệ thống vẫn đang xử lý yêu cầu kết xuất của bạn, như được xác định bằng việc state đang được đặt thành PROCESSING. Bạn sẽ nhận được videoId mà sau đó có thể dùng để tải video bằng cách gọi lookupVideo.

{
 "state": "PROCESSING",
 "metadata": {
  "videoId": "u-zlVPiScvcD8BYmIVyxoF"
 }
}

Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ. Nếu video vẫn đang xử lý, bạn có thể sử dụng lookupVideo để thăm dò trạng thái video cho đến khi video trả về trạng thái ACTIVE.

Để thăm dò ý kiến, hãy gửi yêu cầu đến lookupVideo, truyền videoId. Quá trình kết xuất có thể mất vài giờ, vì vậy, hãy sử dụng tính năng thời gian đợi luỹ thừa để giãn cách các lệnh gọi của bạn.

Ví dụ về yêu cầu truyền videoId

Nếu gọi lookupVideo và phát hiện ra rằng không có video nào từ trên không cho địa chỉ, thì bạn có thể gọi renderVideo bằng địa chỉ đó. renderVideo trả về đối tượng VideoMetadata chứa videoId. Sau này, bạn có thể sử dụng videoId thay vì địa chỉ để tải video bằng cách truyền video đó đến lookupVideo.

Ví dụ về mã sau đây minh hoạ cách gọi lookupVideo, truyền vào đó một videoId.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&videoId=VIDEO_ID"