Tạo video mới

Phương thức renderVideo yêu cầu tạo một video ở chế độ xem từ trên không cho địa chỉ bưu chính đã chỉ định ở Hoa Kỳ. Nếu địa chỉ đã chỉ định video đã tồn tại, thì phương thức này sẽ trả về siêu dữ liệu về video.

Cách sử dụng API

Tạo video mới trên không bằng cách thực hiện yêu cầu POST qua HTTPS đến điểm cuối renderVideo, truyền Khoá API và địa chỉ bưu chính ở Hoa Kỳ như minh hoạ trong ví dụ sau. Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ.

curl -X POST -d '{
 "address": "POSTAL_ADDRESS"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo?key=YOUR_API_KEY"

Yêu cầu mẫu

Ví dụ về mã sau đây yêu cầu tạo video nhìn từ trên cao cho 500 W 2nd St, Austin, TX, 78701.

curl -X POST -d '{
 "address": "500 W 2nd St, Austin, TX 78701"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo?key=YOUR_API_KEY"

Ví dụ về phản hồi

Các mã mẫu JSON sau đây cho thấy các phản hồi có thể có cho yêu cầu video mẫu.

Phản hồi địa chỉ không hợp lệ

Địa chỉ không chính xác hoặc không nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Address not supported.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Đang xử lý câu trả lời

Air View API hiện đang hiển thị video của bạn. Phản hồi chứa videoId mà bạn có thể dùng để truy xuất video.

{
 "state": "PROCESSING",
 "metadata": {
  "videoId": "x89iJAJi1wzs7DIAFQF7Va"
 }
}

Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ. Nếu video vẫn đang xử lý, bạn có thể sử dụng lookupVideo để thăm dò trạng thái video cho đến khi video trả về trạng thái ACTIVE.

Để thăm dò ý kiến, hãy gửi yêu cầu đến lookupVideo, truyền videoId. Quá trình kết xuất có thể mất vài giờ, vì vậy, hãy sử dụng tính năng thuật toán thời gian đợi luỹ thừa để giãn cách các lệnh gọi của bạn.

Câu trả lời chủ động

Khi renderVideo trả về giá trị state của ACTIVE, điều đó có nghĩa là video đã kết xuất xong và bạn có thể truy xuất video bằng cách gọi lookupVideo bằng videoId.

{
 "state": "ACTIVE",
 "metadata": {
  "videoId": "x89iJAJi1wzs7DIAFQF7Va"
 }
}