Thiết lập dự án Google Cloud

Hướng dẫn này trình bày cách thiết lập dự án Google Cloud trước khi sử dụng API Nền tảng Google Maps. Mặc dù bạn có thể đã hoàn tất một số bước này trên trang Bắt đầu với Nền tảng Google Maps, nhưng chủ đề này sẽ cung cấp thêm hướng dẫn hữu ích để quản lý dự án của bạn.

Tạo một dự án

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải có một dự án để quản lý dịch vụ, thông tin đăng nhập, hoạt động thanh toán, API và SDK.

Bạn phải thiết lập quy trình thanh toán cho mỗi dự án, nhưng bạn sẽ chỉ bị tính phí nếu dự án vượt quá hạn mức dịch vụ không tính phí.

Cách tạo dự án trên Google Cloud đã bật tính năng thanh toán:

Giao diện dòng lệnh

 1. Tạo một dự án mới trên Google Cloud trong Bảng điều khiển Cloud:

  Tạo dự án mới
 2. Trên trang New Project (Dự án mới), hãy điền thông tin bắt buộc:

  • Tên dự án: Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhập tên tuỳ chỉnh.

   Bạn có thể thay đổi tên dự án bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xác định dự án.

  • Project ID (Mã dự án): Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhấp vào EDIT (Chỉnh sửa) để nhập một mã tuỳ chỉnh mà các API của Google dùng làm giá trị nhận dạng duy nhất cho dự án của bạn.

   Sau khi tạo dự án, bạn không thể thay đổi mã dự án, vì vậy, hãy chọn một mã mà bạn có thể sử dụng trong suốt vòng đời của dự án. Đừng đưa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vào mã dự án.

  • Thanh toán: Chọn một tài khoản thanh toán cho dự án. Nếu chưa thiết lập tài khoản thanh toán hoặc chỉ có một tài khoản thanh toán, bạn sẽ không thấy lựa chọn này.

   Bạn phải là Quản trị viên tài khoản thanh toán hoặc Người quản lý thanh toán của dự án thì mới có thể liên kết một dự án với tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về việc kiểm soát quyền truy cập vào phần thanh toán.

  • Vị trí: Nếu bạn muốn liên kết dự án của mình với một tổ chức, hãy nhấp vào Duyệt qua và chọn tổ chức đó; nếu không, hãy chọn "Không có tổ chức".

   Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và quản lý thư mụcMối quan hệ giữa các tổ chức, dự án và tài khoản thanh toán.

 3. Chọn Tạo.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bật thanh toán

Để triển khai ứng dụng, bạn phải bật tính năng thanh toán. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn không vượt quá hạn mức hằng tháng. Nếu ứng dụng của bạn cần tài nguyên vượt quá hạn mức hằng tháng, bạn sẽ bị tính phí cho mức sử dụng bổ sung.

Nếu bạn có tài khoản thanh toán khi tạo dự án trên đám mây, thì tính năng thanh toán sẽ tự động được bật trên dự án đó.

Cách bật tính năng thanh toán trong dự án trên Google Cloud:

 1. Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:
  Chuyển đến trang Thanh toán
 2. Chọn hoặc tạo một dự án trên Google Cloud.
 3. Tuỳ thuộc vào việc có tài khoản thanh toán hay dự án Google Cloud được liên kết với một tài khoản nào đó hay không, trang Thanh toán sẽ cho thấy một trong các thông tin sau:
  • Nếu tính năng thanh toán đã bật cho dự án đã chọn trên Google Cloud, thì thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán sẽ được liệt kê.
  • Nếu không có tài khoản thanh toán nào, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản thanh toán rồi liên kết tài khoản đó với dự án đã chọn trên Google Cloud.
  • Nếu đã có tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc bật tính năng thanh toán nếu dự án Google Cloud đã chọn chưa liên kết với một tài khoản thanh toán. Bạn cũng có thể chọn Huỷ rồi chọn Tạo tài khoản để tạo và liên kết với một tài khoản thanh toán mới.

Sau khi bạn bật tính năng thanh toán, sẽ không có giới hạn về số tiền mà bạn có thể bị tính phí. Để kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, bạn có thể tạo ngân sách và thiết lập cảnh báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thanh toán.

Bật API

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Giao diện dòng lệnh

Bật API Chế độ xem từ trên không

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "aerialview.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Xem các API đã bật

Giao diện dòng lệnh

Để xem các API hoặc SDK bạn đã bật, hãy truy cập trang Nền tảng Google Maps trong Bảng điều khiển Cloud:

Truy cập trang của Nền tảng Google Maps
 • API bổ sung: API hoặc SDK này không được bật.
 • Nếu bạn thấy các thẻ cho từng API và dịch vụ của Maps, tức là chưa có API hoặc SDK nào được bật.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tắt dự án

Bạn có thể tắt tính năng thanh toán và giải phóng tất cả tài nguyên trên đám mây đang được sử dụng trong dự án Cloud bằng cách tắt dự án đó:

Giao diện dòng lệnh

 1. Chuyển đến trang Dự án:

  Chuyển đến trang Dự án
 2. Chọn dự án trên đám mây mà bạn muốn tắt, sau đó nhấp vào Delete (Xoá).

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các dự án trên Cloud, hãy xem bài viết Cloud Resource Manager: tạo, tắt và khôi phục dự án.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập dự án Google Cloud, bạn phải tạo và bảo mật Khoá API để sử dụng API Chế độ xem trên không:

Sử dụng khoá API

Hoặc bạn có thể tạo mã thông báo OAuth:

Sử dụng OAuth