Address Validation API

API xác thực địa chỉ cho phép nhà phát triển xác minh tính chính xác của địa chỉ. Khi có một địa chỉ, Analytics sẽ trả về thông tin về tính chính xác của các thành phần của địa chỉ đã phân tích cú pháp, mã địa lý và kết quả về khả năng giao của địa chỉ đã phân tích cú pháp.

Dịch vụ: addressverification.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau khi bạn yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Discovery Document (Tài liệu khám phá) là quy cách mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để tạo thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối của dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://addressvalidation.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1

Phương thức
provideValidationFeedback POST /v1:provideValidationFeedback
Ý kiến phản hồi về kết quả của trình tự xác thực.
validateAddress POST /v1:validateAddress
Xác thực một địa chỉ.