Xử lý các địa chỉ đã cập nhật

Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện nhiều lệnh gọi đến API Xác thực địa chỉ cho một địa chỉ duy nhất. Ví dụ: người dùng có thể thay đổi địa chỉ của họ sau khi thấy kết quả của lần xác thực đầu tiên. Sau đó, bạn thực hiện lần xác thực thứ hai cho địa chỉ đã cập nhật.

Tài liệu này mô tả 2 hành động chính mà bạn có thể thực hiện khi đưa ra một loạt yêu cầu cho cùng một địa chỉ tới API Xác thực địa chỉ. Những thao tác này không phải là một yêu cầu nghiêm ngặt về việc sử dụng, mà là một hành động hữu ích về phía bạn, giúp cải thiện chất lượng dữ liệu tổng thể và phản hồi của hệ thống.

 • Gửi yêu cầu đến điểm cuối provideValidationFeedback
 • Đặt trường previousResponseID

Gửi yêu cầu provideValidationFeedback

Khi kết thúc một loạt các hoạt động xác thực, bạn nên thực hiện lệnh gọi đến Validation Feedback API (API Phản hồi xác thực) để cho biết kết quả cuối cùng của tất cả các lượt xác thực. Yêu cầu này thiết lập 2 trường:

 • conclusion – Cho biết phiên bản xác thực bạn đã sử dụng trong dịch vụ của mình, cho dù đó là phiên bản do người dùng cung cấp hay phiên bản được trả về từ API Xác thực địa chỉ.
 • responseId – Cho biết mã phản hồi của phản hồi đầu tiên từ API Xác thực địa chỉ. Hãy xem phần Đặt trường previousResponseId bên dưới.

Sử dụng phương thức provideValidationFeedback (REST) hoặc ProvideValidationFeedback (gRPC).

Ví dụ sau đây truyền nội dung JSON đến yêu cầu xác định kết luận:

curl -X POST -d '{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=API_KEY"
 • Trường conclusion sẽ xác định một trong các thao tác sau từ phía bạn:
  • VALIDATED_VERSION_USED: phiên bản địa chỉ đã được xác thực từ API Xác thực địa chỉ.
  • USER_VERSION_USED: phiên bản gốc do người dùng cung cấp.
  • UNVALIDATED_VERSION_USED: một phiên bản nhận được từ lời nhắc dành cho người dùng, nhưng không xác thực lại phiên bản này bằng API xác thực địa chỉ.
  • UNUSED: đã bỏ giao dịch.
Xem Kết luận xác thực trong hướng dẫn tham khảo.
 • Trường responseId chỉ định kết quả xác thực địa chỉ mà bạn đang cung cấp ý kiến phản hồi. Giá trị này phải giống với giá trị responseId được lệnh gọi đầu tiên trả về cho phương thức validateAddress.
Xem phần Nội dung yêu cầu trong hướng dẫn tham khảo về ý kiến phản hồi xác thực.

Đặt trường previousResponseID

Khi gửi yêu cầu tiếp theo API xác thực địa chỉ cho một địa chỉ cụ thể, hãy thiết lập trường previousResponseId.

 • Đối với giá trị của previousResponseId, hãy sử dụng giá trị từ responseId do API trả về sau yêu cầu xác thực đầu tiên.
 • Hãy sử dụng cùng một giá trị này cho mọi yêu cầu tiếp theo cho đến khi bộ sách hoàn tất.

Sơ đồ trình tự này cho thấy quy trình ưu tiên:

Sử dụng mã phản hồi để xác thực địa chỉ.